Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Декабр 2019

Нәсими үчүн ағаҹ әкмәкдәнсә ҝедин онун Аллаһына бир дәфә сәҹдә един

Котлет Сијавуша ҹаваб

Сонунҹу етираз аксијасы хәбис һакимијјәтин дәрисинә неҹә саман тәпибсә башларыны итирибләр, билмирләр нә ишлә мәшғул олсунлар. Депутатхананы бурахыб ағаҹ әкмәјә ҝедирләр. Ад да олур ки, ҝүја Нәсиминин 650 иллијинә даир иш ҝөрүрләр. Мискин һакимијјәт о гәдәр башыны итириб ки, зоопаркы, сирки хатырладан депутатхананын бурахылмасыјла олмајан ислаһатла ајаглаша билмәмәси арасындакы әлагәнин нә олдуғуну билмәдикләри кими даһи шаиримиз Нәсимијлә ағаҹәкмә арасындакы әлагәнин дә нә олдуғуну билмирләр. Ҝедин, өз дәдә-бабанызын дүнјаја ҝәлдији ҝүнүн илдөнүмүндә ағаҹ әкин. Ағаҹларыныз да башыныза дәјсин. Онданса өлкәдә Нәсиминин идеалларыны јашадын.

Демәли, Илһам Әлијев “Короғлу ҝөзәл вәтәндаш олуб” дејәндә ҹамаат деди ки, Короғлу сағ олсајды сизин олигарх, гулдур, рүшвәтхор мәмурларла мүбаризә апарарды. Сиз дә мәҹбур олуб ону һәбс едәҹәкдиниз. Даһа сонра ағаҹәкмә театрында иштирак едән Мүбариз Гурбанлы дејәндә ки, пејғәмбәрләр сағ олсајды Азәрбајҹанда јашамағы сечәрдиләр, она да гејрәтли вәтән оғлу Һаҹы Тале Бағырзадә деди ки, пејғәмбәрләр бурда јашасајды һәбсдә олардылар. Инди дә әлләри һәр шејдән чыхан бу хәбис режим Нәсиминин 650 иллик јублеји мүнасибәтилә ағаҹ әкир. Һалбуки елә Нәсимини бу ҹүр бир хәбис режим гәтлә јетирди.

Нәсими үчүн ағаҹ әкмәкдәнсә ҝедин онун идеалларыны јашадын. Нәсими диндар, мөмин, Мәһәммәд пејғәмбәрин, Һәзрәт Әлинин ашиги бир инсан олуб. Ермәниләрлә румка вурмаг истәјән, ермәниләрдән бир гарыш торпаг ала билмәјән, горхудан мүһарибә етмәјән, һаггы демәјән, һаггы дејәнләри дири-дири сојан, өмрүндә бир дәфә Аллаһ үчүн диз гатлајыб намаз гылмајан бу инсанлар инди ҝүја Нәсимијә олан севҝиләрини изһар едирләр. Һалбуки бунларын бүтүн мәһәббәтләри, динләри, сәҹдәләри, һәтта нәсимиләри дә анҹаг пулдур.
Һәлә утанмаз-утанмаз Котлет Сијавушу да габаға вериб данышдырыблар. О да дејиб ки, бура ҝәлән инсанларын сајы мүхалифәт митингләринә ҝәлән инсанларын сајындан даһа чохдур. Елә дә олмалы иди. Чүнки орада сизин һакимијјәти ајагда тутан ермәнисифәт полисләр јохдур, ора ҝедән јоллар бағланмајыб, орда иштирак едәнләри полис бөлмәсинә чағырыб диндирмирләр. Үстәлик орда иштирак едән јазыглар ја ЈАП-ын үзвләридир, ја да мәҹбурән мәктәбдән, иш јериндән чыхартмагла һәдәләјиб ора апарыблар. Аллаһ билир та ора ҝедәнә гәдәр елә билирдиләр ки, Һафиз Һаҹыјевин митингинә ҝедибләр.


2860 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...