Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Нојабр 2020

Назир-олигарх баласы ҹәбһәдә касыб баласы әсҝәрә јүк олаҹагды?

Сионист нөкәри Ахар сајтынын әдаләтсиз һакимијјәтин хәјанәтини малалама ҹәһдләри

Сионист “сәфирлијиндән” тулапајы алмагла өзүнү дири сахлајан, Азәрбајҹан һакимијјәтинин ҜӨЗҮНӘ ҜИРМӘКЛӘ дә Азәрбајҹанда гала билән Ахар сајтынын редаксијасы бир даһа ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКЛӘ мәшғул олуб. Бәли, 44 ҝүнлүк мүһарибә бојунҹа Ирандан бир “чепе” тапа билмәјән сионизмин өлкәмиздәки тәсир аҝенти олан Ахар сајты дөвләтин ән башында дуран шәхсинин бирбаша “Иран ермәнистана силаһ сатмады” демәсиндән сонра јаныб-јахылса да, мысмырыг салламады, бир иш ҝөмәјә чалышды. Нәһајәт бир мәгалә јазды. Мәгаләдә сионизмин өлкәмиздәки тәсир аҝенти олан Ахар сајты “јахшы мөвзу” тапыб. Дејир ки, бәзиләри шикајәт едир ки, нијә ҹәбһәјә назир-олигарх оғлу ҝетмәјиб. Даһа сонра дејир ки, бу мөвзунун һеч јеридир, ҝүја бу мөвзуну ишыгландыранлар дүшмәнә - зада хидмәт едирмиш. Сионизмин өлкәмиздәки тәсир аҝенти олан Ахар сајтынын рәһбәрлији дә евләриндә порсуг бојда балаларыны ҝизләдиб ҹәбһәјә ҝөндәрмәјибләр. Нәинки назир-олигарх балалары. Инанын ки, бунлардан биринин порсуг бојда баласы ҹәбһәјә ҝетсәјди бүтүн ҝүнү сионизмә хидмәт едән сајтлары өз порсугларыны реклам едәҹәкди.

Бәс ҝөрәсән доғрудан да назир-олигарх (һәмчинин, депутат вә саир мәмур) балаларынын ҝетмәмәси гынанмамалыдыр? Нијә гынанмасын ки? Онларын ата-анасы ҝедәнин ата-анасындан артыгдыр, јохса шәһадәт анҹаг касыб-күсубун алнына јазылыб? Белә ки, биз мүһарибәни белә әдаләтсизликлә апардыг. Тәбии ки, 44 ҝүн әрзиндә кимләр ки, ордуну дәстәкләди, торпагларын алынмасына севинди, онлар “вәтән сағ олсун!” дејиб ҝетдиләр. Һәмчинин, кимдән сорушсаныз ки, нијә назир оғлуну ҝөндәрмир, тәкҹә сиз јетимләрин баласы ҝедир, дејәҹәк ки, ҹәһәннәмә ҝөндәрсин, бизим баламыз вәтәнпәрвәрдир, вәтән үчүн ҝедир, ата-анасыны горумаг үчүн ҝедир. Вәзифәлиләрин, олигархларын баласы ҝетмир, ҹәһәннәмә ҝетсин.

Сионизмин өлкәмиздәки тәсир аҝенти олан Ахар сајты ҝүја белә бир аргумент ҝәтирир ки, силаһын гундағы илә дарағыны бир-бириндән ајырд едә билмәјән “мама ушағы” бир назир баласы ҝедиб ҹәбһәдә әсҝәрләрә јүк олаҹагды. Бунданса ҝетмәсә јахшыдыр. Бу јердә суал олуна биләр ки, бәс ахы сионист сајты ҹәбһәјә ҝетмәјән назир балаларыны тәрифләјиб онларын бу виҹдансызлығына бәраәт газандырмыр, әксинә, тәнгид едир. Хејр, заһирән белә ҝөрүнә биләр. Затән, сионизм заһирдә бүтүн дүнјаны алдадан бир режимдир. Бунлар да өз ағаларынын јолуну усталыгла ҝедирләр. Әксинә, синост сајты әдаләтсиз һакимијјәтин һагсызлығыны малалајыб өрт-басдир едир. Бәли, силаһын гундағы илә лүләсини ајырд едә билмәјән порсуглар ҹәбһәјә ҝетмәкдәнсә сичан дәлијиндә ҝизләнсә јахшыдыр, амма суал вермәк лазымдыр: нијә дә назир-олигарх баласы силаһын гундағы илә лүләсини ајыра билмәмәлидир. Бундан даһа мүһүм суал будур ки, сиз 44 ҝүнлүк дөјүш башламаздан әввәл нә вахтса јазыб һакимијјәти, коррупсионер Мүдафиә Назирлијини, игтидары бу ишдән өтрү данламысынызмы? Бир дәфә Ирана һүрмәкдән башыныз ајылыб ки, игтидары тәнгид едиб дејәсиниз ки, ахы сабаһ мүһарибә башласа јенә јетим балалары ҹәбһәјә ҝедәҹәк. Демисинизми ки, индидән назирләрин порсугларындан рүшвәт алыб сахламајын, јоллајын һәрби һиссәдә гој бәркисин. Демисиниз? Јох! Нијә? Чүнки өзүнүз дә исраил “сәфирлијиндән” алдығыныз тулапајыларынын һесабына о порсуглардан бирини евиниздә сахламысыз. Буна ҝөрә дә сиздән вәтәнпәрвәр олмајыб, олмајаҹаг да. Чүнки сизләр сионистләрдән тулапајы алыб залым, хәјанәткар бир һакимијјәти мүдафиә едән башыпозуг үнсүрләрсиз.


2631 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...