Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Октјабр 2020

Исраил төр-төкүнтүсү көһнәдән галан Мурады ким уладыр?

Вә јахуд оғлу Шушаны фәтһ едән Мурад Көһнәгаламы данышыр!

Азәрбајҹанда 60 јашына бахмајараг – јумшаг диллә десәк - һәлә бир јана чыха билмәјән, она јарашан шәкилдә десәк – 60 гәпиклик ағлы олмајан көһнәдән галан бир Мурад вар. Даһа доғрусу адам јашамырды, сүрүнүрдү, амма сијаси әгидәсини ајаглар алтына атдығы үчүн јалаглығына ҝөрә она ев вердиләр, бир дә Исраил режиминин “сәфирлијиндән” тулапајы алмагла өзүнү бир аз дирчәлдә билди.

Исраил төр-төкүнтүсү олмагла әмәлли-башлы фәхр едән адамдыр. Бу јахынларда өзүнү бир матаһ һесаб едән бу адам ҝүја "Иран төр-төкүнтүләриндән" тәләб едиб ки, азад олунмуш әразиләрдә азан вермәсинләр. Ҝүја бунун тәһлилләринә әсасән азан верәнләр һара ҝедибсә ораны бәрбад едибләр. Нәһајәт, өз хисләтини диндарлара нисбәт вериб, јәни азаны уламаға бәнзәдиб.

Тәбии ки, бу ҹүр һәссас вахтда, мүһарибә заманында ермәнини гојуб Ирана улајан, һүрән, ангыран ешшәкләр, итләр, чаггаллар Ермәнистанын сифариши илә бу иши етмир. Ермәнистан өз күчүкләрини Иранын үстүнә нијә ҹумдурсун ки? Онун бу дәгигә бүтүн вар-гүввәси Азәрбајҹан әлејһинәдир. Ирана һүрән итләри, ангыран ешшәкләри, улајан чаггаллары исраил режиминин өлкәмиздәки “сәфирлијидир”. Мурад кими улаглары фүрсәт билиб уладырлар.

Тәбии ки, бу ҹүр ҝәдә-ҝүдәләр Исламы ачыг-ашкар сөјә билмәдикләри үчүн Ираны сөјүрләр. Кимин Иранла давасы варса бујуруб адам баласы кими еләсин, амма Ирана дүшмәнсән, исраил јалына мөһтаҹсан дејә дуруб торпаглары ишғалдан азад едән диндарларын, шәһидләрин дини инанҹларыны тәһгир едәҹәксән? Әслиндә, бу ҹүр улаглар диндарын дини инанҹына дејил, һансыса дүнјәви бир инсанын идеалларына дил узатсајды, једди арха дөнәнинә, өлүсүнә-дирисинә сосиал шәбәкәләрдә чохдан сөјмүшдүләр. Амма, диндарлара илишән, дини инанҹлары тәһгир едән бу кими улаглара елә улаг демәк кифајәтдир. Дүнјада бүтүн мүсәлман ана-баҹылары, аталары, гардашлары тәһгир едән бу улаг анламыр ки, бу кими фикирләр өлкәдә гырғын сала биләр. Дүздүр, Мурад кими һеч кимин веҹинә алмадығы улаглар ҹидди сајылмадығы үчүн, үстә ҝәл, өлкәдә һамынын башы мүһарибәјә гарышдығы үчүн динлә мүһарибә елан едән бу алчаг улаға кимсә баш гошмур.

Сонда дејәк ки, о дејир ки, сиз (диндарлар) һара ајаг гојмусунузса бәрбад етмисиниз. Исраил ешшәји нә үчүн Исраилин Фәләстини хараба гојмасындан данышмыр. Нијә Али Сәуддан, АБШ-дан данышмыр. Јохса ҹаныны вәтән үчүн верән диндар әсҝәрләрлә бирликдә бу улағын оғлу да ҝедиб Шушаны фәтһ едиб, Шуша мәсҹидиндә донузлары говуб Азәрбајҹан бајрағыны санҹыб, бизим хәбәримиз јохдур?

Унутмајын, сиздән адам олмајыб, олмајаҹаг да. Виктор Һүго кими мәшһур јазычы-публисист олмаг истәјирсиз? Виктор Һүго Аллаһа инанан, диндар, Аллаһа шүкүр едән бир инсан олуб. Сизин кими әгидәсиз бир "инсан" олмајыб.


2053 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...