Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Јанвар 2024

Ҝенерал-полковник Шәһид Гасим Сүлејманинин дини-сијаси вәсијјәтнамәси
Мәрһәмәтли вә Рәһмли Аллаһын ады илә

Дини инанҹлар
Шәһадәт верирәм ки, Аллаһдан башга мәбуд јохдур! Шәһадәт верирәм ки, Мәһәммәд (с) Онун елчисидир! Шәһадәт верирәм ки, мөминләр әмири Әли ибн Әбу-Талиб вә мәсум өвладлары он ики мәсум имамымыз вә Аллаһын һөҹҹәтләридир.
Şәһадәт верирәм ки, гијамәт һагдыр; Гуран һагдыр; ҹәннәт вә ҹәһәннәм һагдыр; суал вә ҹаваб һагдыр; мәад, әдаләт, имамәт вә нүбүввәт һагдыр.

Илаһи, немәтләринә ҝөрә Сәнә шүкүр едирәм
Илаһи! Сәнә шүкүр едирәм ки, мәни әсрләрлә бир белдән диҝәринә көчүрдүн, елә бир заманда јашамама иҹазә вердин ки, мәсумлара јахын олан ән ҝөркәмли өвлијаларындан бири олмуш салеһ бәндән Бөјүк Хомејнини ҝөрмәк, онун әсҝәри олмаг имканы газандым. Бөјүк пејғәмбәрин Мәһәммәд Мустафанын сәһабәси олмаг мәнә гисмәт олмаса да, Әли ибн Әбу-Талибин, онун мәсум вә мәзлум өвладларынын мәзлумлуг чағында јашаја билмәсәм дә, мәнә елә бир јол нәсиб етдин ки, онлар дүнјанын вә јаранышын ҹаны олан ҹанларыны мәһз һәмин јолда гурбан вермишдиләр.
İлаһи! Сәнә шүкүр едирәм ки, салеһ бәндән әзиз Хомејнидән сонра мәни мәзлумлуғу салеһлијиндән дә бөјүк олан башга бир салеһ бәндәнин - Исламын, Шиәлијин, Иранын вә сијаси Ислам дүнјасынын буҝүнкү һикмәт саһиби олан әзиз Хаменеинин - ҹаным она фәда олсун – јолуна јөнәлтдин.
Илаһи! Сәнә шүкүр едирәм ки, мәни ән јахшы бәндәләринә јолдаш етдин, мәнә бу јолун мүҹаһид вә шәһидләринин ҹәннәт јанагларындан өпмәји, илаһи әтирләрини дујмағы гисмәт етдин.
İлаһи! Еј Мәғлубедилмәз, Гүдрәтли! Еј Рузи верән, Рәһмли! Хәҹаләтли шүкүр алнымы дәрҝаһында јерә гојурам ки, мәни Шиә мәзһәбинә - пак Фатимәнин (ә) өвладларынын јолуна, һәгиги Ислам әтринә јөнәлтдин, Әли (ә) вә Фатимәнин (ә) өвладлары үчүн ҝөз јашындан бәһрәләндирдин. Бу, ән бөјүк вә ән дәјәрли немәтиндир. Бу немәтдә нур вә мәнәвијјат вар, дахилиндә ән јахшы раһатлыг олан гәрарсызлыг, һүзур вә мәнәвијјат олан кәдәр вар.
Илаһи! Сәнә шүкүр олсун ки, мәнә јохсул, амма диндар, Әһли-бејтә ашиг вә һәмишә тәмиз јолда олмуш ата вә ана нәсиб етдин. Сәндән аҹиз шәкилдә истәјирәм ки, онлары ҹәннәтиндә өз өвлијаларына јолдаш едәсән, ахирәтдә онлары ҝөрмәји мәнә нәсиб едәсән.

Илаһи, Сәнин әфвинә үмид бәсләјирәм
Еј әзиз Аллаһ! Еј һикмәтли вә бәнзәрсиз Халиг! Әлим бош, сәфәр чантам азугәсиз һалда, Сәнин әфв вә кәрәм зијафәтинә үмидлә ҝәлирәм. Өзүмлә һеч нә ҝөтүрмәмишәм; чүнки јохсул чох сәхавәтли биринин јанына ҝедирсә, азугәјә нә еһтијаҹы вар?!
Боғчам Сәнин лүтф вә кәрәминә үмидлә долудур. Өзүмлә ики бағлы ҝөз ҝәтирмишәм, бүтүн ҝүнаһларына бахмајараг, дәјәрли бир ҹәваһирләри вар вә о, Фатимә Һүсејнинә төкдүјү ҝөз јашларыдыр - Әһли-бејт үчүн, мәзлуму вә јетими мүдафиә үчүн, залымын ҹајнағында галмыш заваллы мәзлуму мүдафиә үчүн ахан ҝөз јашларындан ибарәт ҝөвһәрдир.


Илаһи! Әлләримдә һеч нә јохдур; нә вермәјә бир шеји вар, нә мүдафиәјә ҝүҹү. Лакин ҝәтирдијим бир шејә үмидим вар вә о, һәмин әлләрин һәмишә Сәнә доғру узанмасыдыр. Онлары бәзән Сәнә сары галдырмышам, бәзән Сәндән өтрү јерә вә дизимә гојмушам, бәзән динини мүдафиә етмәк үчүн онларла силаһ тутмушам. Әлләримин сәрвәти бунлардыр, үмидварам ки, гәбул едәсән.
İлаһи! Ајагларым ҝүҹсүз, тагәтсиз, ҹәһәннәмдән кечән көрпүнү гәт етмәјә ҹәсарәтсиздир. Ади көрпүдә ајагларым әсир, вај олсун мәнә, сәнин Сиратын түкдән назик, хәнҹәрдән итидир. Лакин бир үмид мәнә тәскинлик верир, хилас олаҹағыма еһтимал јарадыр. Мән бу ајагларымла Сәнин һәрәминә гәдәм гојмушам, евинин әтрафына фырланмышам, өвлијаларынын мәгбәрәсиндә, Һүсејн вә Аббасынын бејнәл-һәрәмејниндә ајагјалын ҝәзмишәм. Узун сәнҝәрләрдә бу ајаглары бүкмүшәм, дини мүдафиә етмәк үчүн онларла гачмышам, һоппанмышам, сүрүнмүшәм, ҝүлмүш-ҝүлдүрмүш, ағламыш-ағлатмыш, јыхылыб-галхмышам. Үмидварам ки, о һоппанмалара, сүрүнмәләрә вә о мәгбәрәләрин һөрмәтинә онлары бағышлајасан!
Илаһи! Мәним башым, ағлым, додағым, бурнум, гулағым, гәлбим - бүтүн бәдән үзвләрим бу үмидлә јашајыр. Еј Рәһмлиләрин рәһмлиси! Мәни гәбул ет; пак гәбул ет; елә гәбул ет ки, ҝөрүшүнә лајиг олум. Сәнин ҝөрүшүндән башга бир шеј истәмирәм. Мәним ҹәннәтим Сәнин дәрҝаһындыр, еј Аллаһ!

Илаһи, достларын карванындан ҝери галмышам
Илаһи! Еј Әзиз! Мән илләрдир бир карвандан ҝери галмышам. Һәмишә бәзи шәхсләри она ҝөндәрмишәм, амма өзүм ҝери галмышам. Лакин билирсән ки, онлары һеч вахт унутмамышам, һәмишә јад етмишәм, адларыны бејнимдә јох, һәтта гәлбимдә, ҝөзләримдә ҝөз јашларымла вә сызылтымла јад етмишәм.
Мәним әзизим! Ҹисмим әлил олмаг үзрәдир. Неҹә ола биләр ки, 40 ил гапында дајанмыш бирини гәбул етмәјәсән?! Мәним Халигим! Мәним севимлим! Мәним ешгим! Һәмишә истәмишәм ки, бүтүн вүҹудуму Өзүнә ешглә долдурасан. Мәни өз фирагынла јандыр вә өлдүр!
Әзизим! Мән ҝери галмағын гәрарсызлығындан вә рүсвајлығындан чөлләрә үз тутмушам. Мән јај-гыш үмидлә бу шәһәрдән о шәһәрә, бу сәһрадан о сәһраја ҝедирәм. Кәрим! Һәбиб! Кәрәминә көнүл вермишәм. Билирсән ки, Сәни севирәм. Јахшы билирсән ки, Сәндән башга бир шеј истәмирәм. Мәни өзүнә говушдур!
İлаһи! Горху бүтүн вүҹудуму бүрүјүб. Нәфсими рам етмәјә гадир дејиләм. Мәни рүсвај еләмә! Һөрмәтләрини өзүнә ваҹиб етдијин шәхсләрин һөрмәтинә, онлара тохунан бир һөрмәт сындырмаздан өнҹә мәни Сәнә доғру ҝетмиш карвана јетир.
Мәним мәбудум! Мәним ешгим вә мәшугум! Сәни севирәм. Сәни дәфәләрлә ҝөрмүш, һисс етмишәм. Сәндән ајры гала билмирәм. Артыг јетәр. Мәни гәбул ет, амма Сәнә лајиг олдуғум һалда.

Мүҹаһид гардаш вә баҹыларыма
Бу дүнјадакы мүҹаһид баҹы вә гардашларым! Башларыны Аллаһа бировуз вермиш, ҹанларыны овуҹларында тутмуш вә ешг базарына сатыша чыхмыш шәхсләр! Диггәтли олун: Ислам Республикасы Исламын вә Шиәлијин мәркәзидир. Бу ҝүн Һүсејн ибн Әлинин (ә) гәрарҝаһы Ирандыр. Билин ки, Ислам Республикасы һәрәмдир вә бу һәрәм галса, диҝәр һәрәмләр дә галаҹаг. Әҝәр дүшмән бу һәрәми сырадан чыхарса, даһа һәрәм галмајаҹаг; нә Ибраһим һәрәми, нә Мәһәммәд һәрәми.
Гардаш вә баҹылар! Ислам дүнјасынын һәмишә рәһбәрлијә еһтијаҹы вар; шәриәт вә фигһ нөгтеји-нәзәриндән мәсум тәрәфиндән тәјин олунан вә мәсума бирләшик олан рәһбәрлијә. Јахшы билирсиниз ки, дүнјаны силкәләмиш вә Исламы дирчәлтмиш ән пак дин алимимиз, јәни бөјүк вә пак Хомејнимиз вилајәти-фәгиһи үммәтин јеҝанә хилас нүсхәси адландырмышдыр. Еј она шиә кими дини бахымдан, ја да сүнни кими әгли бахымдан инананлар! Һәр бир ихтилафдан узаг һалда, Исламын хиласы наминә вилајәт чадырыны тәрк етмәјин. Чадыр пејғәмбәр чадырыдыр. Дүнјанын Ислам Республикасына гаршы дүшмәнликдә әсас планы бу чадыры јандырмаг, учурмагдыр. Онун әтрафында олун. Анд олсун Аллаһа! Анд олсун Аллаһа! Анд олсун Аллаһа! Бу чадыр хәсарәт алса, Аллаһын мүгәддәс еви, Аллаһ рәсулунун еви олан Мәдинә, Нәҹәф, Кәрбәла, Казимејн, Самәрра вә Мәшһәд галмаз, Гуран хәсарәт алар.

Иранлы гардаш вә баҹыларыма
Мәним әзиз иранлы гардаш вә баҹыларым! Еј шәрәфли вә башыуҹа халг! Мәним ҹаным кими минләрлә ҹан сизә фәда олсун! Неҹә ки, сиз јүз минләрлә ҹаны Ислама вә Ирана фәда етмисиниз. Принсипләринизи горујун. Принсипләр фәгиһ рәһбәрдән, хүсусән дә бу даһи мәзлум, диндә, фигһдә, ирфанда вә мәрифәтдә өнҹүл шәхсдир. Әзиз Хаменеини ҹанынызын әзизи билин, һөрмәтини мүгәддәсләрин һөрмәти сајын.
Мәним гардаш вә баҹыларым, ата вә аналарым, әзизләрим!
Бу ҝүн Ислам республикасы өзүнүн ән әзәмәтли дөврүнү јашајыр. Билин ки, дүшмәнин сизә неҹә бахмасы өнәмли дејил. Дүшмән Пејғәмбәрә неҹә бахырды, Аллаһын рәсулу вә өвладлары илә неҹә рәфтар едирди, она неҹә бөһтанлар атыр, пак өвладлары илә неҹә рәфтар едирдиләр?! Дүшмәнләрин мәзәммәти, ришхәнди вә тәзјиги сизи бир-бириниздән ајырмасын! Билирсиниз ки, әзиз Хомејнинин ән мүһүм һүнәри бу иди: О, әввәлҹә Исламы Иранын көмәјинә ҝәтирди, сонра Ираны Ислама хидмәтчи еләди. Ислам олмасајды, бу халга Ислам руһу һаким олмасајды, Сәддам јыртыҹы ҹанавар кими бу өлкәни парчалајарды; Америка гудуз ит кими һәмин иши ҝөрәрди. Лакин имам Исламы дајаг етди, ашура, мәһәррәм, сәфәр вә фатимијјә бу халга арха дурду, ингилабда ингилаблар јаратды. Бу сәбәбдән һәр дөнәмдә минләрлә фәдакар ҹан өзүнү сизә, Иран халгына, Иран вә Ислам торпағына гурбан вермиш, ән бөјүк мадди ҝүҹләри хар етмишдир. Әзизләрим! Принсипләрдә ихтилафа ҝетмәјин.
Şәһидләр һамымызын шәрафәт вә башуҹалығы сәбәбидыр. Онлар һәмишәлик Уҹа Аллаһын сонсуз дәрјасына бирләшмишләр. Өз ҝөзләриниздә, үрәк вә дилләриниздә онлары бөјүк ҝөрүн, олдуглары кими. Өвладларынызы онларын адлары вә шәкилләри илә таныш един. Һамынызын јетимләри олан шәһид өвладларына һөрмәтлә бахын, онларын һәјат јолдашарына, ата-аналарына һөрмәт един. Өз өвладларынызын сәһвләринә ҝөз јумдуғунуз кими, ата-аналарынын, һәјат јолдашларынын вә өвладларынын јохлуғунда онлара хүсуси диггәт ајырын.
Бу ҝүн сизи, мәзһәбинизи, Исламы вә өлкәни мүдафиә етдикләринә ҝөрә фәгиһ рәһбәрин Баш команданлыг етдији силаһлы гүввәләринизә һөрмәт един. Силаһлы гүввәләр халгы, онларын намусуну өз евләрини горудуглары кими горумалы, дәстәкләјиб һөрмәт етмәлидирләр. Тәгвалылар мөвласы Әмирәлмөмининин (ә) бујурдуғу кими, силаһлы гүввәләр халгын шәрәф вә уҹалыг амили, мәзлумларын вә халгын галасы, сығынаҹаг јери, өлкәнин зинәти олмалыдырлар.

Әзиз Кирман әһалисинә
Әзиз Кирман әһалисинә бир мәгамы хатырладаҹағам. Онлар севимли инсанлардыр, сәккизиллик мүгәддәс мүдафиә заманы ән бөјүк фәдакарлыглары ҝөстәрмиш, Ислама чох дәјәрли командир вә мүҹаһидләр тәгдим етмишләр. Мән һәмишә онлардан хәҹаләтли галдым. Онлар Ислама ҝөрә сәккиз ил мәнә инаныб өвладларыны Кәрбәла-5, Вәлфәҹр-8, Гүдс јолу, Фәтһүлмүбин, Бејтүлмүгәддәс вә диҝәр ағыр дөјүшләрә јолламышлар, мәзлум Имам Һүсејн ибн Әлинин ешгилә Сарәллаһ адлы бөјүк вә дәјәрли бир дивизија јаратмышлар. Бу дивизија кәсәрли гылынҹ кими дәфәләрлә халгымызын вә мүсәлманларын гәлбини севиндирмиш, кәдәрини арадан галдырмышдыр.
Əзизләрим! Мән артыг илаһи тәгдирлә сизин араныздан ҝетмишәм. Мән сизи өз ата-анамдан, өвладларымдан, баҹы вә гардашларымдан чох севирәм. Чүнки онлардан чох сизинлә бир јердә олмушам. Үстәлик, мән онларын, онлар да мәним үрәј парчам олсалар да, варлығымы сизә вә Иран халгына нәзир етдијими гәбул етмишләр.
Кирманын һәмишә, сонадәк вилајәтә садиг галмасыны истәјирәм. Бу вилајәт Әли ибн Әбу-Талибин вилајәти, бу чадыр Фатимә Һүсејнинин чадырыдыр. Онун башына доланын. Сизин һамынызлајам. Билирсиниз ки, һәјатда сијаси рәнҝләрдән чох инсанлыға, дујғу вә фитрәтләрә фикир вермишәм. Мәни өзүнүздән билдијинизә, гардашыныз вә өвладыныз сајдығыныза ҝөрә һамыныза мүраҹиәт едирәм.
Вәсијјәт едирәм ки, бу дөнәмдә Ислам ингилабы вә Ислам республикасында тәрәннүм олунмуш Исламы тәнһа гојмајын. Исламы мүдафиә үчүн хүсуси диггәт вә сајыглыға еһтијаҹ вар. Сијаси мәсәләләрдә мөвзу Ислам, Ислам Республикасы, мүгәддәсләр вә вилајәти-фәгиһ олдугда билин ки, бунлар илаһи рәнҝләрдир вә илаһи рәнҝи һәр бир рәнҝдән үстүн тутун.

Шәһид аиләләринә мүраҹиәт
Өвладларым! Гыз вә оғулларым! Шәһид өвладлары! Шәһидләрин ата вә аналары! Еј өлкәмизин нурлу чыраглары! Шәһидләрин вәфалы вә диндар баҹы-гардашлары вә һәјат јолдашлары! Бу дүнјада Гуран сәси кими раһатлыг тапдығым, өзүмә ән бөјүк мәнәви дајаг билдијим сәс бәзән һәр ҝүн үнсијјәтдә олдуғум шәһид өвладларынын, вүҹудларында ата-анамы һисс етдијим шәһид валидејнләринин сәси иди.
Əзизләрим! Нә гәдәр ки, бу халгын өнҹүлләрисиниз, өз гәдринизи билин, шәһидинизи өзүнүздә јашадын. Гој сизи ҝөрән һәр кәс шәһидин өзүнү - мәнәвијјатыны, мөһкәмлијини вә диҝәр хүсусијјәтләрини һисс етсин!
Хаһиш едирәм һаггынызы һалал един вә мәни бағышлајын. Мән чохунузун, һәтта шәһид өвладларынызын да һаггыны там өдәјә билмәдим. Төвбә едир вә әфв диләјирәм.
İстәјирәм ки, ҹәназәми шәһид өвладлары чијинләринә ҝөтүрсүнләр. Бәлкә онларын пак әлләри сајәсиндә Аллаһ Өз лүтфүнү мәнә шамил едәр.

Өлкә сијасиләринә мүраҹиәт
Өлкә сијасиләринә гыса бир сөзүм вар; һәм өзләрини ислаһатчы адландыранлара, һәм дә мүһафизәкар адландыранлара. Һәмишә әзијјәт чәкмишәм ки, биз үмумиликдә бәзән Аллаһы, Гураны, дәјәрләри унудур, һәтта гурбан веририк.
Əзизләрим! Бир-биринизлә рәгабәт апараркән, мүбаһисә едәркән әмәлиниз, сөзүнүз, дискуссијаныз һәр һансы шәкилдә дини вә ингилабы зәифләтсә, билин ки, әзиз Ислам Пејғәмбәринин вә бу јолун шәһидләринин гәзәбинә ҝәлмисиниз. Сәрһәдләри ајырын. Бир олмаг истәјирсинизсә, бирлијин шәрти принсипләр үзәриндә ачыг консенсуса ҝәлмәкдир. Принсипләр чох дејил, бир нечә әсас мәсәләдән ибарәтдир:
1 – Онларын бири вилајәти-фәгиһә әмәли етигаддыр; јәни онун нәсиһәтләрини ешидин, әсл дини вә елми тәбиб кими төвсијә вә тапшырыгларына үрәкдән әмәл един. Ислам Республикасында вәзифә гәбул етмәнин әсас шәрти вилајәти-фәгигә етигад вә әмәлдир. Мән нә тәндир вилајәти дејирәм, нә дә гануни вилајәт. Бунларын һеч бири вәһдәти һәлл етмир. Гануни вилајәт мүсәлман вә гејри-мүсәлман олан бүтүн халга аиддир. Әмәли вилајәт исә өлкәнин, өзү дә шәһид вермиш бир Ислам өлкәсинин мүһүм бир јүкүнүн алтына ҝирмәк истәјән мәсул шәхсләрә аиддир.
2 – Ислам Республикасына, онун әхлаг вә дәјәрләрдән тутмуш халг вә Ислам гаршысында мәсулијјәтләрә гәдәр бүтүн әсасларына һәгиги етигад;
3 – Бир кәндә башчы тәјин олунан кими кечмиш мүлкәдарларын хатирәсини ҹанландыранлары јох, әлитәмиз, инанҹлы вә халга хидмәтчи шәхсләри ишә ҝөтүрмәк;
4 – Фәсадла мүбаризәни, коррупсија вә дәбдәбәдән узаг дурмағы һәјат тәрзинә чевирмәк;
5 – Вәзифәсиндән асылы олмајараг, халга һөрмәт вә хидмәти ибадәт билмәк, өзүнү әсл хидмәтчи, дәјәрләрин тәблиғатчысы сајмаг, әсассыз бәһанәләрлә дәјәрләри бојкот етмәмәк. Мәсул шәхсләр ҹәмијјәти ата кими тәрбијә вә мүһафизә вәзифәләринә диггәт јетирсинләр, лагејдликлә, һиссләрә ҝөрә вә сәс газанмагдан өтрү ҹәмијјәтдә тәлаг вә фәсады јајмасынлар, аиләләри дағыдан характерләри дәстәкләмәсинләр. Һөкумәтләр аиләләрин мөһкәнмәсиндә вә дағылмасында мүһүм амилдирләр. Әҝәр принсипләрә әмәл олунса, һамы рәһбәр, ингилаб вә Ислам республикасы јолунда олар, даһа лајиглини сечмәк үчүн һәмин принсипләр әтрафында сағлам рәгабәт баш тутар.

Корпусдакы гардашлара мүраҹиәт
Корпусдакы әзиз вә фәдакар гардашлара вә ордудакы пасдарлара гыса хатырлатмам вар: Командир сечәркән бөһраны идарәетмә ҹәсарәтини вә гүввәсини мејар сечин. Тәбии ки, вилајәт мәсәләсинә тохунмурам. Чүнки силаһлы гүввәләрдә вилајәт мәсәләси хырда мәсәлә дејил, онун варлығынын әсасы вә тохунулмаз шәртдир.
Башга бир мәсәлә дүшмәни, онун мәгсәд вә сијасәтләрини вахтында танымаг, вахтында гәрар гәбул едиб, вахтында һәрәкәтә кечмәкдир. Бунларын һәр һансы бири вахтында баш тутмаса, гәләбәнизә ҹидди тәсир едәҹәк.

Дин алимләринә вә бөјүк тәглид мүҹтәһидләринә мүраҹиәт
Ҹәбһәләрин гырхиллик әсҝәриндән бөјүк дин алимләринә, ҹәмијјәтин маарифләнмәсинә, гаранлыгларын ајдына чыхмасына сәбәб олан дәјәрли тәглид мүҹтәһидләринә гыса бир месаж вар. Әсҝәриниз мүшаһидә гүлләсиндән ҝөрдү ки, бу гурулуша хәсарәт тохунса, бүтүн дин вә елм һөвзәләриндә уғрунда әзаб-әзијјәт чәкдијиниз дәјәрләр сырадан чыхаҹаг. Бу дөнәмләр бүтүн дөнәмләрдән фәрглидир. Әҝәр бу дәфә һаким олсалар, даһа Исламдан һеч нә галмајаҹаг. Доғру јол ингилабы, Ислам республикасыны вә фәгиһ рәһбәри һеч нәји нәзәрә алмадан дәстәкләмәкдир. Һадисәләр заманы Исламын үмиди олан сизләри нәјисә нәзәрә алмаға һеч ким вадар едә билмәмәлидир. Һамыныз имамы севир, јолунун доғрулуғуна инанырдыныз. Имамын јолу Америкаја гаршы мүбаризә, Ислам республикасыны вә империализмин зүлмү алтында галмыш мүсәлманлары фәгиһ рәһбәр бајрағы алтында дәстәкләмәкдир. Мән нөгсанлы ағлымла ҝөрүрдүм ки, бәзи шејтанлар һагг дону ҝејинәрәк тәглид мүҹтәһидләрини вә нүфузлу алимләри өз сөзләри илә сүкута вә нәјисә нәзәрә алмаға вадар етмәјә чалышырдылар вә чалышырлар. Һагг ајдындыр: Ислам республикасы, дәјәрләр, Имам Хомејнинин ирси олан вилајәти-фәгиһ. Бунлары ҹидди шәкилдә дәстәкләмәк лазымдыр. Мән һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеини чох мәзлум вә јалгыз ҝөрүрәм. Онун сизин көмәјинизә, дәстәјинизә еһтијаҹы вар. Сиз бөјүк алимләр сөзләринизлә, дәстәкләринизлә, онунла ҝөрүшләринизлә ҹәмијјәтә месаж вермәлисиниз. Әҝәр бу ингилаба хәсарәт тохунса, һәтта мәлун шаһын дөврү кими дә олмајаҹаг, һеҝемон гүввәләр халгы мүтләг динсизлијә вә дөнүшү олмајан дәрин азғынлыға сүрүкләјәҹәкләр.
Мүбарәк әлләриниздән өпүр, бу сөзләрә ҝөрә сиздән үзр истәјирәм. Буну һүзурунуза ҝәләрәк сөјләмәк истәјирдим, амма имкан олмады.
Әлләриниздән өпән әсҝәриниз

Һамыдан әфв диләјирәм
Гоншуларымдан, достларымдан вә һәмкарларымдан бағышланма вә әфв диләјирәм. Сарәллаһ дивизијасынын дөјүшчүләриндән, дүшмәнин ҝөзүнә тикан, јолуна сәдд олан әзәмәтли Гүдс гүввәләриндән, хүсусән дә гардашҹасына мәнә көмәк едәнләрдән һалаллыг вә әфв истәјирәм.
Мәнә хејирхаһлыгла, гардашҹасына, өвлады кими көмәк едән вә гардашларым кими севдијим Һүсејн Пурҹәфәринин адыны чәкмәјә билмәрәм. Онун аиләсиндән, бүтүн дөјүшчү вә мүҹаһид гардашларымын әзијјәтә салдығым аиләләриндән үзр истәјирәм. Әлбәттә, Гүдс ганадындакы бүтүн гардашлар мәни өз гардашлары кими истәјиб көмәк етмишләр; о ҹүмләдән мәнә сәбир вә мәтанәтлә дөзмүш әзиз гардашым Сәрдар Гаани.5357 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...