Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Ијун 2020

Азәрбајҹан полиси ҝүвәнҹ јеридир јохса утанҹ јери?

Тәбии ки, бәзиләримиз полисләр һаггында тәнгиди јазы ҝөрәндә тәнгид едәнләри дөвләт әлејһинә иш ҝөрмәкдә иттиһам едирләр. Әлбәттә, ағына-бозуна бахмадан бу ҹүр иттиһам едәнләрин дә ады вардыр. Онлара да һакимијјәт ТРОЛУ дејирләр.

Јәгин ки, бу чох тәһлүкәли бир тенденсијадыр, ҹамаат ичиндә бөлүнмәләрә, парчаланмалара ҝәтириб чыхарыр. Амма нә едәк, бу, тәкҹә бизим алнымыза јазылмајыб ки? Башга дөвләтләрдә дә бу ҹүрдүр.
Мәсәлән, ҝөтүрәк АБШ полисини... Нечә ҝүндүр ки, халга диван тутур. Етиразлар сәнҝимәк билмир. Амма мәлумдур ки, дејәҹәксиниз ки, АБШ полисләри арасында халгы севәнләр, халгын тәрәфинә кечән, онунла гуҹаглашан, гаршысында диз чөкәнләр олду. Азәрбајҹан полиси исә халга гудуз көпәјин ҝөзүјлә бахыр.
Бу, бәлкә дә она ҝөрәдир ки, елә гәдимдән полисләримизи халгымыз ит кими јад едиб. Полис бөлмәләри “итхана”, полисләр исә “ит” адланыблар. Мүасир Азәрбајҹанымызда исә полисә тәкҹә ит јох, гудуз ит дејирләр.

Дүздүр, нормалда полисләр дөвләтин бел сүмүјү, халгын ҝүвәнҹ јери олмалыдыр. Биздә исә ҝүвәнҹ јох утанҹ јеридир. Дејирләр полис халгы горујур, амма полисләрин сон һәрәкәтләринә баханда ҝөрүрсән ки, полисин өзү халгда горху јаратмаға чалышыр. Полисбашы Вилајәт Ејвазов ҝөрүнүр халгда әмәлли-башлы горху јаратмаға чалышыр.

Дејәк ки, вәтәндаш дүз еләмәјиб полисин башына зибил төкүб. Јахшы, бу, полисә әсас верирми ки, мәһкәмәнин иҹазәси олмадан, гануну позуб ҹамаатын евинә сохулсун, инсанларын ганунла горунмуш һагларыны, шәрәф вә ләјагәтини ајаглар алтына атыб јатаг отағына дахил олсун, ҝејинмәјә белә маҹал вермәдән вәтәндашы гамарлајыб апарсын. Јохса полисин башына зибил атыб адыјла вәтәндашын башына гапаз вурмаг олар?
Билдик, бу полисләр алчагдыр, һәрәси бир оғру, рүшвәтхор, халгын пулујла аиләсинә чөрәк апаран һарамхор мәмурларын өвладлары, күрәкәнләри вә гоһумларыдыр. Өзләри дә өзләриндән рүтбәҹә бөјүк забитләрин јанында довшан вәзијјәти алыб гадынлара “сән дә довшансан әрин дә” дејән шәрәфсизләрдир. Бәс дөвләт һара бахыр. Нијә бу полисләр һәмин ханымын јанында довшан олуб тәкҹә ондан үзүр истәјирләр. Ахы о сөзү иҹтимаи јердә демиш, даһа доғрусу чәкиб иҹтимаиләшдирмишдиләр. Инди зәһмәт чәкиб үзрләрини дә иҹтимаи етсинләр.
Дејәк ки, бунлар алчагдыр, бәс дөвләт нијә кордур? Ахы бу, дөвләтин симасыны, вәтәндашла олан рәфтарыны ҝөстәрир? Нијә ермәнијә ҝүҹ ҝөстәрә билмәјән довшанлар әлијалын, мәзлум халгын үзәринә шир кими нәрә чәкирләр?

Бурада диггәт чәкән бир мәсәлә дә алчаг полисләрин етдикләри надүрүст әмәлләри лентә алмаларыдыр. Вилајәт Ејвазов ҝөрүнүр әмр вериб ки, бунлары чәкиб јајын ки, халгда горху јарансын. Амма халг белә ахмаглардан горхан дејил, вахт ҝәләҹәк шәрәфли Азәрбајҹан полиси Вилајәт Ејвазову, довшан полсиләри гулагларындан тутуб лајигли јерләринә апараҹаглар.


2575 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...