Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Нојабр 2020

Гырын бир-биринизи, дүшмәнин сајы азалсын! (Ермәнистанын Исраили һәдәләмәсинә сөзарды)

Чох шад хәбәр алмышыг. Азәрбајҹан ордусунун ардыҹыл наилијјәтләриндән башларыны итирән Ермәнистан Силаһлы Гүввәләри Баш Гәрарҝаһ рәисинин мүшавири Владимир Погосјан ачыг шәкилдә Исраили һәдәләјиб. Тренд-ин мәлуматына ҝөрә, Погосјан бу барәдә "Фаҹебок" сәһифәсиндә пајлашым едиб. Авропадакы террор һадисәләриндән данышан Погосјан, бу террор һүҹумларынын ону марагландырмадығыны билдириб. Онун сөзләринә ҝөрә, Авропа Исраилин нә олдуғуну анлајаҹаг: "Исраил 1933-ҹү ил Алманијасы илә бәрабәрдир. Һеч кәси бағышламајаҹағыг вә заман ҝәләҹәк сиздән гисасымызы алаҹағыг, билин".

Чох ҝөзәл, нә вахта гәдәр дүшмән ики мүсәлман өлкәсини бир-биринә гырдыраҹаг? Гој елә бу ики фашист-ганичән, көрпә гатили олан режимләр бир-бирини гырсын. Чүнки Ермәнистанда вә Исраилдә һазырда мөвҹуд олан режимләр тәһлүкәли вә инсанлыг үчүн тәһдид һесаб едилән режимдир.

Биз дәфәләрлә гејд етмишик ки, бу ики режимин маһијјәти ејнидир. Һәр ики режим ишғалчы, ганичән, ушаг гатили бир режимдир. Һәр икиси тезликлә мәһв едилмәлидир.

Дүздүр, бу ики режимин мүһарибәси онлары һимајә едән Русија вә АБШ-ын мүһарибәси демәкдир. Чүнки һәр ики режим тарих боју өз “ата”сынын һимајәси сајәсиндә ајагда алыб. Русија-АБШ мүһарибәси исә үчүнҹү дүнја мүһарибәси демәкдир. Амма, јенә дә ишғалчы, ганичән, көрпә гатили режимләрин сајы нә гәдәр чох азалса о гәдәр инсанлығын хејринәдир.

Аллаһын көмәклији илә Азәрбајҹан ордусу өз торпагларыны ишғалдан азад едир. Узун илләрин һәсрәти сона јетмәк үзрәдир.Â Ејни гәләбә вә наилијјәти дә иншаллаһ Һизбуллаһдан, Фәләстин мүҹаһидләриндән ҝөзләјирик. Фәләстин кими Гарабағ да Ислам торпағыдыр. Гарабағ кими Аллаһ гојса бир ҝүн Фәләстин дә гарыш-гарыш залым вә ишғалчы режимдән ҝери алынаҹаг.


1099 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...