Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Апрел 2020

ҜӨЗӘҜИРӘНЛИЈИН Азәрбајҹан модели үчүн Гәгәни Чинҝиз Илһам Әлијевә тәшәккүр едир

“Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын ачыгламаларына ҝөрә, Азәрбајҹан пандемијаја гаршы мүбаризә апаран дөвләтләр сырасында ән өндә ҝедәнләрдән биридир. Бу мүбаризәдә бир Азәрбајҹан модели кәшф олунуб.”

Бу сөзләри Гәгәни Чинҝиз Гәнизадә дејиб. Халис ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘРдән бири. Белә баханда бу гараҝүнләри дә гынамаг олмур. О биринин (Заһидин) үфунәт ији верән ағзыны јумурсан бу башлајыр данышмаға. Отурдуглары креслонун һаггыны вермәлидирләр ахы. Әбәс јерә о креслода отурмајыб ахы. Бахын, Гәгәни мүәллим Азәрбајҹанда вируса аз јолуханларын мүвәффәгијјәтини Илһам Әлијевә ҹаламаг истәјир. Бәдбәхт баласы дүшүнмүр ки, Азәрбајҹанда адиҹә ҝөзү, гулағы ағрыјаны һәкимләр өзләри Ирана, Түркијәјә ҝөндәрир ки, ҝедиб орда мүалиҹә олунсун. Гәгәни мүәллим исә нағыл данышыр. Елә бир һалда ки, һәмин Иран өзү бүтүн сәһијјәни, ордуну, руһанијјәти, тибби сүннәтини – һәр кәси ишә гатды ки, зәрәр аз олсун. Бүтүн бунлара рәғмән Иранын вәзијјәти бәллидир.

Инди Аллаһын ишинә бахын ки, о бојда Иран – тибб вә техника саһәсиндә габагҹыллардан олан Иранда минләрлә инсан јолухду, минләрлә инсан дүнјасыны дәјишди (тәбии ки, сағаланлар өләнләрдән үч-дөрд гат чохдур), Азәрбајҹанда бу ишә ҝөрә Илһам Әлијевә тәшәккүр едилмәлидир.

Бәли, бәли, Аллаһын ишидир. Иранда вирусун јајылмасы да, Азәрбајҹанда аз сајын олмасы да. Башга кимин иши – Әлијевин иши олаҹаг? Буну (Әлијевин иши олмасыны) мүтләг ғәни (һеч нәјә еһтијаҹы олмајан) Аллаһдан хәбәрсиз олан Гәгәниләр белә дүшүнә биләр.

Бәс нә дүшүнүрдүнүз, Аллаһ рәһмлидир, билир ки, Ирандакы кими бир имтаһан Азәрбајҹанда олсајды әһалини бирдәфәлик ағуша алаҹагды. Аллаһ исә рәһм едәндир, дағына бахыр, гар верир. Гәгәни кими ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘРи исә бир дәфә Аллаһа шүкүр едән ҝөрмәзсиниз, чүнки бунларын шүкүр јери Илһамдыр. Әлбәттә Гәгәни кимиләр ҜӨЗӘҜИРӘНЛИЈИН Азәрбајҹан моделини јаратдығы үчүн Әлијевә шүкүр етмәлидир.

Инди исә Гәгәни мүәллимин јаланына даир башга сүбут: Ирана инанмадынызса гојаг бир кәнара, ҝәләк Америкаја. Јәни доғрудан да Гәгәни мүәллим дүшүнүр ки, сајы мини кечән Америка да баҹармадығы һалда Илһам Әлијев баҹарды? Онда ҝәлин ҝөрәк неҹә баҹарыб? Һеч узаға ҝетмирик, елә Гәгәни мүәллимин чыхышындан бир стат: “Јахын кечмишдәки мүсаһибәләримдән бириндә дә дедијим кими, неҹә ки, АСАН Хидмәт бир Азәрбајҹан моделидир. Еләҹә дә, пандемијаја гаршы мүбаризәдә дә милли модел јарадылыб.
Пандемијанын јајылдығы илк ҝүнләрдән мөһтәрәм президент вә биринҹи витсе-президентин бу ишә нә гәдәр ҹидди јанашдығынын шаһиди олдуг. Бу саһәдә мүбаризә апармаг үчүн Назирләр Кабинети јанында Оператив Гәрарҝаһ јарадылды вә ондан сонра 4 ишчи групу фәалијјәтә башлады. Бундан башга, тез-тез назирләрин топлантысы кечирилир, игтисади, сосиал, сәһијјә илә бағлы проблемләрин һәлли вә анализи апарылыр. Бурада бир шеји дә гејд етмәк истәјирәм ки, карантиндә сахланылан шәхләрин 5 улдузлу, ән лүкс һотелләрдә јерләшдирилмәси Азәрбајҹанда баш тутду вә дејәрдим ки, бу чәрчивәдә дүнјада икинҹи белә тәшәббүс јохдур.”

Бәли, ҜӨЗӘҜИРӘН Гәгәни мүәллим, сән дедин, һамы да инанды ки, Иран, Түркијә, Русија, Франса, Италија, Испанија, Америка өз хәстәләрини машын гаражында сахлады, амма Әлијев вирусун гаршысыны смс васитәсилә алды. Гәгәни мүәллимин сөзләрини өзүнүз охудунуз. Назирләр Кабинетиндә нә јаратмаг, нә билим, фонд ачмаг вә с. Бир дәнә дедијинә (Илһамын галхан олуб вирусун гаршысыны алмасына) даир тутарлы һеч нә јохдур. Фонд ачмаг, шура, иҹлас чағырмагла иш дүзәлсәјди буну һамыдан пис һалда едән Азәрбајҹан кими өлкәләрдир. Вирус тутанда һәр јердә тутур, евдә отуранда да. Тутмајанда исә тутмајаҹаг. Мәҝәр Азәрбајҹанда өләнләр елә евләриндә отуранлар дејилди? Јохса күчәдә, мәһәлләдә долашан полисләрин ичиндә дә јолухан вар? Гәгәни мүәллим белә шејләрдә нашыдыр, анҹаг ҜӨЗӘҜИРӘНЛИКДӘ маһир бир јалтагдыр.


2189 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...