Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Сентјабр 2020

Ҝөјчај һадисәләри вә јени Јунисләрин зүһуру

Франсада олдуғу кими дини тәһгир едәнләр јетишир...

Ҝөјчајда Ашура ҝүнү еһсан пајламаг истәјән инсанлара, инанҹ әһлинә үзләриндә маска олан, силаһ-сурсатлары олан полисләр мане олублар. Даһа сонра инсанлары дағытмагла кифајәтләнмәјибләр, онлары евләриндән чағыртдырыб вәһшиҹәсинә дөјүбләр.

Бу кими мәгамларда јада Јунис Сәфәров дүшүр. Һәмин Јунис ки, Ҝәнҹәдә ат ојнадан, зәманәсинин Ибн Зијады олан иҹра башчысыны ганына гәлтан еләди. Бу иҹра башчылары һәтта вәтәндашлардан әлавә дөвләт адамларынын да дедији кими Имам Һүсејн (ә) мәҹлисләринә ҝириб ҹамааты тәһгир едир, мәҹлисләри дағыдырды.
Дөвләт Тәһлүкәсиз Хидмәти реҝионлары ҝәзир, ҝүја рүшвәтхорлары, силаһлы дәстләри тутурлар. Бунлары бир дәфә дә бу ҹүр һалларда инанҹлы вәтәндашлары инҹидән алчаг, имансыз, динсиз инсанларын үзәринә ҝөндәрмәк лазымдыр.
Бу алчаг адамлар инди рүшвәт алыб јухарылара чатдырмасајды чохдан ДТХ гуш кими онларын “објектләринә” гонаҹаг, бир-бир һамысыны дәнләјәҹәкди. Амма инҹидилән шәхс диндар олдуғу үчүн кимсәнин сәси чыхмыр. Анҹаг диндардан башга.

Сонра дејирләр ки, нијә диндарда дөвләтә сәдагәт јохдур. Бахын, бу ҹүр һалларда диндарлара јијә дурмајан дөвләтин иҹра башчыларыны диндарлар ҹәзаландырмаға галхыр. Сонра да инҹијирләр, дејирләр ки, диндарлар террорчудур, Ирана ишләјирләр, Иран бурда Һизбуллаһ јаратмаг истәјир.

Бу кими өзбашыналыглара дөвләт бир тәдбир ҝөрмәлидир. Ҝөрмәјҹәји һалда диндарлар өзләри бу ҹүр алчаглары өзләринин билдикләри методлар үзрә ҹәзаландырмаға галхырлар. Демәли, белә чыхыр ки, мәмурла, иҹра башчысы илә баҹара билмәјән дөвләт өзү белә шәраит јарадыр ки, диндарлар ајаға галхсын вә бу ҹүр алчаглары өзләри ҹәзаландырсынлар.

Бахын, бу ҝүнләрдә Франсада Исламы тәһгир етдиләр. Инсанлар, дүнјанын һәр јериндә исламчылар ајаға галхды. Һәмин вәзијјәти Азәрбајҹанда да јаратмаға чалышырлар. Чүнки бир о гәдәр дә фәрг еләмир. Бу ҝүн исламчылара узанан әлләр, сабаһ – Аллаһ ҝөстәрмсин – Исламын тәһгир едилмәсинә, карикатураја, тәһгирә узанаҹаг. Буна ҝөрә дә дөвләт јени Јунисләрин зүһуруну истәмирсә инанҹлыја саһиб чыхмалыдыр. Һәр ики һала етираз едир, залымлары, алчаглары, мәнәвијјатсыз инсанлары шиддәтлә гынајырыг.


426 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...