Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Мај 2020

Нәвәсинә уламағы өјрәдән Рүстәмханлылар вә һиҹаб, мәрсијә, азјашлы диндарлыг

Јәгин ки, Сабир Рүстәмханлынын сосиал шәбәкәләрдә јајылан видеосуну изләдиниз. Сабир мүәллим орада – јанылмырыгса – нәвәси олан азјашлы балаҹа бир ушаға әмәлли-башлы уламаг өјрәдир. Дүздүр, бу уламаг саир уламаглара баханда фәрглидир. Чүнки бу уламаг бозгурдларын уламағыдыр. Ҝүја гаты түркпәрәст (әслиндәсә хәстә миллијјәтчи олан) инсанлар әлләриндән гурд (ҹанавар) башы дүзәлдир, ағызларындан да гурд сәси чыхарыб улајырлар.

Тәбии ки, биз киминсә дахили ишләринә гарыша билмәрик. Һәр кәс евиндә истәјән һејван сәсини чыхартмагда вә нәвәләринә өјрәтмәкдә азаддыр. Амма бу иши иҹтимаиләшдириб сосиал шәбәкәјә гојмаг о демәкдир ки, ҝәлин мәним һаггымда данышын. Һәрчәнд ки, Сабир Рүстәмханлы кими бир шәхсин өзүнүреклама еһтијаҹы јохдур. Ән азындан о заманлар јох иди. Адам доғруја доғру милли азадлыг һәрәкаты ҝүнләриндә бу һәрәката рәһбәрлик едәнләрдән бири иди. Ондан сонра президентлијә намизәдлик дә вермишди. Онун ән бөјүк уғурларындан бири, бәлкә дә ән бөјүјү о иди ки, адам сонрадан милли азадлығы, миллилији балталамаг үчүн ҝәлән КГБ ҝенералы Әлијевә мүхалиф иди. Лакин сонрадан нә олдуса адам бозгурдуну Ирана тәрәф чевирди, Иран әлејһинә бозгурд сәсләри чыхартмаға башлады. Һәә, елә мәсәлә дә будур ки, ҝүндәмдән тамамилә силиниб ҝетди. Бир заманларын ССРИ-јә гаршы сәрт данышан вә халгын рәһбәрләриндән олан адам залым Әлијевләрлә олан мүбаризәни кәнара гојуб Иран әлејһинә данышмаға башлады. Үстәлик һәјат јолдашы да һансы верилишә чыхырды, башлајырды ки, һиҹаб бизим халгда олмајыб, бизим нәнәләримиз һиҹаб тахмајыб вә с. Һалбуки бүтүн гәдим кинолара баханда нәнәләримизин һиҹаб тахдығыны ҝөрүрүк. Өз кечмишини инкар едән бу аилә исә бу ҝүнләрдә нәвәләринә уламаг өјрәдирләр, утанмаз-утанмаз да Сабир Рүстәмханлы дејир ки, нәвәмиз неҹә дә ҝөзәл едир, јәни улајыр.

Инди, биздән кимсә өз баласынын алнына “Ја Аббас”, “Ја Зејнәб” јазылан сарғылар тахыб мәсҹидә апарсајды, јахуд она мәрсијә дедиздириб, синә вурдуруб чәкиб сосиал шәбәкәдә пајлашсајды, бир һај-шивән гопаҹагды ки, ҝәл ҝөрәсән. Башлајаҹагдылар ки, биз ҝәрәк елм өјрәнәк, космоса ҝедәк, орда нә билим китабхана ачаг. Амма өзләри космоса ҝетмәкдән үмидләрини үзүб дағ јүксәклији гәдәр уҹалыб улајан гурдлар кими нәвәләрини уладырлар. Бу да гаты милләтпәрәстлијин ахыры. Әлбәттә ки, ахыры олмаз, Аллаһа үмид едирик ки, милләтпәрәстлик, улашмаг хәстәлијиндән Аллаһ Мүтәал һәр кәси хилас едәр, ҝәләҹәкдә Сабир мүәллимин нәвәси бир вахтлар бабасынын јол вердији хәтаја јол вермәз, өмрүнү Аллаһа һәср едәр, Исраилә хидмәтә јох.
2242 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...