Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Декабр 2020

Нәвәләринә уламаг өјрәдәнләр вә Гарабағы алан Һүсејнчиләрә Иран тәлими - Видео

Пантүркизм фикријлә өлкәни батыранларын өлкәсини шаһдан хилас едәнләрә ҝүлүнҹ бујнузатма просеси

Азәрбајҹанда доғрудан да нәвәсинә уламаг өјрәдән Сабир рүстәмханлыларын, ағламалы ҝүндә олан Фәзаил ағамалыларын варлығы чох утанҹвериҹидир. Баша дүшүләндир, Азәрбајҹанда итиб-батан, һеч ким тәрәфиндән севилмәјән, өз партијаларынын јеҝанә үзвләри олан бу үнсүрләр ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК етдикләри үчүн ҝедиб депутатханада отурсалар да ара-сыра ҝөзә ҝөрүнмәләри, данышмалары лазымдыр. Ахы нә етсинләр. Јахшы, Иранын әлејһинә данышмајыб нејләсинләр?

Сабир Рүстәмханлы, Фәзаил Ағамалы Әрдоғанын Бакыда сәрсәм чыхышындан сонра 44 ҝүн бојунҹа ҝизләндикләри јувадан чыхыб Ирана бујнуз атмаға чалышырлар. Сабир Рүстәмханлы дејир ки, Әрдоғаны баша дүшән ҹамаат нијә Әртоғрулу баша дүшмүр, ҝәрәк Әртоғрул киносу да елә Анадолу түркҹәсиндә ефирә верилсин. Бахын, 70 јашлы бу гоҹанын, - евиндә нәвәсинә уламаг өјрәдән - үнсүрүн вердији тәклифә бахын. Дурун халга бир мүһүм тәклиф верин, халг сиздән хејир ҝөрсүн.Ағламалы ҝүндә олан Фәзаил дә дуруб Әрдоғанын сәрсәм чыхышына бәраәт газандырмаг үчүн дејир ки, бу шеир Иранын јухусуна һарам гатыб. Ҝүја нечә мин ил бунларын Иранда јашајан сојдашы бизим Азәрбајҹана бирләшмәк истәјир. Бу бәдбәхтләр анламыр ки, Азәрбајҹан һакимијјәтинә һәр кәсдән габаг сәрф еләмир ки, һансыса өлкәдән кимсә дуруб ҝәлсин Азәрбајҹана. Өзү дә 40 милјон Иран азәрбајҹанлысы. Бәдбәхт баласы, сәнин өлкәндә 10 милјонун үчдә бири елә орда-бурда сүрҝүн һәјаты јашајыр, бир парча чөрәк үчүн вәтәндән дидәрҝин дүшүбләр. Сизин кими ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК уҹбатындан ҝедиб депутатханада отуруб әбәс јерә мааш алан, үстә ҝәл сионист сәфирлијиндән јемләнән адамлар бир дәфә дуруб өлкәдә әдаләтдән данышсајды ҝөзәл өлкәмиз ҝүлүстана дөнәрди. Ағламалы мүәллим дуруб дејир ки, бизим әдаләтли мүбаризәмиз... Һеч олмаса сиз әдаләт кәлмәсини дилинизә алыб чиркләндирмәјин. Һарда иди сизин балаларыныз, нәвәләриниз, нијә јох иди Гарабағ дөјүшләриндә.

Тәбии ки, биз иранпәрәст дејилик, Ираны да мүдафиә етмәк фикримиз јохдур. Амма бу ҹүр ҜӨЗӘҜИРӘН инсанларымызын олмасы да бизи нараһат едир. Бир шеј ки, ҝөрүн бу адамлар нә гәдәр әлдән дүшүбләр ки - һәрәсинин јетмиш јашы вар – Әрдоғанын назири Мөвлуд Чавушоғлу белә зәнҝ вуруб иранлы һәмкарына дејиб ки, арада бир анлашылмазлыг олуб, бунлар дуруб о зәнҝдән сонра дүшүк кими орталыға дүшүб Әрдоғанын да ҜӨЗҮНӘ ҜИРМӘЈӘ чалышырлар.

Ахы, сиз нә үзлә дуруб Ирана бујнуз атмаға чалышырсыз. Сиз бир дәфә һакимијјәтдә олдунуз, сатдығыныз лидериниз Елчибәј дә Ирана илиширди... Мәҝәр, сизин президент демирди ки, Түркијәдән һеликоптер истәдим, вермәди, амма Иран һеликоптер верирди алмадым? Бир дәфә сәрсәм пантүркизм фикирләријлә өлкәни пис ҝүнә гојдунуз, лидеринизи сатыб јени һакимијјәтә ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК етдиниз, јетмәдими? Ахы, сизин бу ҝүн ҜӨЗҮНӘ ҜИРДИЈИНИЗ һакимијјәтин башчысы һәр дәфә 90-ҹы илин әввәлләрини хатырлајанда сизин команданыза итин сөзүнү демирми? Ҝедин 70 јашынызда нәвәләринизә уламаг өјрәдин.

Ҝөрүн сиз һансы ағлын саһибисиниз ки, евдә нәвәләринизә уламаг өјрәдирсиниз, бујнуз атдығыныз Иран исә әрбәин тәблиғатлары нәтиҹәсиндә Азәрбајҹанда нә гәдәр Һүсејнчи јетишдириб. Нә гәдәр мүбариз әсҝәримиз диндар, намаз гылан иди. Иранда тәһсил алан дин тәләбәләри Гарабағ уғрунда вурушду, кимиси шәһид олду, кимиси гази.
Неҹә олур ки, Ҝәнҹә мерини вуран гәһрәманы Иранда тәлим ҝөрмүш аҝент адландырырсыз, амма Иранда тәһсил алан Һүсејнчи әсҝәри бу руһијјәдә јетишдирдији үчүн Ирана тәшәккүр етмирсиз? Сиз шәһид нәдир ганырдынызмы?
Ағламалы ҝүндә олан Ағамалы дејир ки, Азәрбајҹаны Түркмәнчај мүгавиләсиндә ики һиссәјә бөлдүләр. Бәдбәхт анламыр ки, ону едән түрк мәншәли Гаҹар империјасы илә бу ҝүн ҜӨЗҮНӘ ҜИРДИЈИНИЗ һакимијјәтин ағасы олан Русија едиб. Бунун Ирана, фарса нә дәхли вар.

Сонда әзиз халгымыза, шүурлу инсанлара демәк истәрдик ки, өз лидерини САТАН бу ҹүр үнсүрләрә алданмасынлар. Бунлар бир һәрбичинин танкларла Ҝәнҹәдән Бакыја ҝәләҹәји хәбәринин горхусундан дөвләти гојуб гачан, Гарабағ мүһарибәсиндә сичан дешијиндә ҝизләнән үнсүрләрдир ки, өлкәсиндә Америка нөкәри олан гүдрәтли шаһы девирмиш инсанлара бујнуз атмаға чалышырлар. Ҝедин о тәрәфдә ојнајын!


2493 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...