Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Ијул 2020

Дөвләти донуз һесаб едән донузлар (190 маната гарпыз алыб әзән ҝәнҹ мөвзусуна сөзарды)

Сосиал шәбәкәдә һәјәтә гарпызлары гојуб бир-бир тапдалајан бир ҝәнҹин видеосу јајылыб. Хәбәрдә дејилир: “Сосиал шәбәкәләрдә јајылан видеода Бинәгәди рајон сакини, 1997-ҹи ил тәвәллүдлү Гулијев Руслан Јашар оғлунун алдығы 190 манатлыг бирдәфәлик өдәмәни мәнасыз бир әјләнҹәјә сәрф етдији әксини тапыб.“ Бундан даһа мараглысы ӘӘСМН Иҹтимаијјәтлә әлагәләр вә коммуникасија шөбәсинин мүдири Фазил Талыбовун сөзләридир. О дејир: “Р.Гулијевин бу ил апрелин 9-да бирдәфәлик өдәмә алмаг үчүн етдији мүраҹиәтә е-систем тәрәфиндән бахыларкән, онун бу вәсаити алмаг үчүн ганунвериҹиликдә нәзәрдә тутулан мејарлара ујғунлуғу мүәјјән едилиб. Адында әмәк мүгавиләси, ВӨЕН, әмлак, автомобил вә с. олмасы мүәјјән едилмәјиб. Бу сәбәбдән она өдәмә тәјин олунуб.” Демәли, ҝүја бунлар 190 манат вәтәндаш үчүн адамбашы ајырыблар, амма әмлакы, автомобили, торпағы оланлара верилмир. Баша дүшмәк олмур... Вәтәндашы һәм евдән бајыра чыхмаға гојма, һәм дә она де ки, сәнин торпағын вар, отур торпағыны је, ја да машыны “запчаст” елә башла јемәјә.

Бу сәфеһлик бир јана, һәлә ҝөрүн Талыбов нә дејир: “Бунунла белә, Р.Гулијевин һүгуги јаранса белә, әслиндә еһтијаҹы олмадан бирдәфәлик өдәмә алмаг үчүн мүраҹиәт етмәсини, үстәҝәл алдығы бу вәсаити башгаларында “һарын һәјат тәрзи” кечирдији тәәссүраты јарадан мәнасыз бир әјләнҹәјә сәрф етмәсини кәскин гынајырыг.” Аһа јахшы нөгтә тутуб Талыбов мүәллим. Биз тәбии ки, ән азындан исрафчылыг вә немәтә нашүкүрлүк динимиздә һарам олдуғу үчүн ҝәнҹин әмәлләринә бәраәт газандырмырыг. Амма онун бу ҹүр надүрүст әмәлинә ҝөрә дөвләти ҝүнаһкар билирик. Дөвләт биринҹи нөвбәдә бу ишдә гынанмалыдыр. Чүнки дөвләт тәрбијә вермәлидир. Бүтүн ҝүнү телеканализасијада шәрәфсизлик, азғынлыг, оғ..шлыг тәлгин едилирсә тәбии ки, ҝәнҹләр дүзҝүн истигамәтә јох, әјри јоллара јөнәләҹәкдир.

Демәли, дөвләт 190 манат пулу миннәтлә-зилләтлә вәтәндаша вериб, һалбуки нефт өлкәсиндә о пулун он гатыны вәтәндаш һеч нәдән һәр ај алмалыдыр. Һәрдән ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК едәнләр Азәрбајҹаны Америка илә мүгајисә едир, јахуд ондан үстүн олдугларыны дејирләр. Һалбуки Америкада коронавирусдан өтрү вәтәндаша адам башы 1000 доллардан чох пул вердиләр.

Ҝәләк мәсәләнин һарынлама тәрфинә. Неҹә олур ки, Әли Һәсәновун һарын нәвәсинин һарынлығы һеч кимин ҝөзүнә ҝирмир. Бу ҝәнҹ гарпызлары тапдалајыб әзирдисә, о һарын бабасынын гачгынлардан, дөвләтдән оғурладығы пуллар һесабына өзүнә машынлар алырды, онлардан бири илә дә ҹамаатын баласыны вуруб бәдбәхт еләди. Гајынатасы ҝөмрүк рәиси, бабасы баш назирин биринҹи мүавини олдуғу үчүн ҹәмиси ики ил һәбсдә “шелләнди”.

Ҝөрүн 190 манаты еһтијаҹы олмадан алыб гарпыза вериб сонра тапдаламаг дөвләтә неҹә јер едибсә башлајыблар донгулданмаға. Бәс сиз халгдан оғурлајанда нијә данышмырсыз. Инанмырсынызса бу хәбәри охујун: “Өтән ҝүн Президент Илһам Әлијевин сәрәнҹамы илә вәзифәсиндән азад едилән Низами Рајон Иҹра Һакимијјәтинин башчысы Ариф Гасымовун бөјүк варидаты илә бағлы мәтбуатда мәлумат јајылыб”. Охуҹуну јоруб варидатыны бурада јазмырыг, амма марагланмаг истәјәнләр “Ҝооҝле”дә “Президентин ишдән чыхардығы иҹра башчысынын варидаты ачыгланды” башлығыны јазыб өјрәнә биләрләр.

Бәли, бунлар һәлә килкә балыгларыдыр, Аллаһ билир һансы акула мәмурларын адамларыдыр ки, онларда талан даһа чохдур. Јухарылар бунлары газ кими јолур, лазым ҝәләндә истифадә едилмиш салфетка кими туллајыб бош галан јерләрә рүшвәтлә, “долја” чатдырмаг шәртијлә јениләрини ҝәтирирләр. Она ҝөрә дә ДТХ-нын сахта ҝөрүнтүләри бир дәрдә дәјмир вә дөвләт өзүнү рүшвәтхор олдуғу үчүн рүшвәти ”тәмизләјә” билмир.

Бизим ел ичиндә бир мәсәл вар, дејирләр ки, донуздан бир түк гопарсан да гәнимәтдир. Инди бу ҝәнҹ мүвафиг гурумлары донуз һесаб едиб 190 манаты һәтта еһтијаҹы олмадан белә гопарыбса бүтүн ҝүнү акулалар дөвләтин бүдҹәсини дөвләти донуз јеринә гојуб талајырлар. Гоншу Түркијәдә дә белә бир мәсәл вар: “Дөвләтин малы дәниз, јемәјән донуз.” Бу ики түркүн мәсәли арасында бир ортаг мәхрәҹә бу ҹүр ҝәлирик: “Дөвләти донуз һесаб едән донузлар.” Дүздүр, түркләр јемәјәнә донуз дејир, амма биздә јејән мәмурлара демәк лазымдыр. Чүнки онлар јејәндә донуз кими јејирлр. Бу сөзү һагг едирләр. Һәтта бәлкә бу сөз донуза тәһгир олар.


2972 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...