Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Март 2020

Әл-Мурагибат китабындан бир јарпаг-Шәбан ајы

Шәбанул-мүәззәм ајынын фәзиләти

Камил ариф Мирзә Ҹавад Аға Мәлики Тәбризи нәфсин тәрбијә вә сафашмасыны өјрәдән дәјәрли “Әл-Мурагибат” китабынын Шәбан ајы илә бағлы фәслинин әввәлиндә јазыр: 

Шәбан ајы чох шәрәфли вә Аллаһ јолунун јолчулары үчүн дәјәрли бир ајдыр. Фәзиләтли Гәдр ҝеҹәләринин бири Шәбан ајындадыр. Бу ајда бир нәфәр дүнјаја ҝәлмишдир ки, Мүтәал Аллаһ һәзрәт Адәм (ә) јерә енән вахтдан бүтүн пејғәмбәрләрә, өвлијалара вә өзүнүн сечилмиш мәзлумларына онун васитәсилә көмәк вә гәләбә вәдәси вермишдир: “Зүлмлә долмуш јер үзүнү әдаләтә долдураҹаг.”

Шәбан ајынын шәни вә фәзиләти барәдә онун Аллаһ Пејғәмәринин (с) ајы олмасы кифајәтдир. Аллаһын Рәсулу (с) бујурмушдур: 

«شَعبَانُ شَهري رَحِمَ الله مَن اَعَانَنِي عَلَى شَهرِی.»

“Шәбан мәним ајымдыр, Аллаһын рәһмәти олсун бу ајда мәнә көмәк едәнләрә.”

Һәр кәс бу бөјүк дәвәтин дәјәр вә шәнини баша дүшсә, дәвәт олунмушларын сырасында јер тутмаға вә бу дәвәтин она шамил олмасына сәј едәр. Рәсулуллаһын (с) гардашы вә ҹанишини Имам Әли (ә) бујуруб:

«مَا فَاتَنِي صَوْمُ شَعْبَانَ، مُنْذُ سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُنَادِي فِي شَعْبَانَ، وَ لَنْ يَفُوتَنِي فِي أَيَّامِ حَيَاتِي صَوْمُ شَعْبَانَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ.»

“Шәбан ајында Пејғәмбәрин (с) ҹарчысынын ҹар чәкдији вахтдан бәри, Шәбан ајынын оруҹуну тәрк етмәмишәм вә бундан сонра да әлдән вермәјәҹәм. Нә гәдәр ки, сағам Шәбан ајыны оруҹ тутаҹам, иншаллаһ.”

Бунлар Шәбан ајынын оруҹунун фәзиләти барәдә иди. Бу ајда Пејәғәмбәрә (с) көмәк етмәк намаз гылмаг, сәдәгә вермәк, Аллаһла мүнаҹат етмәк вә бүтүн диҝәр хејир јолларына шамил олур.


2940 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...