Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Март 2020

Илһам Әлијевин јашда бөјүјә һөрмәт анлајышы вә аталара һөрмәтсизлији

Президент отағында мәмурлары пенҹәксиз гаршылајан Илһам Әлијев бу дәфә әмәлли башлы халга менталитет дәрси кечиб. Белә ки, ҝәрәк бүтүн халг нә үчүн олмаса да бундан долајы Әлијевә бир өмүр тәшәккүр етсинләр. Ҝәрәк бүтүн мүхалифәт бу ишдән өтрү Әлијевин алтернативсиз олдуғуну гәбул етсинләр. Бу һәрәкәт Азтв екранларында беш-алты ил давамлы шәкилдә ҝөстәрилмәли, ҜӨЗӘҜИРӘН, ТРОЛ гәзетләрдә јазылмалы, һәтта бу һагда филмләр чәкилмәли, маһнылар јазылмалы, ссенариләр гәләмә алынмалы, ҹилд-ҹилд китаблар јазылмалы, ибтидаи синиф шаҝирдләри бу һагда шеирләр охумалы, Новруз бајрамында Коса вә кечәл бу ишин шәрәфинә јумурта тоггушдурмалыдыр. Һәрдән бир дөвләт тәшәббүс ҝөстәрсә мәктәбли ушаглары ҝиҹ-ҝиҹ јерләрә апарыб сәвијјәсиз мүғәнниләрә иҹбари тамаша етдирмәкдәнсә президент апаратына апарыб Илһам Әлијевин бу жестинә шаһид олмаларыны тәмин етмәк лазымдыр.

Бу, ушагларымызын, јәни ҝәләҹәјимизин уғурлу инкишафында мүһүм вә әвәзсиз ролу олаҹагдыр. Бир сөзлә ушагларымыз сағлам тәрбијә алаҹагдыр.

Демәли, Илһам Әлијев илләрдир унутдуғумуз бир ментал дәјәри бизә хатырладыб. Белә ки, ики нәфәр јени иҹра башчысыны гәбул едәркән Илһам Әлијев онун габағында отурмаг үчүн тәләсән вә јашҹа диҝәриндән кичик олан иҹра башчысына бармағыјла ишарә едиб дејиб ки, сән о бири стулда отур, сән јашҹа балаҹасан.

Дүздүр, амма тәәссүф ки, “бөјүк-кичик јери билән” Илһам Әлијевин илләрдир бөјүмәјән, халгы даим кичик дүшүрән телеканализасијаларында бүтүн ҝүнү јашда бөјүк оланлар тәһгир едилир. Белә ки, һансы вәтәндаш евдә ата-анасынын, ағсаггалынын јанында адам кими отуруб әдәбли-әкранлы бир програм сејр едә билир? Бүтүн ҝүнү ефирдә нурсуз бајрамлар, “шпагат” ачан тәрбијәсиз гадын апарыҹылар, елҝизләр, заурлар, бир-биријлә өпүшән, бир-биријлә тәрбијәсиз сөзләрлә данышан, бир сөзлә үфунәт ији вериб телеканализасија адына лајиг ҝөрүлән инсанларын, екранларын өнүндә һансы кичик өз бөјүјү илә екраны телеканализасијаја чевирәнләрин әнкә бөјүјүнү сөјмәдән телевизора тамаша едә билир?

Бу ефирләрин бириндә президентлијә намизәдлик верән мүхалифәт лидери Ҹәмил Һәсәнли өзүндән јашҹа кичик олан вә башындан ијләнән балыг Һафиз тәрәфиндән тәһгир едилмәдими? Бәс о заман Әлијев балыг Һафизин гулағыны өзүндән бөјүјә “бутулка” атдығы үчүн нијә дартыб узунгулаг гулағы бојда еләмәди? О заманлар јохса Әлијев бөјүк-кичијә һөрмәт етмәнин әдәб-әркан олдуғуну билмирдими?

“Бөјүк-кичијә һөрмәт едән” Әлијев нә үчүн Хоҹалы абидәси өнүнә әклил гојмаг истәјән вәтәндашларымыза “атасыз” ләгәбијлә танынан ҜӨЗӘҜИРӘН, ТРОЛ Ата Абдуллајев вә полисләр васитәсилә манеәләр јарадылмасына јол верди.
Ҝүја Әлијевдә һәр шеј дүз-әмәлли, јерлијериндәдир, бирҹә галыб јашда бөјүк оланын Әлијевә јахын отурмасы. Онданса полисләрә әмр вер јашда бөјүк олан киши-гадынлары митингләрдә сүрүмәсинләр.

Бәли, бүтүн бунларын бир ҹавабы вар, о да Әлијевин өзүнү халга әдәбли ҝөстәрмәси. Халг исә Әлијевләрә даһа инанмыр, һәр дәфә белә ишләр ҝөрдүкҹә даһа чох сөјүлүр, тәһгир едилирләр. Чүнки Әлијев кими бөјүкләрә һеч бир балаҹа һөрмәт етмәк истәмәз. Әлијев үчүнсә һеч дә ҝеҹ дејил, нә гәдәр фүрсәт варкән гачсын. Јохса Мүәммәр Гәззафи кими нәвәси јашлы ушагларын шилләләри алтында “мән сизин бабанызам, белә етмәк сизә һарамдыр” дејә-дејә ҝедәҹәк.

П.С. Гејд едәк ки, Әлијев “бөјүјә һөрмәт” нормативини тәблиғ етмәк истәди, амма “ағыл јашда дејил, башдадыр” дејән аталара һөрмәтсизлик етди. Чүнки иҹра башчысы, үмумијјәтлә, мәмур, дөвләт ишиндә ағыл јашдан даһа ирәлидир. Әлијев исә бир бармағыјла өзүндән бөјүк аталарын зәһмәтини јерә вурду.


2493 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...