Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Апрел 2020

Әл-Мурагибат китабындан бир јарпаг-Шәбан ајынын сон ҝүнләри

Камил ариф Мирзә Ҹавад Аға Мәлики Тәбризинин дәјәрли “Әл-Мурагибат” китабында Шәбан ајынын сон ҝүнләри илә бағлы Аллаһ јолунун јолчуларына бир сыра тәлимләр вермишдир.

Шәбан ајынын сон ҹүмәсинин фәзиләтләри
Шәбан ајынын сон ҹүмәси Аллаһ јолунун јолчусу үчүн Шәбан ајында ахырынҹы мәнзил сајылыр.
Şејх Сәдуг “Ујуни-әхбарир-Риза (ә)” китабында сәнәди илә бирликдә Әбдуссәлам бин Салеһдән нәгл едир:
Шәбан ајынын ахырынҹы ҹүмәси һәзрәт Әбул-Һәсән Имам Әли ибн Муса Рзанын (ә) һүзуруна ҝетдим. Һәзрәт мәнә бујурду: 

“Еј Әба Сәлт! Шәбан ајынын чоху ҝедиб вә бу ҹүмә онун ахырынҹы ҹүмәсидир. Белә исә бу ајын галанындан ајын кечән ҝүнләриндә етдијин сәһләнкарлыг вә нагисликләр үчүн јахшы истифадә ет. Сәнә хејирли олан әмәлләрә үз тут, чохлу дуа вә истиғфар ет, чохлу Гуран оху, етдијин ҝүнаһларындан төвбә ет ки, мүбарәк Рамазан ајы чатана гәдәр өзүнү Аллаһ үчүн халис етмиш оласан. Сәнә тапшырылмыш әманәтләри саһибинә гајтар, бир мөминә гаршы кин-күдурәтин варса, гәлбини кин-күдурәт тозундан тәмизлә, гәлбиндән ҝүнаһын көкүнү кәс, Аллаһдан горх, ҝизлиндә вә ашкарда Она тәвәккүл ет. Чүнки Аллаһ Өзү Гуранда бујурмушдур: 

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Ким Аллаһа тәвәккүл етсә, (Аллаһ) она кифајәт едәр. Аллаһ Өз әмрини јеринә јетирәндир. Аллаһ һәр шеј үчүн бир өлчү тәјин етмишдир.” (“Тәлаг” сурәси, ајә 3)
Şәбан ајынын сон ҝүнләринин галан вахтларында бу зикри чох оху:

اَللّـهُمَّ اِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنا فیما مَضی مِنْ شَعْبانَ، فَاغْفِرْ لَنا فیما بَقِی مِنْهُ

Аллаһуммә ин ләм тәкун ғәфәртә ләнә фима мәза мин шәбан, фәғфир ләнә фима бәгијә минһ.
İлаһи! Шәбан ајынын өтән һиссәсиндә бизи бағышламамысанса, онун галан һиссәсиндә бизи бағышла.
Һәгигәтән, Мүтәал Аллаһ Рамазан ајынын һөрмәтинә хатир чохлу бәндәләрини ҹәһәннәм одундан азад едәр.”
İмам Рзанын (ә) һәдисдә бујурдуглары бу мәгам, јахуд диҝәр мәгамлар өз әһли үчүн чох дәјәрлидир. Бәс, еј салик! Бу сөзләри дүрр кими јадында сахла, үрәкдән бу әмәлләри јеринә јетир вә онлары гәнимәт бил.

Шәбан ајынын сон үч ҝүнүнү оруҹ тутмағын фәзиләти
Бүтүн Шәбан ајыны оруҹ тута билмәјән кәс үчүн онун сон үч ҝүнүнү оруҹ тутмағын бөјүк фәзиләти вардыр вә салик бәндәнин ону тәрк етмәси јахшы дејил. Шејх Сәдуг һәзрәт Имам Ҹәфәр Садигдән (ә) рәвајәт едир:
“Һәр ким Шәбан ајынын сон үч ҝүнүнү оруҹ тутса вә Шәбан ајынын оруҹуну Рамазан ајына бирләшдирсә, Аллаһ ики ај ардыҹыл тутулан оруҹун савабыны онун үчүн јазар.”

Јахшы олар ки, бу ајын әмәлләрин јеринә јетирән бәндә Шәбан ајынын сонунда да диҝәр ајларда олдуғу кими бу ајда әлдән вердији әмәлләри ислаһ етмәклә мәшғул олсун.

Рамазан ајынын ән мүһүм әмәлләриндән бири Шәбан ајынын ахырынҹы ҝеҹәси јеринә јетирилир вә о әмәл “Игбал” китабында һәмин ҝеҹә, јахуд Рамазан ајынын биринҹи ҝеҹәси үчүн гејд олунан дуаны охумагдыр. Салик бәндә бу дуаны охумагла Аллаһ зијафәтинә дахил олмаг үчүн һазыр олмағын әһәмијјәтинә диггәт јетирир.


3252 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...