Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Декабр 2020

Азәрбајҹан халгы өлкәдә Имам Һүсејн (ә) ашигләрини јетишдирән руһаниләрә тәшәккүр етмәлидир

44 ҝүнлүк мүһарибәдә назир-депутат, олигарх ордусунун, онларын балаларынын ҝизләнмәсини һамы ҝөзәл билир. Һамы ҝөзәл билир ки, бу ҝүн ағыздолусу јалтагланыб бәјтәрифи едәнләр, нә билим ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК мәктублары јазанлар јахшы билир ки, бу үзүгаралығы ҝизләтмәк лазымдыр. Биз ҝөрдүјүмүзү вә ҝөрмәдијимизи јазырыг. Ҝөрдүјүмүз одур ки, һәр јүксәклији фәтһ едән, Шуша галасыны алан, диҝәр әразиләрдә ермәнини дабанына түпүрдүб гачырдан, мејјитләрини ит леши кими сәрән әсҝәрләрин дилләриндә “Ја Һүсејн!” шүарлары вардыр. Үмуми олараг ҝөрүнән одур ки, әсҝәрләрин ҹәм олуб топлашдыглары һәр јердә “Ја Һүсејн!”, “ләббејк Ја Һүсејн!” шүарлары уҹалырды. Бу, бәс едәр. Ҝөрүнмәјән исә одур ки, Азәрбајҹанда мәсҹидләри бағлајанлар, руһаниләри һәбс едәнләр јерин дибинә ҝирмишдиләр. Онлары вә онларын балаларыны да диндар, мәнәвијјатлы әсҝәрләр дүшмән ишғалындан горуду. Аллаһа шүкүр етмәлијик.

Мүһарибә битәр-битмәз јағышдан сонра чыхан ҝөбәләкләр кими сичан дешијиндә ҝизләнәнләр башларыны дешикдән чыхарыб даһа атәш сәсләринин ҝәлмәдијини ҝөрән кими дешикдән чыхыб дөвләтә “тәклифләр” вермәјә башладылар.
Бүтүн тәклифләрин башында бир тәклиф дајанмалыдыр: Наһагдан һәбс едилән руһаниләр азад едилмәлидир. Сиз өләсиз ки, әҝәр бу руһаниләр өлкәдә шәһадәт тәблиғатчысы олмасајдылар, Имам Һүсејн (ә) ешгини мүбаризләримизин гәлбиндә тохум кими сәпмәсәјдиләр, сизин ҝизләтдијиниз гоһум-әгрәбаныз ҝедиб Гарабағы алаҹагды. Бу руһаниләрин илләрдир әмәкләринин бәһрәсидир ки, ермәниләрә ган уддуран Азәрбајҹан әсҝәрләринин вердији шүар “Ја Һүсејн!” шүарыдыр. Бу инсанлар тезликлә - онлардан үзүрхаһлыг едилиб –азадлыға бурахылмалыдыр.

Бәли, өлкәдә елә бир рәзил, мәнфәәтпәрәст, гансыз бир һакимијјәт мөвҹуддур ки, нә өлән шәһидин, нә сағ галан газинин гәдрини бундан сонра да билмәјәҹәк. Бундан сонра да онлар өз зүлмләрини давам етдирмәјә чалышаҹаглар.

Белә олан һалда нә етмәли!

Белә олан һалда Имам Һүсејн (ә) ашигләри өз шүҹаәтини тәкҹә ҹәбһәдә, ермәни илә мүһарибәдә ҝөстәрмәмәли, дахилдәки ермәниләрдән дә өлкәни бүтөвлүкдә тәмизләмәлидир. Чүнки индијәдәк Гарабағы гәсб едән гәсбкар ермәниләр бизә она ҝөрә зүлм етмишдиләр ки, бизим дүшмәнимиздирләр. Амма, дахилдәки ермәнисифәтләрә имкан верилмәмәлидир ки, шәһид олан Имам Һүсејн (ә) ашигләринин ганы үзәриндә сәлтәнәтләрини бир аз да мөһкәмләтсинләр, шәһидләрин халгыны, ата-анасыны бир аз даһа чох чапыб-таласынлар.


2332 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...