Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Октјабр 2019

Режими горхудуб, халгы үмидләндирмисиниз. Ҹамаатын һиддәтини сөндүрмәјин!

Милли Шура нөвбәти митинги кечирмәји планлашдырыр. Иҹазә верилмәјәҹәји, тәрслик едиләҹәји тәгдирдә митинги шәһәрин мәркәзиндә кечирмәји планлашдырдылар. Бу исә мүхалифәт лидери Әли Кәримлинин фикријди. Тәәссүф ки, һөкүмәт митингә иҹазә верди. Она ҝөрә тәәссүф ки, митингин “Мәһсул” стадионунда кечирилмәси шәһәрдә кечирилдији гәдәр еффектли олмур. Режим дә тәбии ки, өзүнә сәрф едән, аз зәрәр верән митингә разылыг верәҹәкди. Јохса индијәдәк иҹазә вермәдији кими бу дәфә дә иҹазә вермәјә биләрди.

Шәһәрин мәркәзи күчәләриндә, 28 мај метросунда митинг кечирмәјин бир сыра фајдалары вардыр ки, буну стадион митингиндә ҝөрмәк олмур.
Дүздүр ки, стадиондакы митинг һөкүмәт тәрәфиндән иҹазә верилән митингдир, бурада тутулмаг, һәбс едилмәк иҹазәсиз митингә баханда аз олур. Амма режим онсуз да стадиона ҝәлән инсанлары һәдәләјир, камераја дүшәндә полис бөлмәсинә чағырыб горхудур. Јәни өзү өз гәрарына һөрмәтлә јанашмыр. Үстәлик, сүни манеәләр чыхарыр, рајонлардан пајтахта ҝиришин гаршысыны алыр, техники нөгсанлар, манеәләр јарадыр.

Шәһәрин мәркәзи күчәләриндә олан аксијаларын бир фајдасы будур ки, бура үмуми инсанларын ҝәлиб-ҝетдији мәканлардыр. Орадан кечән бәзи вәтәндашлар аксијаја гошулмаг һәвәси олмаса белә полис зоракылығыны ҝөрүб һиддәтләнир. Истәр-истәмәз етираз едир. Бурадакы инсанлар “һамы етираза ҝәлир, фүрсәтдир мән дә етираз едим” дејиб етиразчылара гошулур. Бураја бахмаға ҝәлән инсан оланда белә онлар аксија иштиракчыларынын сајыны чох ҝөстәрир. Шәһәрин мәркәзиндәки аксијаларын бир фајдасы да будур ки, стадиона ҝәлән бәзи инсанлар өзүнү мүхалифәтин “тыркасына” ҝетмиш инсан һесаб едир, амма күчәләрдә олан аксијалар азад, халг аксијасы тәсири бағышлајыр.

Һөрмәтли аксија тәшкилатчылары, Милли Шура үзвләри, онсуз да режими горхуја салмысыныз, халг да һиддәтләниб, артыг мејданлара төкүлүрләр, стадион митингләри исә халгын һиддәтини сөндүрә биләр.


1368 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...