Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Сентјабр 2020

Рамиз Меһдијеви инди вуранлар Илһам Әлијев вуруланда ону да вураҹаглар

Биз дәфәләрлә демишик ки, Заһид Оруҹ, Фазил+аб Гәзәнфәр, ахар сајты вә бу кими јүзләрлә инсанлар, гәзетләр, гурумлар чох намәрддирләр. Намәрдликләри будур ки, бир мәмур вурулан кими башлајырлар тәпикләмәјә. Бу ҹүр горхаг мәхлугларда бир грам мәрдлик, кишилик олсајды Рамиз Меһдијеви вуруландан габаг вурардылар. Ким һакимијјәтдән вурулур, башлајырлар тәпикләмәјә.

Гој тәпикләсинләр, бунун өзү бир мәнада јахшы һалдыр. Нәинки рамизләр, елдарлар, әлиһәсәновлар, һаҹыбалалар... бүтөвлүкдә Азәрбајҹанда оғурлуг едән, аиләсинә сәнин-мәним пулумла (рүшвәтлә) палтар, јемәк алан о..аш јығыны бүтүн мәмурлар әслиндә тәпикләнмәји һагг едир. Садәҹә халгымыз узун илләрдир ки, гыш јухусуна ҝетдији үчүн бунлары лајиг олдуглары јерә сала билмирләр.

Рамиз Меһдијев 25 илдир ишләдији вәзифәдән ҝөтүрүлүб АМЕА-ја президент кими ҝөндәрилди. Әввәлләр башладылар ки, бу, ики кланын савашмасыдыр. Бир чох медиа гурумларыны билдик, алчагдырлар, халгын башыны бу ҹүр ишләрлә гатырлар. Һәрә бир кланын ешшәк паланы олуб кланлары белиндә ҝәздирир вә о бири кланы вурмаға чалышыр. Јазыг халг да, авамҹасына отуруб бунларын дава-далашына тамаша едиб дилләрдә бунларын адларыны ҝәздирир. Һалбуки халг бу ҹүр ишләри бошламалы, Азәрбајҹанын зијанына ишләјән бүтүн клан-мланлары лајиг олдуглары јерә ҝөммәлидир.

Рамиз Меһдијев инди вәзифәдән вурулмуш бир шејдир. Кечән дәфә дә нәвәсинин тојунда иштирак етмәсини дөвләтә мејдан охумасы кими гијмәтләндирибләр. Дејәсән нечә ҝүндүр далбадал олараг да мәгаләләр јазыр. Әлбәттә, Рамиз кими бир мәхлугун мәгаләләрини охумаг кими бир марағымыз вә һалымыз јохдур. Она ҝөрә ки, әҝәр дөвләти, өлкәни пис ҝүнә гојан, өлкәдә демократијаны боған, рүшвәтхорлуғу өлкәдә јајан, о..раш мәмурлары халгын башына миндирән, өлкәдә дини гадаған едиб о..ашлығы, фаһишәлији јајан, инсанлары һәбс етдирән, дини, һиҹабы, әзадарлығы гадаған етдирән, торпаглары ермәниләрә пешкеш едән, сирки зилләт вәкилләријлә долдуран... алчаг, хәбис бир һакимијјәти тәрифләјирсә демәли халгын дүшмәнидир. Јох әҝәр бу ҹүр ҹындыр бир һакимијјәти писләјирсә билсин ки, бу шәраитә сәбәб олан беш-он нәфәр варса бири дә Рамиз Меһдијевин өзүдүр.
İнди гартымыш, јарарсыз һала ҝәлән, бир вахтлар дөвләти бәдбәхт ҝүнә гојмаг үчүн јахшыҹа истифадә едилиб сонра тулланмыш, русун әлалтысы олан бир гоҹаны бу ҝүн тәпикләјәнләр онун нә јуванын гушу олдуғуну билирдиләр, садәҹә сусуб һеч кимә демирдиләр. Хүсусилә зилләт вәкилләри халгын јох, Рамизин сәсијлә сечилдикләрини ҝөзәл билирдиләр. Демәли әслиндә бунлар вәтән хаинләридир. Халг бунларын лајигли ҹавабыны вермәлидир.


1969 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...