Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Нојабр 2020

Һүголар дүнјадан ҝедәндә макронлар тәрбијәсиз күчә ушағы кими бөјүјәр

Нечә ҝүндүр санки бүтүн дүнја ҝөзләрини Гарабағын азадлығы уғрунда Азәрбајҹанын вердији мүҹадиләјә зилләдији бир вахтда Франсанын тәрбијәсиз журналы әзиз Ислам Пејғәмбәринин (с) карикатурасыны чәкди, еһтирамсызлыг етди, ардындан да президент Еммануел Макрон өз тәрбијәсизлијини нүмајиш етдириб деди ки, бу тәрбијәсизликләр давам едиләҹәк.

Бахын, Франса бир дејил, ики дејил, дәфәләрлә бу ҹүр тәрбијәсизликләр едиб. Әслиндә Гәрб дијарында демократија вә сөз азадлығынын бешији сајылан бу өлкәдә демократијадан әсәр-әламәт галмајыб. Өз халгынын “сарыжилетлиләрини” етираз етдикләри үчүн вәһшиҹәсинә полисә дөјдүрән Макрон, һәјасызҹасына дуруб бир мүсәлманларын да гыҹыгланмасына сәбәб олур. 

Тез-тез бу ҹүр ҹәфәнҝијатларла ҝүндәмә ҝәлән бир журнал, буна етираз етмәк әвәзинә бир аз да “бензинләјән” президент вә бу атәши сөндүрмәјән Франса халгындан неҹә Демократија ҝөзләмәк олар?
Дүнјада Ислам дининин милјонларла тәрәфдары вардыр, Ислам Пејғәмбәринә (с) гаршы тәрбијәсизлик бүтүн мүсәлман халгларына гаршы олан тәрбијәсизликдир. Ислам Пејғәмбәринә (с) едилән еһтирамсызлыг Франса мүсәлманларына едилән тәһгирдир. Ҝөрүнүр Макрон кими шүурсуз инсанлар һәлә дә анламајыблар ки, бу ҹүр тәхрибатларла өзләрини вә өлкәләрини чәтин вәзијјәтә сала биләрләр.

Макрон кими тәрбијәсиз инсанларын күчә ушағы кими бөјүмәләринин вә күчә ушаглары кими тәрбијәсизлик етмәләринин сәбәби онлары тәрбијә едәҹәк әдибләрин, нәһәнҝ Һүголарын Франсада олмамасыдыр. Макрон Виктор Һүго кими јүзләрлә франсыз шаирин - сијаси һијләләрлә, онлары алдатмагла, бош вәдләр вермәклә - президенти ола биләр, амма ејни заманда Һүго кими нәһәнҝләрин јаздыглары әсәрләри охујуб тәрбијәләнмәјә мәһкумдурлар. Одур ки, Виктор Һүго кимиләр дүнјадан ҝедәндә макронлар тәрбијәсиз күчә ушағы кими бөјүмәјә башлајыр.

Тәәссүфләр олсун ки, макронлар һүголардан дәрс алмазлар.
Франсыз шаири Виктор Һүго диндар бир инсан иди, даим Аллаһа инанарды. Һәтта, Исламын әзиз вә һәким китабы олан Гурани-Кәримдән игтибаслар да етмишдир.

Әрәб әсилли әдибләрдән олан Әбдүл-Кәрим Мәнсур "Китабат" сајтынын нәшрләринин бириндә билдириб ки, 19-ҹу әсрин танынмыш франсыз шаири Виктор Һүгонун Ислам тарихи, Ислам мәдәнијјәти, Ислам дини, Гуран-Кәрим вә Ислам шәриәтиндән кифајәт гәдәр мәлуматы олмуш вә өз әсәрләриндә бунлардан истифадә етмишдир. Әбдүл-Кәрим Мәнсур даһи франсыз шаири Виктор Һүгонун Гуранын "Зилзал сурәсиндән илһамланараг јаздығы бир гәсидә барәдә дә данышмышдыр.

Бундан әлавә Виктор Һүго бу ҝүн Макрон кими тәрбијәсизләрин еһтирамсызлыг етдији Ислам Пејғәмбәри (с) һаггында шеир јазмышдыр ки, бу шеир бизим дилимизә дә тәрҹүмә едилмишдир. Шеирин ады “Маһомет”дир (Һәзрәт Муһәммәд (с)). Бу шеирдә әзиз Ислам Пејғәмбәринин (с) сон заманлары нәзмә чәкилмишдир. Шеир нәһәнҝ Һүгонун вәфатындан јүз ил сонра чап едилмишдир.
Şеирдәки илк бејти Макрон јахшы-јахшы охусун, бәлкә онда адам олду:

Вәзифәси јахынлашмышды, дүнјаја ҝөз ачды,
Мәтанәтли иди, киминсә хәтринә дәјиб инҹитмәзди


3992 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...