Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Декабр 2019

Әлијевләрин бунҹа јаланчылыг, диктаторлуғундан сонра “ислаһат”а ујан наданлар

Доғрудан да бәзи јалтаглара ҜӨЗӘҜИРӘН десән ҝөзә дә “јазык олар”, ҝирмәјә дә. Она ҝөрә ки, бу бәзинин иши артыг ҜӨЗӘ ҜИРМӘКДӘН дә кечиб.

Илһам Әлијев сонунҹу аксијадан нәји вар тәшвишә дүшдү, өзүнүн хариҹи һавадарларындан әмр алараг мүәјјән “ислаһатлар” апармаға башлады. Мәсәлән, елә һәмин һавадарлар вахт вар иди, Илһам Әлијеви Рамиз Меһдијевин, Үсубовун, Бәјләрин әлијлә һакимијјәтә ҝәтирмишди. Сонра вахт ҝәлди Рамиз “сокрашенијаја” дүшдү. Ондан сонра ҜӨЗӘҜИРӘН медијанын ТРОЛБАШЫСЫ олан Әли Һәсәнов да јола салынды, депутатхана бурахылды. Инди сиркә зилләт вәкилләри сечкиси кечириләҹәк. Бәзиләри бу сечкидә иштирак етмәк, мандат алмаг истәјир. Доғрудан да бу ҹүр инсанлар арасында әҝәр Ариф Һаҹылы, Илгар Мәммәдов кими адамлар варса чох бөјүк сәһвә јол верибләр. Өзләрини елә бил чох алчалдыблар. Чүнки бу инсанлар нәинки сирк олан депутатхананын, һеч Илһам Әлијевин дә отурдуғу јерин һаггыны вермәдијини ҝөзәл билирләр. Онлар сечкијә ҝетмәклә һакимијјәти гәсб еләмиш Илһам Әлијевин һардаса гәсбкарлығыны өрт-басдыр етмиш олурлар.
Халгын ичиндә дә чох наданлар мөвҹуддур. Демәли, тиҹарәт мәркәзинин јанмасындан сонра Уҹарда памбыг заводунун ишчиләри алдадылдыгларыны дилә ҝәтириб етираза галхдылар. Амма етираз едәркән јенә Илһам Әлијевә “тоз гондурулмады.” Анҹаг Кәмаләддин кими шәр-хәта, рәзил мәмурлар данланылды. Дүздүр, инсанлар Илһам Әлијев һәддиндә һәлә ки, тәнгид етмәји рәва ҝөрмүрләр. Амма диҝәр јандан “балыг башындан ијләнәр” мәсәлини билдикләри һалда ијләнмиш башдан һеч нә демирләр вә бу да азмыш кими, гујруглары, ајагалтылары тәнгид едәркән “Ијләнмиш баша” пәнаһ апарырлар. Һалбуки бүтүн үфунәтин башында һәмин “ијләнмиш баш” дајаныр. Чох заман дүшүнүрүк ки, доғруданмы бу инсанлар бу гәдәр надан олду, јалтаглар һәгигәтәнми бу гәдәр “данабаш” олдулар.

Билирсиниз ки, Һејдәр Әлијев һакимијјәти мин һијлә илә гәсб етди, оғлуну јаваш-јаваш уҹалты, ону лајиг олмадығы баш назир вәзифәсинә ҝәтирдиләр. Даһа сонра гануну дәјишиб өлкәнин икинҹи ән али постуну баш назир посту гәрар вердиләр. Сонра адам президент олду. (Әлбәттә Әли Инсанов вә диҝәрләринин дедијинә ҝөрә Һејдәр Әлијев артыг о вахта гәдәр чохдан өлмүшдү) Сонра бала Әлијев гануну өз хејринә дәјишиб үчүнҹү дәфә өзүнү президент сечдирди. Даһа сонра арвадыны өзүндән сонра өлкәнин биринҹи шәхси елан еләди. Бу ҹүр диктатора, јүзләрлә инсаны һәбс етмиш, дини әзмиш, өлкәни сәфаләт ичиндә сүрүндүрән, аилә һакимијјәти гуран, ефири әхлагсызларын телеканализасијасына дөндәрән, јалтаглығы тәблиғ едән, өзүнү халгдан уҹа тутан, “мәнән ән јахшы, сиз кимсизи ки” дејән, шәрәфсиз, сәришдәсиз, алчаг, баҹарыгсыз, гулдур, јаланчы, таланчы мәмурлардан ибарәт һакимијјәт гуруб өзү дә онлардан бетәр бир шәкилдә гәсбкарлығына давам едән бу инсана – Әлијевә һәлә дә ҹамаат “пәнаһ апарыр”, етмәдији ислаһатлара ујуб сирк сечкиләриндә иштирак етмәк гәрары верирләр. Белә олан һалда да о, јазыг халгын башында турп әкмәјә давам едир. Бунун гаршысыны алмаг үчүн ону башдан ендирмәкдән башга чарә јохдур.


3253 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...