Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Декабр 2020

Диндар әсҝәрләрин Шуша мәсҹидиндән донузлары тәмизләмәсиндән сонра...

Түрквизијон әхлагсызлыг јарышмасы барәдә бир нечә сөз

Нә гәдәр ки, торпагларымыз ермәни дығаларынын әлиндә иди, јазан, позан, танынмаг истәјән, ријакарлыг етмәк севдасында олан, өзүнү ҝөстәрән – бир сөзлә милләт дејирди ки, ермәниләр Шуша мәсҹидини донузханаја дөндәриб. Ҝүја бунлар ҝедиб Гарабағы алсалар, Шушада зәфәр чалсалар Ҝөвәраға мәсҹидиндә намаз гылаҹагдылар. Шушада “намаз гылмаг истәјәнләр” инди нәдәнсә Түкијәнин Шушада Түрквизијон адлы әхлагсызлыг јарышмасынын кечирилмәси барәдә сусуб һеч нә демирдиләр. Бәс нә олду? Шушада намаз гылаҹагдыныз. Әлбәттә, бир Аллаһ јох, елә бәндә дә билирди ки, бунлар намаз гылан зад дејилләр, садәҹә өзләрини ҝөстәрирләр. Чүнки намаз гылан ҝедиб өз мәнтәгәсиндә намаз гылсын да, даһа Шушаја баса-баса намаз гылмаг үчүн нијә ҝедир?

Өз мәнтәгәсиндә намаз гылсын демишкән, бахын, Әрдоған Османлыларын ишғал етдикләри Ајасофјаны мәсҹидә чевириб, ләнәтлик Језидин мәсҹидиндә - Суријада намаз гылмаг боғазында сүмүк кими илишиб галды, амма бу тәрәфдән Имам Әлинин (ә) зикри олан шиә азаны верилән Ҝөвһәраға мәсҹидиндә Түрквизијон кечиртмәк истәјирләр. Ҝөрүнүр, ермәниләрлә бирликдә дөрдајаглы донузлары Ҝөвһәраға мәсҹидиндән Имам Һүсејн (ә) ашиги олан әсҝәрләримиз говду, амма икиајаглы донузлар Шушадан – Әлијјән вәлијјуллаһ зикринин минарәдән Шуша сәмасына јүксәлдији бир мәнтәгәдән ангырты, уламаг сәси чыхартмаг истәјирдиләр. Амма арзулары үрәкләриндә галды. Бир даһа Гуранын инсанлар гуртуландан сонра јенә фәсад далысынҹа дүшәҹәкләрини бәјан едән ајәси өз әксини тапыр. Нә гәдәр ки, ишләри Аллаһа дүшмүшдү, аз галырдылар Шуша мсҹидинин диварларыны јаласынлар, елә ки, Имам Һүсејн (ә) ашигләринә гәләбә нәсиб олду, әхлагсызлар мејдана чыхды.

Бәли, залымлар ар тутмајыб, дүзәлмәјиб, бәзиләринин хәјал етдији кими мәләјә дөнмәјиб. Чүнки рәзил хисләт дәјишмәјинҹә хејри јохдур.

Аллаһа һәмд олсун ки, бу әхлагсызлыг планы һәлә Ҹовид 19-а ҝөрә баш тутмајыб. Иншаллаһ бундан сонра да баш тутмаз. Әрдоғанын Језид мәсҹидиндә имам ҹамаат олмасы арзусу үрәјиндә галдығы кими шиә дијарларында әхлагсызлыг јарышмалары кечирмәси дә үрәјиндә галаҹаг.


2798 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...