Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Апрел 2020

Илһам Әлијев она мараглы олмајан мәсәләјә саатларла вахт сәрф едир

Илһам Әлијев бу басабасда, коронанын инсанлары өлдүрдүјү бир вахтда иҹлас тәшкил едиб, монтаж-видео-манитор васитәсијлә өз нөкәрләри олан мәмурлары башына топлајыб башлајыб онлары тәлиматландырмаға. Сөзарасы Авропа Шурасы Илһам Әлијеви һечә сајыб ермәниләрин сечкиләриндә иштирак етдији үчүн дә башлајыб онлары данламаға.
О дејир ки, Авропа Шурасы Азәрбајҹан халгыны нәзәрә алмалыдыр. Бәс сән нәзәрә алмајандан сонра Авропа неҹә нәзәрә алсын? Буну елә гајыдыб сәнә дә дејә биләрләр. Өзү дә бурда Азәрбајҹан халгына ҝөрә етмәјибләр, сырф Әлијевин өзүнә илишибләр.

Мараглысы да будур ки, Әлијев бу сөзләри кимә ҝүвәнәрәк дејир? Ахы Авропанын ән ҝүҹсүз, зәиф дөвләтинә белә Әлијев дил узатса Авропа бир олуб онун дилинә кәсәр. Бурда о, кимәсә ҝүвәнир. Тәбии ки, ҝүвәндији дөвләт Русијадыр. Руслар демишкән, “просто” өзүнү елә апарыр ки, ҝүја һеч бу, һеч кимдән горхмур, Авропа бунун веҹинә дејил. Русијада ки, мәлум олдуғу кими Гарабағын ачарыны әлиндә сахлајан дөвләтдир. Елә Илһам Әлијеви дә һазырда Азәрбајҹанда сахлајан Русијадыр.

Бундан даһа ҝүлмәлиси будур ки, Әлијев дејир ки, бунларын фикирләри мәним үчүн өнәмли дејил. Амма өнәмли һесаб етмәдији мәсәләдән өтрү әтрафында ону сајмајан мәмур вә назирләри топлајыб онлара моизә едир. Өзү дә монитор васитәсијлә. Бу, Авропа Шурасыны бәјәнмәјән Әлијевин рүсвај олдуғу мәгамлардан биридир. Ҝөрүн инди Авропа Шурасыны нәзәрә алса нә едәҹәкди?


3059 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...