Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Октјабр 2020

Әсҝәри ирәли апаран гүввә вә атеистлији башларына дәјәнләр

Бир атеистин етирафы

Өлкәдә атеист кими танынан Вүсал Мәммәдовун бир-ики ҹүмләси инди дилләр әзбәри олуб: “Һамы билир ки, өлкәдә бәлкә дә ән гаты атеистләрдән олмушам. Фикрими дәјишдијими дә демирәм. Амма мәним Әсҝәрим азад етдији Вәтән торпағымда азан верирсә, намаз гылырса, башыма дәјсин мәним атеистлијим. Фәрги јохдур, һаглыдыр ја һагсыз - әҝәр дин Әсҝәри габаға апаран гүввәдирсә, ешг олсун о Динә! Әсҝәрим нә едирсә, дүз едир! Һеч бир диндар мәни динә һөрмәтлә јанашмаға мәҹбур едә билмәмишди, амма Әсҝәрим еләди!!!” Она ҝөрә јох ки, бу адам савадлы инсандыр вә дин һаггында бу ҹүр сөзләр јазырса демәли, биз дин әһли доғрудан да дүз јолдајыг. Һәмчинин, она ҝөрә јох ки, бу адам дини тәрифләјирсә демәли дин шәрафәтли вә һагдыр. Әксинә, атеистләрин топуну бир јерә јығсаныз, “каинат өз-өзүнә јараныб дејән” бу зүмрәдән ағыллы бир мөвге ҝөрә билмәзсиниз. Үстәлик, беләләри дин һаггында бу ҹүр мүсбәт фикир билдирирләрсә бу, онлара шәрәф вә башуҹалығы ҝәтирир. Нәинки онлар ислама, динә шәрәф вә башыуҹалыг ҝәтирир. Үмид дә вардыр ки, Аллаһ беләләрини дүз јола һидајәт едәр.

Бәс нә үчүн бу адамын бу ҹүр мөвге билдирмәси дилләр әзбәри олуб. Шәхси фикримә ҝөрә, она ҝөрә ки, адам атеист олмагдан әлавә һәм дә ҹәмијјәти өзүнүн сәфеһ фикирләри илә аздырмаға чалышан бир шәхс иди. Бу адам чыхыб милли – мәнәви дәјәрләри ашағылајыр, мүсәлман халгын менталитетини позмаға чалышыр, онлары шәрәфсизлијә дәвәт едирди. Әлбәттә, ҹәмијјәт дә бу ҹүр шәрәф вә ләјагәтдән узаг олан фикирләрә саһиб олан инсанлар һаггында сосиал шәбәкәләрдә сөјүшдән тутмуш тәһгирә вә тәнгидә гәдәр јазырлар.

Инди бу адам чыхыб дејир ки, әсҝәри габаға апаран, Гарабаға салан диндир. Дүз дә дејир. Мәсәлән, дејә биләрди ки, әҝәр әсҝәри Гарабаға дөјүшмәјә апаран нурсуз Бајрамдырса ешг олсун екстрасенслијә, әҝәр әсҝәри Гарабаға апаран Фазил Гәзәнфәрдирсә, ешг олсун Фәтуллаһ Ҝүләнә, әҝәр әсҝәри габаға апаран Надир Гафарзадәдирсә ешг олсун шоу-бизнесә. Амма бунларын һеч бирини демир. Демәли, етираф едир ки, вәтәнпәрвәрлик имандан ирәли ҝәлир.

Елә дин әһли дә бу ҹүр типләрә илләрдир буну баша салмаға чалышыр ки, дин әсҝәри Гарабаға јоллајан гүввәдир. Амма тәкҹә бунунла кифајәтләнмир. Дин, шәһадәтә јетмиш шәһиди топлумун оксиҝени һесаб едән гүввәдир. Дин, халгы бајрамлардан, надирләрдән, фазилләрдән – онлар фәсад әһли олдуглары үчүн – узаг тутан гүввәдир. Дин, өлкәдә, бүтүн дүнјада рүшвәти, зүлмү, һагсызлығы гадаған едән гүввәдир.


3011 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...