Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Апрел 2020

Ҝәлин бундан сонра Фазил Мустафаны бу адла чағыраг

(Фазилин үфунәтли ијиндән безән сосиал шәбәкә истифадәчиләринин нәзәринә!)

Су ајдынлыгдыр. Чүнки ајдын, зијалы су кими өз-өзлүјүндә саф, пак, диҝәр әшјалар үчүн дә паклајыҹы олмалыдыр. Халгы паклыға, сафлыға чыхартмалыдыр. Амма Фазил Мустафа кими мурдар (нәҹис) олуб дүшдүјү јери дә мурдарлајан сулар да вар. Мәхлуг дүшдүјү һәр сајты, сосиал шәбәкәни мурдарлајыр. Мурдар су кими.
Демәли, Фазилә “ајдын” десәк, ајдынлар (зијалылар) инҹијәр. Онда һеч “ајдын” да демәјәк. Бәлкә елә адынын кәнарына “су” сөзүнү гошаг, “фазилсу” олсун. Белә олан һалда “Азәрсу” илә сәһв саларлар. Елә биләрләр адам “Азәрсу” ширкәтиндә балыг консерваларынын үзәринә шәкилјапышдыран ишләјир. “Су” сөзүнү чыхараг, өзүнү сахлајаг. Чүнки ајдыны судан ајырмаг олмаз. Фазил кими “ајдынлары” да мурдар судан ајырмаг олмаз. Елә ҝәлин лап аҹыға Фазилә хошламадығы фарсларын дилиндә “су” сөзүнүн тәрҹүмәси олан “аб” сөзүнү адына әлавә едәк. Бәли, инди отурду: Фазил+аб=фазилаб. Фазилаб сөзү дә фарс сөзүдүр, канализасија демәкдир. Адам онсуз да данышанда үфунәт ији верир.

Бирҹә галды сосиал шәбәкәләрдә буну белә чағырмаг. Шәклини монтаж едиб канализасија гапагларына јапышдырын. Һәтта ушагларыныза дејин ки, “Мухтарнамә” филминдә Језиди, Өмәр Сәди (Аллаһ ләнәт еләсин онлара) макет кими дүзәлдиб, мәһәлләләрдә ҝәздирдикләри, “бу Језиддир, мәлундур...” кими шеирләр гошдуглары кими фазилабын кукласыны дүзәлдиб белә десинләр: бу Фазилдир, јох Фазилабдыр, Иранда канализасијадыр, ағзы үфунәт ији верир...


857 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...