Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Декабр 2020

Бүтүн саһәләрә кадр јетишдирән мәктәб бәдбәхт оландан сонра...

Азәрбајҹанда рүшвәтхорлар, пулпәрәстләр ајаг ачыб өз дајагларыны мөһкәмләдәндән сонра бәшәр өвлады үчүн мүһүм вә фајдалы олан бүтүн дәјәрләрин сүтунларыны көкүндән газыјыб атмыш, јеринә өзләринин һакимијјәт сүтунларыны гојдулар. Халг гәфләтә далдыгҹа бу мәнфәәтпәрәстләр халгы нәји вар сојуб таладылар. Сәһијјә, һәрби, сәнаје илә бирликдә тәһсил саһәси дә бәрбад ҝүнә галмагдан әлавә һәм дә рүшвәтдән асылы вәзијјәтә дүшдү.

Бизим ҹаван нәсил билмәз, амма јашлы тәбәгәнин мәһз бу үздән бурнунун уҹу совет-коммунист һөкүмәти үчүн ҝөјнәмәјә башлады. Тәсәввүр един ки, азадлығына говушмуш бир халг, өзү дә мүсәлман халг – бу гәдәр диндә охумаға, сағламлыға, инкишафа, тәрәггијә дәвәт едилдији һалда ҝедиб 70 ил ону истила едән бир коммунист һакимијјәтинин пулсуз сәһијјә, тәһсил системи үчүн дарыхмаға башлады.

Бүтүн бунларын көкүндә мәктәблини бәдбәхт еләмәк дајаныр. Бахын, сәһијјәјә, сәнајејә, нефт секторуна, игтисади саһәјә, һәрбидә забит олмаг үчүн белә кадрлар мәктәбдән ҝедир. Азәрбајҹанда исә һәјатын бүтүн саһәләри үчүн кадр јетишдирән мәктәбләри аз маашдан асылы етдиләр, мүәллимәләр дәрс демәмәјә, шаҝирдләр охумамаға, рүшвәт вериб-алмаға башладылар. Бунунла да мәктәбли бәдбәхт олду.

Бу просес инди дә давамлыдыр. Амма, башга тәрздә. Азәрбајҹанда рүшвәтин алыныб-верилмәдији мәктәб, али тәһсил оҹағыны тәсәввүр етмәк мүмкүн дејил.
Нәинки гыз ушаглары, һәтта оғлан ушаглары барәсиндә дә дејирләр ки, охујуб ҝүја нә олаҹаглар? Ҹамаат артыг зирәк тәрпәниб ушагларыны 9-ҹу синифдән чыхарыб апарыб пешә мәктәбинә јаздырыр. Ја да ән јахшы һалда мәһәлләдәки сач усталарынын биринин јанына дөјә-дөјә, сөјә-сөјә јоллајыр ки, бәлкә ҝедиб сач гырхмаглыг өјрәниб ҝәләҹәкдә беш-он манат пул газанар. Дүздүр, мәктәбдә охујан шаҝирдләр дә вар вә онлар даһа сонра дөвләт идарәләриндә ишә дүзәлирләр, амма о да пул вә дајдај һесабына.

Билирсиниз, нәләр данышырлар? Бу мөвзуда сизи мәлуматландырмаға бизи елә бу ҹүр вәзијјәтдән әзијјәт чәкән валидејнләр вадар едир. Тәсәввүр един ки, бүтүн гоһум-әгрәбанын, гоншуларын охујан тәләбә олмасына шаһидлик етдији бир нәфәр сонда диплом алмаг үчүн рүшвәт вермәјә мәҹбур едилир, пул тапмадығы тәгдирдә дипломдан мәһрум едилир.

Бүтүн бунлар азмыш кими мәктәбләрдәки савадсызлығы һиҹаб, дин кими мәнәви мәсәләләрин үстүнә јыхмаға чалышырлар. Ҝүја бунлар һиҹабсыза, намаз гылмајана дүз-әмәлли тәһсил верирдиләр, инди һиҹаблылар ҝәлиб бунларын планларыны позду.

Бир сөзлә вәзијјәт олдугҹа аҹынаҹаглыдыр. Индидән халг тәдбир ҝөрмәлидир. Дүшүнүлмәсин ки, артыг ҝеҹдир. Ҝеҹ дејил, ахы, һәр ҝүн дүнјаја јени инсан ҝәлир, биз бәдбәхт олмушугса онлары да бәдбәхт етмәлијик?


290 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...