Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Ијун 2020

Азәрбајҹанда вә Иранда шәһидә верилән дәјәр (Мүгајисә)

Доғма Азәрбајҹанымызда нәинки ади вәтәндашын, нәинки әсҝәрин вә әсҝәр анасынын, һәтта нәинки шәһид анасынын, үстәлик шәһидин өзүнүн белә бир гара гәпик гәдәр дәјәри јохдур. Нијә, чүнки үмумијјәтлә шәһадәтә дәјәр верилмир. Әҝәр бизим Азәрбајҹанымызда шәһидә, шәһадәтә гијмәт верилсәјди, һеч олмаса ефир мәканында тез-тез вәтәнпәрвәрлик мөвзусунда верилишләр, кинолар ефирә вериләрди. Амма тәәссүф ки, биздә белә бир шеј јохдур. Бунлар азмыш кими үстәлик шәһид гардашы олан Һаҹы Абҝүлләр һәбс едилир, диҝәр шәһид балалары вәтәндән дидәрҝин салыныр. Әҝәр ҝөзәл Азәрбајҹанымызда шәһид вә шәһадәтә гијмәт верилсәјди, Гарабағымыз да азад едиләрди. Амма тәәссүфләр олсун ки, телеканаллары телеканализасија адланан өлкәмиздә бунлар јохдур.

Өтән ҝүнләрин бириндә гоншу, гардаш өлкә, шәһидә, шәһадәтә гијмәт верилән Иранда чәкилмиш бир фото илә гаршылашдыг. Залда бир чох инсан вар иди. Иранда чәкилдијини исә ики шејдән билдик. Биринҹиси орада әјләшән инсанлар арасында руһани либасында олан алимләр вар иди. Икинҹиси вә ән мүһүмү, бизи бу јазыны јазмаға вадар едән сәбәбдир. Демәли, билдијимиз кими Иранда да коронавирус ҝениш јајылды, өләнләрин сајы һәр ҝүн артырды. Һәтта бу ҹүр иҹласлар, ҹамаат намазлары, ҹүмә намазлары, дәрсләр белә тәтил олду. Сон ҝүнләрдә исә Аллаһын лүтфү сајәсиндә вирус азалды вә артыг мәсҹидләр, иҹлас заллары фәалијјәтә башлады. Лакин бу шәртлә ки, иҹтимаи фасилә ҝөзләнилсин.
 
İҹлас залларында, мәсҹидләрдә бу фасилә ики шәхсин арасында бир инсан гәдәр бошлуг сахламагла тәмин едилди. Јәни, ики инсан ортасында кимсә олмур вә иҹтимаи фасилә горунуб сахланылыр.

Дүшүнүн ки, шәһидә вә шәһадәтә бу гәдәр өнәм верән иранлылар өз бошлугларыны, иҹтимаи фасиләни, ики нәфәр арасында олан јери неҹә долдурсалар јахшыдыр? Демәли, иҹласда инсанлар әјләшиб амма ики кресло вә о креслоларда әјләшән иранлылар арасында бир кресло бош сахланылыб. Орада һеч ким отурмајыб. Диҝәр јандан бош сахланылыб демәк дә олмаз. Чүнки орада Аллаһын Гуранда “өлү демәјин, онлар диридир, Аллаһ јанында рузиләнирләр” дедији шәһидләрин фотолардан рәсмләри бојланырды. Бу да икинҹи сәбәб олду ки, бу фотонун Иранда чәкилдијинә әмин олдуг.

Бәли, Аллаһ јолунда өлдүрүләнләрә өлү демәјин дејир Аллаһ. Санки һәмин дириләр залда әјләшиб мүһүм, мәнәви мөвзулара шаһидлик едирдиләр. Бахын, буна ҝөрә дә бу халга өлүм, ишғал, империалист гүввәләр галиб ҝәлә билмир.

Шәһәрләрин биналарында, күчәләрдә шәһид шәкилләри вурулан, бајраг әвәзинә шәһид фотолары гојулан Иранда халг, јәни, иранлылар бош креслону белә шәһид шәкилијлә долдурдуглары һалда Азәрбајҹанда нә едилир? Азәрбајҹанда хаин әлләр Имам Һүсејн (ә) бајрагларыны јығышдырыр, шәһидләримизи тәһгир едирләр. Шәһидләр тәблиғ едилмәк әвәзинә гараҝүруһчулар үзүгара инсанлары нурлу кими гәләмә вериб халгы мурдарлыглар ичиндә бајрам етмјә чағырырлар. Елә буна ҝөрәдир ки, шәһадәт руһу бизим халгда өлдүрүлүр, мәһв едилир. Бу чиркин сијасәт исә өлкәни мәһвә апарыб, учурумун бир аддымлығына ҝәтириб чыхармышдыр.


2506 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...