Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Октјабр 2020

Түркијәнин “А Һабер” каналынын тәхрибат долу мүсаһибәси

“Ирандан Ермәнистана силаһ ҝедир” дејәнләрә силлә.

Түркијәнин “А Һабер” каналы Илһам Әлијевдән мүсаһибә алыб. Әслиндә исә заһирдә тәхрибат ији ҝәлән суаллар вериб. Сөһбәти елә апармаг истәјирләр ки, ҝүја Азәрбајҹан бүтөвлүкдә Түркијәдән асылыдыр. Мүсаһибәни иҹмали шәкилдә ешидәнләр буну тәсдиг едә биләрләр.

Мүсаһибәдә үч нөгтә даһа чох диггәт чәкир.
Журналист Иранла бағлы суал верир, дејир ки, Иран Ермәнистана силаһ өтүрүрмү? Илһам Әлијев исә әслиндә АБШ-да мәркәзи гәрарҝаһы олан, Ирандан гачан түркдилли иранлыларын, өлкәмиздә Исраил сәфирлијиндән тула пајы алан медиа органларынын, АБШ туласына чеврилән Али Сәудун өлкәмиздәки әлалтылары олан вәһһабиләрин ағзынын үстүнә јағлы силлә јапышдырыр: “Ирандан Ермәнистана силаһларын ҝөндәрилмәси илә әлагәдар биздә һәр һансы бир мәлумат јохдур. Әксинә, дејә биләрәм ки, Иран вә Ҝүрҹүстан өз һава мәканыны вә гуру јолларыны Ермәнистана силаһларын дашынмамасы үчүн бағлады. Буна ҝөрә биз Иран вә Ҝүрҹүстан һөкумәтләринә бир даһа тәшәккүрүмүзү билдирмәк истәјирик.”

Икинҹиси, журналистин суалына бахын: “Түркијәдән вә Пакистандан сизә дәстәк месажлары ҝәлир. Хүсусилә Президент Рәҹәб Тајјиб Әрдоған “Һәр ҹүр дәстәји вермәји һазырыг” деди. Бу бахымдан Түркијә вә Пакистандан һәрби дәстәк истәјәҹәксинизми?” Тәәбии ки, Илһам Әлијевин ҹавабы мәнфидир. Дүздүр, рәсми мәлуматлара Түркијә вә Пакистан Азәрбајҹана дәстәк олуб. Амма журналистин суалы санки елә анлашылыр ки, Азәрбајҹан Ермәнистанын гаршысында аҹиз бир дөвләтдир, буна ҝөрә дә Түркијәдән јардым истәмәлидир. Әлбәттә, мүсаһибәдә бир даһа журналист Түркијәдән база истәмәк, Әрдоған һаггында тәрифләр јағдырмасы мөвзусунда Илһам Әлијевә психоложи тәсир етмәјә чалышыр, суал верир вә санки гаршы тәрәфи “бәли, сағ олсун, бизим јеримизә Түркијә дөјүшүр” демәјә мәҹбур етмәк истәјир. 

Üчүнҹү, мәгам исә Түркијәдә халгын Азәрбајҹан үчүн намазларда дуа етмәси мәсәләсидир.
Журналист дејир ки, Түркијәдә 83 милјон нәфәр һәр намаздан сонра Азәрбајҹан үчүн дуа едир. Бу да бир нөв тәхрибат характеридир. Чүнки, мәлум олдуғу кими бунларын баш назири, Әрдоғанын бир заман гојмаға јер тапа билмәдији Бинәли демишдир ки, дүнјада шиәлијин јајылмасы тәһлүкәдир. Һәмин шиәләр ки, бу ҝүн Азәрбајҹан ордусунда дүшмән әлејһинә вурушур. Һәмин шиәләр ки, ҹәбһәдә вурушан әсҝәрләрә јардымлар ҝөндәрирләр. Һәмин шиәләр ки, ҹәбһәдә шәһид олур, шәһид оланлар үчүн мәрсијә дејиб онлары дәфн едирләр. Һәмин шиәләр ки, ҹәбһәдә намаз гылырлар.

Бүтүн бунлары ҝөзү ҝөтүрмәјәнләр исә Азәрбајҹаны тәхрибата, бүтөвлүкдә исә бүтүн дүнјаны мәзһәб гырғынына чәкирләр.


2607 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...