Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Декабр 2020

Бир дылғыр Ермәнистаны “ики түрк ордусу” мәғлуб едибсә...

Вај Азәрбајҹан ордусунун һалына ки, бир ермәнијлә баҹармыр, Түркијә ордусуна мөһтаҹ олур

Затән Азәрбајҹанын Ермәнистанла икинҹи Гарабағ мүһарибәсинә башламасыны Русијанын ајағына јазырлар вә дејирләр ки, русун "дабросу" олмасајды Азәрбајҹанын нә һүнәри вар иди ки, реҝионда мүһарибәјә башласын. Бу тәрәфдән дә пантүркләр башлајыблар ки, јох е, Гарабағ Әрдоғанын сајәсиндә алынды, Әрдоғанын ҝөндәрдији әсҝрләр олмасајды Гарабағ јухунузда алынарды. О тәрәфдән дә Түркијәни бир матаһ һесаб етмәјәнләр дејир ки, Түркијә кимдир ки, Ермәнистанын әлејһинә Азәрбајҹана көмәклик етсин. Түркијәнин “духу” чатмаз ки, Русијанын ағалыг етдији реҝионда ағалыг еләмәјә чалышсын. Белә едән идисә Пашинјанын Гәрбә үз тутмадығы, үмумијјәтлә Пашинјанын јох, Саргсјанын, Көчәрјанын олдуғу вахтларда мүдахилә едәрди.

Бу азмыш кими бу тәрәфдән дә түркләр пејда олуб Гарабағдакы гәләбәни өз ајагларына јазмаг истәјирләр. Мәсәлән, Түркијәнин “Бајкар Макина” ширкәтинин техники директору вә “Бајрактар ТБ2” пилотсуз учуш апаратынын јарадыҹысы Сәлҹуг Бајрагдар Нәглијјат, Рабитә вә Јүксәк Технолоҝијалар Назирлији, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Инкишаф Програмы вә “ФА Ынтернатионал Траде Евентс” ММҸ-нин бирҝә тәшкилатчылығы илә кечирилән “Wорлд Нет Суммит” бејнәлхалг онлајн конфрансында белә дејиб: “Гарабағ мәсәләсини ҝәнҹлик илләримиздән ичимиздә бир ағры кими һисс едирдик. Бу ҝүн Азәрбајҹан вә Түркијә ордуларынын бөјүк сәји нәтиҹәсиндә бу ағры битди. Гәләбәдә өлкәмизин истеһсалы олан милли технолоҝијанын рол ојнамасы бизә гүрур верир. Бу зәфәрин әсл саһибләри исә шәһидләрдир. Ешг олсун түрк ордуларына!” Бизим башыпозуг, сионист сәфирлијиндән јемләнән “ахар” сајты да бу хәбәри тиражлајыб. Чүнки бунларын мәгәсди сионист нөкәри олан Әрдоғаны гәһрәман етмәкдир. Тәки Иранын ады арада итиб-батсын, Әрдоған јүксәлсин. Әслиндә елә назирлијимиз дә бу адамы баша салмалы иди ки, Түркијә ордусу Гарабағда һеч нә етмјиб. Јох, әҝәр доғрудан да нәсә едибсә чыхыб дөвләт сәвијјәсиндә елан етсинләр. Бәлкә доғрудан да Түркијә ордусу ҝәлиб Гарабағ үчүн вурушуб. Вурушубса - онда ермәниләр елә түркләрин дилијлә десәк – бизә там һаглары чатыр ки, “каллеш” десин. Әҝәр доғрудан да ики түрк ордусу бир дылғыр Ермәнистаны бирҝә мәғлуб едибсә онда вај һалымыза. Вај олсун Азәрбајҹан ордусуна ки, бир Ермәнистанла баҹармыр, Түркијә ордусуна мөһтаҹ олур, о да ҝәлир вә икиси бирләшиб бир ермәнијә ҝүҹ ҝөстәрир. Башы позуг пантүркләр истәјибләр өзләринин һөрмәтини галдырсынлар, әксинә, һәр ики түрк ордусуну, беләликлә дә бүтүн түрк дүнјасыны бүтүн түрк дүнјасында, бәлкә дә бүтүн дүнјада биабыр едибләр.


2721 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...