Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Мај 2020

Бу шәкил сизә нәји хатырладыр?

(Гарабағы вә Гүдсү унуданлара)

Бу шәкилә диггәтлә бахын. Никол Пашинјаны ҝөрүрсүнүзмү? Билирсинизми һардадыр? “Ҹәһәннәмдәдир” демәјин! Чүнки ҹәһәннәмдә дејил. Ҹәннәтмәкан билдијимиз Шушададыр. Бәли, Пашинјан ҝәлиб Шушаја. Шушада президент сечкиләри андичмәсиндә иштирак етмәк үчүн. Биләрәкдән “президент сечкиләри” сөзүнү дырнагарасында јазмадым. Дедим бәлкә виҹданыныз ојана. Белә дә ки, ҝүја дырнагарасында јазсам нә олаҹаг ки? Адамлар бизи дырнаг арасындакы чирк дә һесаб етмирләр.
Дүздүр, дејәҹәксиниз ки, мәҝәр Пашинјан биринҹи дәфәдир ки, Шушаја ҝедир? Кечән ил дә Шушанын ишғалы ҝүнү “вуруб” јаллы ҝедирди. Биз нә едирик? Аловлу чыхышлар едирик ки, Пашинјан ҝәләндә ону вураҹағыг вә с. Вә и.а.
Сиз дејирсиниз ки, Пашинјан Шушаны Бакы-Сумгајыт јолуна дөндәриб, мән ондан бетәрини дејимми? Пашинјан Шушаны өзүнүнкү сајыр.

Бу дәфә дә онун ҝәлишијлә бағлы билирсиниз нејләмишик? Һеч нә. Садәҹә сәрһәддә тәлимләри ҝүҹләндирмишик. Мән дә бабат ҝүлдүм.
Бу шәкил сизә һеч нәји хатырлатмады? Мәнә “Фәрјад” филмини хатырлатды. Орда да бир-бир әразиләр ишғал едилир, ермәни дығалары далданаҹаға ҝириб орда јејиб-ичирләр. Ејнијлә бу шәкилдәки кими. Бәли-бәли, дүз дединиз, бу шәкилдәки кими јох. Чүнки “Фәрјад” филминдә конјак вуруб донуз әти јејиб мүсәлманлары гыранлар јерин дибинә ҝирирдиләр вә ҝизләнирдиләр. Инди исә Шушада, коронавирусу нәзәрә алмадан, ачыг һавада јејиб ичирләр, јерә ҝирән исә биз олуруг.

Ону едәнләр елә Пашинјанын дәдә-бабасы иди дә. Пашинјан онда бығлары тәзә ҝөјәрән бир ҝәдә иди. “Фәрјад” филминә бахыб фәрјад чәкән әразиләримизин ишғалына севинирди.
Биздә исә нә гәдәр ки, “ермәниләр сәнҝәрдә әјилә-әјилә ҝәзир” дејән Елман кими, Ашура илә мүбаризә апаран Фазилаб кими зилләт вәкилләри олаҹаг, Шушаја Пашинјан чох ҝәлиб –ҝедәҹәкдир.
Бахын, Азәрбајҹанда бәјәнмәдијиниз диндарлар һәр заман “Гарабағы вә Гүдсү унутма” дејир. Онлары бәјәнмирсиз, амма онлар ән ҝөзәл шәкилдә Гарабағы дүнјаја танытдырыр. Әлбәттә бу диндарлар Фазилаб кими ФЕТӨ төрәмәләри дејил, шиәләрдир, Фазилабын бәјәнмәдији шиәләр. Онлар билир ки, Гүдс ҝүнү Ислам ҝүнүдүр. Гүдсү бүтүн дүнја мүдафиә едир, шиә диндарлар да Гүдс илә бирликдә Гарабағын да адыны һалландырыр ки, Гүдс тәблиғ олундугҹа Гарабағ да тәблиғ олунсун.

Бу дәфә исә Пашинјанын Шушаны бир даһа јадымыза салмасы илә Гүдс ҝүнү үст-үстә дүшүб. Бир даһа хатырлајырыг ки, Гарабағы вә Гүдсү унутмамалыјыг.


2011 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...