Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Сентјабр 2020

Ичкинин јыхмадығы ев јохдур? Јалтаг Сијагушун евини дә јыхырса...

Сијавушун белиндән Мүавијә кими инсанлар ҝәлә биләр.

ЈАП јалтағы, ҜӨЗӘҜИРӘН Сијагуш Новрузов һаггында дејирләр ки, артыг отағыны бошалдыр, рәдд олуб ҝетмәк үзрәдир. Бу алчаглар о гәдәр мәзлум инсанларын һаггыны алыблар ки, бу дүнјада, Азәрбајҹанда халг бунлары лајиг олдуглары зибил гутуларына салмаса да, тарих бунлара лајигли гијмәт верәҹәк, јәни тарихин зибилликләринә ҝөмүләҹәкләр. О дүнјада да тәбии ки, ҹәһәннәмдә әҝәр зибиллик варса оранын зибиллијинә атылаҹаглар. Ја да ән азындан өзләри зибилә вә ја јанар одуна чевриләҹәкләр.

Әлгәрәз, Сијагуш тәкҹә јалтаглығы, кобудлуғу, тәрбијәсизлији, әдаләтсизлији илә танынмајыб. О, һәм дә Јап алкаголикләриндән бири кими шөһрәт тапыб. Биз тәбии ки, медијада охудуғумузу дејирик, јохса ҹан онун ҹәһәннәм Аллаһын.

Јадыныздадырса бир мүддәт әввәл адам тахта вә сахта медалларыны һарам јемәкдән балкон кими габаға чыхан гарнына вуруб Һејдәр Әлијевин һејкәлини зијарәтә ҝетмишди. Ордан мүсаһибә верәндә јериндә дајана билмәмәси, ашмасы да бариз шәкилдә ҝөрүнүрдү. Сонра дедиләр, јаздылар ки, бәс Сијагуш Новрузов һәмин вахт лүл-пијан олубмуш. Дүздүр, о ҝүн гусуб гајтарыб еләмәмишди. Амма елә о замандан сөз ҝәзирди ки, Сијагушун бу ҝүндән етибарән ган гусдуғу, гајтарылдығы ҝүнләр башлајаҹагдыр. Елә дә олду.

Демәли, бу ахмаг инсан јәгин ки, өзүндә јахшы јалтагланмаг үчүн ҝүҹ топламаг наминә ичмишди. Јенә дә дејирик ки, ҹан онун ҹәһәһннәм Аллаһын. Биз садәҹә бу ҹүр охумуш, ешитмишик. Амма адам анламады ки, шејтан нәҹиси олан арағын – ел мәсәлиндә дејилдији кими – јыхмадығы ев јохдур. Елә Сијагушун да евини ички јыхды. Јери ҝәлмишкән, ЈАП-дан габаг һакимијјәтдә олан команданын да евини елә араг јыхмышды.

Нә исә, Сијагуш араг ичиб јерини мөһкәмләтмәк истәди, амма араг она јерини ҝөстәрди. Белә ки, Рамиз Меһдијевин нәвәсинин тојунда “зәһәрләнмәси” онун ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК каријерасына сон гојду. Ора да чох ҝүман ки, араг зыггымланмаг үчүн ҝетмишди.

Һәлә бу ҹүр мурдар инсанлар утанмырлар, чыхыб дејирләр ки, мәним оғлум Имам Әли (ә) кими әдаләтли инсандыр. Сәнин оғлун јох һа, сәнин ган гоһумлуғу олараг вә сијастдә једди арха дөнәнин ҝәлсә Имам Әлинин (ә) атылан дырнағы олмаз. Һәјасыз адам һәлә бир чыхыб мурдар ағзына Имам Әлинин (ә) адыны алыр. Сизин кими һарам јејән, халгын пулујла евинә, аиләсинә чөрәк, палтар апаран надүрүст адамларын белиндән анҹаг Мүавијә кими мәлун инсанлар ҝәләр.

Пак инсанлар да ҝәлсә сизин һарамдан гурдуғунуз сәлтәнтинизи башыныза јыхмаг үчүн ҝәлә биләр. Аллаһ бөјүкдүр, һикмәти суал едилмәз.


2121 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...