Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Октјабр 2020

Гылынҹ вә гәләм. Биринҹиси ермәнијә, икинҹиси Ирана?

Нечә ҝүндүр Азәрбајҹанла Ермәнистан арасында мүһарибә баш вериб. Амма Азәрбајҹанда ики өлкә (Азәрбајҹан вә Иран) арасыны вурмаға чалышан бәзи медиа органлары бир даһа өзләринин сионизм нөкәри олмасыны тәсдигләдиләр. Онсуз да ермәни илә бизим арамызда нә баш верирсә о саат башлајыблар ки, Иран Ермәнистана көмәк едир. Бунун тәмәли тәбии ки, ифрат пантүрк олан елчибјчиләр тәрәфиндән гојулуб. Амма бу мискин инсанлар һәлә дә өзләринә Ираны ермәнидән габаг дүшмән һесаб едирләр. Неҹә ки, бир заманлар Тәбризи алмағы Гарабағы алмагдан мүһүм һесаб едирдиләр, бу ҝүн дә бу мәнфур сијасәт давам едир. Бу ҹүр инсанлара сионистләр даһа јахшы нүфуз едиб, бунлардан “гәһрәман” дүзәлдирләр.

Әввәл башладылар ки, Иран Русијанын һәрби силаһ-сурсатыны Ермәнистана дашыјыр, Хузистанда баш вермиш јанғын фотоларыны пајлашыб дедиләр ки, ҝүја Тәбриз ҹамааты Ермәнистана ҝедән рус машыныны јандырыб. Башга вахт нечә ил әввәл ҹинајәт етдији үчүн һәбс едилән бир түрк әсилли Иран вәтәндашынын фотосуну јајыб дедиләр ки, бу инсан ҝүја Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнү таныдығы вә мүдафиә етдији үчүн һәбс едилиб.

Иран тәрәфи исә бирмәналы олараг Азәрбајҹан Республикасынын әрази бүтөвлүјүнү дәстәкләдијини бир даһа гејд етди. Үстәлик Али Дини Лидерин Азәрбајҹан әразиләриндә олан дөрд нүмајәндәси (руһаниләр) бәјәнат вериб дедиләр ки, биз Азәрбајҹаны дәстәкләјирик.

Мараглысы будур ки, бир груп медиа мәнсублары Мәммәд Сәид Ордубадинин “Гылынҹ вә гәләм” әсәрини јанлыш баша дүшүб, јахуд чиркин бир шәкилдә тәблиғ едирләр. Белә ки, дөвләт гылынҹыны (силаһыны) Ермәнистана тушладығы бир дөврдә сионизм муздурлары гәләмләрини Иран әлејһинә чевирибләр.

Бу да ачыгҹа ону ҝөстәрир ки, әслиндә бу симасызлар, сионист муздурлары Азәрбајҹан дөвләтинин дејил, сионистләрин тәрәфиндәдир. Дәгиг билирик ки, сабаһ Азәрбајҹан һакимијјәтинин сионист Исраиллә сијаси әлагәләри гырылса бу инсанлар өз гәләмләрини Азәрбајҹанын әлејһинә чевирәҹәкләр. Чүнки сатгын инсанлар үчүн вәтән севҝиси мараглы дејил. Онлар үчүн дөвләт мараглары сионистләрин мәтбәхиндә һазырланан мараглардан башга бир шеј дејил. Әҝәр белә олмасајды бу симасызлар Азәрбајҹан дөвләтинин сијасәт хәттини әсас тутар, Ираны дост, гардаш өлкә биләрди вә Иранла вурушмаг әвәзинә Ермнистан әлејһинә вурушардылар.


1062 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...