Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Август 2020

Гәлбләријлә сионист Исраилин, дилләријлә Илһам Әлијевин јанында олан икиүзлүләр

Сајтларында бириндә чыхан бир хәбәрдә белә дејилир: “Дөвләтимизин башчысы Иран Ислам Республикасынын Президентини вә гардаш Иран халгыны мүгәддәс Гурбан бајрамы илә әлагәдар тәбрик едиб, фираванлыг арзулајыб. Президент Илһам Әлијев вә Президент Һәсән Руһани өлкәләримиз арасында сијаси, игтисади, мәдәни вә диҝәр саһәләрдә достлуг мүнасибәтләринин бундан сонра да уғурла инкишаф едәҹәјинә әминлик билдирибләр. Сөһбәт заманы “Шимал-Ҹәнуб” нәглијјат дәһлизинин иҹрасы илә бағлы мәсәләләр дә мүзакирә едилиб. Һәр ики тәрәф бу лајиһәнин стратежи әһәмијјәтә малик олдуғуну вурғулајараг бу саһәдә һәјата кечирилән тәдбирләрә јүксәк гијмәт верди, ҝөрүләҹәк ишләр барәдә фикир мүбадиләси апарыблар.” Хәбәри дәрҹ едән сајт һансы сајт олса јахшыдыр? Сионист Исраилин өлкәмиздәки тәсир аҝентләриндән бири олан Публика сајты.

Демәли, бу сајт вә онун тајы олан диҝәр медиа гурумларынын икиүзлүлүјүнә бахын; Бүтүн ҝүнү Ирана, шиәјә, әрбәинә һүрән бу мәхлуглар өзләрини ҝүја дөвләтин, Илһам Әлијевин јанында ағыллы апармаға башлајыблар. Иран һаггында бүтүн ҝүнү ағзына ҝәләни данышанлар, Иранда ҝүја азәриләрә зүлм едилдијини аләмә ҹар чәкәнләрин тәбии ки, Азәрбајҹандакы зүлмләрә ҝөз јуммалары бир јана үстәлик Илһам Әлијевин онлара бармаг сиркәләјиб ҝөз ағартмасындан да ит кими горхурлар. Она ҝөрә дә Илһам Әлијевин јанында гузу баласына дөнүр, Ирана нәсә дејә билмирләр.

Илһам Әлијев исә түркијәли һәмкары Әрдоған кими Һәсән Руһани илә гардаш кими кечиниб ҝедирләр. Бу ис о демәкдир ки, Азәрбајҹан, Түркијә вә Иранла достдур. Һеч дә фарс (Иран) түркүн дүшмәни дејил. Әксинә, бирҝә әмәкдашлыг едирләр.

Ады чәкилән сајтлар исә Илһам Әлијевин олмадығы јердә бүтүн ҝүнү Иранын гејбәтини едир, Һәсән Руһанинин далысынҹа данышырлар. Чүнки бу сајтлары идарә едән мәхлуглар, тәсир аҝентләри әслиндә гәлбләријлә сионист Исраилин јанында јер алыблар, садәҹә дилдә, ишләри өлкәдә кечсин, һакимијјәт тәрәфиндән сыхышдырылмадыгҹа сионист сәфирлијинә ишләјиб онлардан јал алсынлар дејә дә бир-ики дәнә Иран – Азәрбајҹан әмәкдашлығындан јаныб-јахыла-јахыла хәбәр дәрҹ едирләр. Гој десинләр ки, бунлар вәтәнпәрвәр, дөвләтчи, президентә садиг инсанлардыр. Амма өләсиниз дә шиәнин сионистләр гаршысында әзиләҹәјини ҝөрмәјәҹәксиз.


1287 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...