Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Феврал 2020

“Интернеддин” Талеһ Саһсуварлы Мирзә Ҹәлили Илһам Әлијевә нечәјә сатды?

Бир јазычыдан, депутатдан даһа чох Камал Суналын “Көјдән индим шеһре” (Кәнддән шәһәрә ҝәлдим) филмини хатырладан “интернеддин” ләгәбли Талеһ Шаһсуварлы јанлыш дејилсә 15 ил бундан габаг бир дәстә өзүнү постмодерн, мирзәҹәлилчи, ахундовчу һесаб едән (һәрчәнд постмодерн вә ахундовчу, мирзәҹәлилчи олмаг парадоксдур) дырнагарасы јазычы ахыны илә Азәрбајҹан мәтбуатына дүшдү.

Хүсусијлә дә неҹә олдуса Талеһ Шаһсуварлы јазмаға, позмаға, вурмаға адам тапмадығы үчүн дәјәрли илаһијјатчыларымыздан бирини “Интернеддин” имзасыјла вурмаға башлады. Ҝүја өзүнү Мирҹә Ҹәлил һесаб едиб онун “Молла Нәсрәддин” журналына алтернатив бир шеј гурмушду өз аләминдә. Хејли илишди-илишди, амма дәјәрли илаһијјатчымыз бу адама ијнәнин уҹу гәдәр дә әһәмијјәт вермәдији үчүн (“ит һүрәр, карван кечәр” јазмырыг, чүнки етик гајдалара риајәт едирик) адам ҝедиб башгаларына, башга мөвзулара јапышмаға башлады. (Итмилчәји демәк дә етик гајдалара зидддир) Нәһајәт ишсиз-ҝүҹсүз бир мүддәт фырланан адам өзүнүн дедијинә ҝөрә ҝедиб мүхалифәти вурмаға, игтидара гырсаггыз олмаға башлады. Сонра јахшы пул бурахдылар, ТРОЛЛУГ, ҜӨЗӘҜИРӘНЛИК јолуну тутмуш Интернеддин Талеһ Шаһсуварлы игтидарын ҹибинә ҝирәндән сонра сајт ачды, орда ТРОЛЛУҒУНУ давам етдирмәјә башлады.

Амма игтидар да бунлардан јахшыҹа истифадә еләди. Мирҹә Ҹәлил, Ахундов јолуну тутмаг истәјән бу вә онун кими типләри гатлајыб раһатлыгла ҹибинә гојду. Мәсәлән, диҝәр ахундовчу Дилгәм Әһмәдә президент “тахта медал” верди, Интернеддин Талеһ Шаһсуварлыја интернет сајты ачмаға имкан вердиләр. Адам даһа сонра сирк, зоопарк сечкиләринә намизәдлијә башлады. Меһман Һүсејнова, Меһман Әлијевә, Илгар Мәммәдова вә диҝәр мүхалифәтчиләрә Илһам Әлијевә ҝүвәнәрәк саваш ачан Интернеддин мүәллимин сечилиб-сечилмәмәсини билмирик, билмәк дә истәмирик. Сечилмәјибсә бир ТРОЛЛ сиркдә азалыб, сечилибсә јени ТРОЛЛАР јетишдирмәјә башлајыблар демәкдир.

Ҝәләк Интернеддин мүәллимин, елә Дилгәм Әһмәдин дә Мирзә Ҹәлили, Ахундову сатмаларына. Демәли, бу адамлар бир вахтлар Мирҹә Ҹәлил, Ахундов олмаг истәјирдиләр. Бу ҹүр ахундовчулара дедиләр ки, Ахундов да рус чарынын ТРОЛУ иди, сиздән дә јахшы ТРОЛ чыхар, беләликлә дә әлә ала билдиләр. Јохса Интернеддин мүәллим Мирзә Ҹәлил јолуну тутуб галсајды инди Азәрбајҹанда јени “Өлүләр” јазыб мәшһур ола биләрди. Чүнки сонунҹу депутат сечкиләриндә дә әввәлкиләр кими 15-20 ил бундан габаг өлән, басдырылан, чохдан торпаг олмуш инсанлара да сечкидә иштирак һаггы танынды, онларын әвәзинә сәс верирдиләр. Һәтта ләтифәдә дејилир ки, бир киши сечки мәнтәгәсинә ҝәлиб дејиб ки, филанкәсова, филанкәс ханым ҝәлиб сәс вериб? Дејибләр ки, бәли. Дејиб ки, һејиф бу дәфә дә ҝөрмәдим. Дејибләр ки, мәҝәр нәјиниздир? Дејиб һәјат јолдашымдыр. Дејибләр ки, мәҝәр бошанмысыныз? Дејиб, јох е10 илдир ки, өлүб, ҝәлир һәр дәфә сечкиләрдә сәс вериб ҝедир. Бу дәфә дә тута билмәдим.

Бәли, Интернеддин мүәллим, Дилгәм Әһмәд Мирзә Ҹәлили Илһам Әлијевә сатмасајдылар, башга сөзлә десәк бир матаһ орденә, сиркдә бир андыра галмыш стула сатмасајдылар инди мирзәҹәлиллик едә биләрдиләр.


2972 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...