Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Нојабр 2020

Өлкәдә мәсҹидләр бағланды, амма Шушада ҹамаат намазы гылдыг. Ахирәт өвладларына ешг олсун!

(Гәләбә бәхш едән Аллаһдыр!)

Мүһарибә башлар-башламаз ҹамаатын дилиндә белә бир фикир ҝәзмәјә башлады: Ашура мәҹлисләрини гадаған етдиниз, Аллаһ бүтөв бир халга Ашура јашатды. Бу, тәгрибән о заманлар иди ки, инсанларымыз мүһарибәдә јараланан, шәһид олан гоһум-әграбасы үчүн ағлајыр, сызлајырды. 44 ҝүн сонра мүһарибә заһирән битди. Сон ҝүнләрдә, даһа дәгиг исә 13 нојабр - Ҹүмә ҝүнү артыг бир нечә ҝүн өнҹә ишғалдан азад едилән Шуша мәсҹидиндә азан верилди, Әһли-Бејт (ә) ашигләри, Имам Һүсејн (ә) давамчылары намаз гылды.

Диггәт чәкән мәгам будур ки, Азәрбајҹанда мәсҹидләрин бағланмасы сәбәбиндән намаз гылмагдан бәһанә илә мәһрум едилән Имам Һүсејн (ә) ашигләри Шушада 27 илдир ки, ермәни вандаллары тәрәфиндән донуз төвләсинә чеврилән мәсҹиди тәмизләјиб, силиб-сүпүрүб орада ҹамаат намазы гылдылар.

Бундан сонра Гарабағын талеһинин Русија сүлһмәрамлыларынын ишә гарышмасындан сонра неҹә олаҹағы тәбии ки, суал алтындадыр. Һәр нә гәдәр Русија, Түркијә өз араларында да сазиш, анлашма имзаласалар, бир-бирини асыб-кәссәләр дә һәлә ки, там олараг дәгиг бир сөз демәк мүмкүн дејил. Бура гәдәр Азәрбајҹан мүбаризләрини галиб едән Аллаһ Имам Һүсејнә (ә) хатир бундан сонра да һадисәләри бизим хејримизә чевирәр. Амма, Шушада азан вердик, “Әлијјән вәлијјуллаһ” дедик, ҹамаат намазы гылдыг, бу гәләбәни зөвгүнү бизә јашадан Аллаһа һәмд олсун.

Бундан сонра Азәрбајҹан игтидары бу кими һадисәләрдән ибрәт алмалыдыр. Аллаһ бизә гәләбә әта етдикҹә биз Аллаһа ибадәт вә итаәт едән бир халг, игтидар вә мүхалифәт олмалыјыг. Чүнки Аллаһын немәтләри мүгабилиндә ибадәт вә итаәтдә олмаг онун немәтләринә тәшәккүр етмәкдир.

Ики мәгамы гејд етмәк истәрдик: Илһам Әлијев бундан әввәл чыхыш едәркән демишди ки, Азәрбајҹанын гәләбәси әсҝәрләрин сајәсиндә әрсәјә ҝәлди. Доғрудур, бу мүһарибәдә гудурған мәмурлар, тәјинатла депутатханада отуран депутатлар һеч нә етмәди. Нә дә онларын гудурған балаларынын, гоһумларынын нәсә етдијини ҝөрмәдик. Аллаһ Һаҹы Абҝүлүн гапысыны ачсын, чох ҝөзәл демишди: Гарабағда дүнја ушагларынын нә иши вар, ора Ахирәт өвладларынын јеридир. Икинҹиси, Илһам Әлијевин гәләбәни нисбәт вердији әсҝәрләрә ҝәлинҹә, онларын видеоларындакы чыхышлара нәзәр салсаныз ҝөрәрсиниз ки, онлар ачыг-ашкар гәләбәнин Аллаһа хас олдуғуну дедиләр. Бәли, бәндәнин бир зәррә мүвәффәгијјәти вә уғуру варса Аллаһдандыр!


3046 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...