Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
31 Октјабр 2019

Аксијадакы полсиләрин аиләсини сөјән сосиал шәбәкә иштиракчыларына

Азәрбајҹанда полсиләрин етиразчы инсанларла кобуд, гејри-инсани рәфтарларла рәфтар етмәси тәкҹә өлкәмиздә дејил, хариҹи һесабатларда, хариҹи өлкәләрин ҝүндәминдә дә мәлумдур. Баш Прокурорлуг бу инсанларын өзләрини дивара вурмасындан, полисләрин ҝүнаһсыз олмасындан данышса да дедикләринин һамысы јалан, видеолентләр ҝөз габағындадыр. Амма бурада етираз етмәк истәдијимиз, пис ҝөрүнтү јарадан бир һадисә вардыр.
Демәли, хүсусән дә сон митингдән сонра орада кобудлуг едән полисләрин ашкарланмасындан сонра сосиал шәбәкәләрдә бу видеоларын алтында полисләрин аиләсини, нәслини пис-пис сөјүшләрлә тәһгир едән инсанлар олур.
Доғрудур, халг гәзәблидир, бу ҹүр вәзијјәтә нифрәтлә јанашыр. Амма бурада бир нечә мәсәлә унудулмамалыдыр;

1. Әҝәр бу инсанларын мәгсәди залым Әлијев һакимијјәтини девирмәкдирсә бу ингилабын тәмәлләри сөјүшлә, тәһгирлә гојулмамалыдыр.

2. Үмумијјәтлә сөјүш пис бир шејдир. Бунун тәмәлини өлкәдә јарамаз һакимијјәт гојса да, ТРОЛЛАР, ҜӨЗӘҜИРӘНЛӘР васитәсилә сөјүшә башласа да бу ишә бир јолла сон гојмаг лазымдыр. Сабаһ бу јарамаз һакимијјәт дәјишиб јеринә ким ҝәлсә о вә онларын командасы да индики тәрбијәсиз режимин әлалтылары тәрәфиндән сөјүлмәјә башлајаҹаг.

3. Етиразчы инсанлар дәјишиклик истәјир, залым режимә етираз едир. Амма бүтүн бунлары сивил шәкилдә һәјата кечирир. Бир нәфәр полисә аксијаларда чыртма белә вурулмур. Мадам кимләрсә сивил мүбаризәнин тәрәфдарыдыр елә сөјүшләри дә јығышдырсынлар. Әҝәр полисә мүгавимәт ҝөстәрмәк, ону даш-кәсәклә вурмаг сивил мүбаризәнин зиддинәдир вә ганунла ҹинајәтдирсә сөјмәк дә ејни һөкмдәдир. Јох, әҝәр сөјмәк истәјир, сивил мүбаризә апармаг истәмирсинизсә елә даш-кәсәклә полиси вурмаг ондан јахшыдыр.

4. Бу полисләр нә гәдәр кобудлуг, алчаглыг етсәләр дә онларын аиләләринин, ана-баҹыалрынын тәһгир едилмәси јолверилмәздир. Чүнки онларын аиләләриндә дә бу ишә нифрәт едән, етираз едән инсанлар вардыр. Биз инанырыг ки, бу ҝүн полис аиләләриндә белә полис зоракылығындан тутмуш, јарамаз һакимијјәтин диҝәр алчаглыгларына етираз едән виҹданлы инсанлар вардыр.

5. Һәтта онларын аиләләри режимдән разы олсалар белә јенә дә онларын полисләрин кобудлуғу уҹбатындан сөјүлмәмәлидир. Бу ҝүн полисә ҝөрә онун арвад-ушағыны сөјәнләр сабаһ һакимијјәтә ҝәлсә һансыса ҹинајәткарын әмәлинә ҝөрә онун ана-баҹысыны да һәбс едәҹәкләр? Ахы, биз өзүмүз әхлагсыз режимин етиразчыларын ана-баҹыларыны полис бөлмәләринә чағырырб онлары аилә илә һәдәләмәсини шәрәфсизлик адландырырыг. Инди неҹә олур ки, бу ҹүр әхлагсыз бир режимин етдији ијрәнҹ бир әмәл едилир.

Әҝәр дедикләримизлә разысынызса фикрләримизи тәблиғ един, јајын, диҝәр инсаналра да чатдырын ки, бу ҹүр хошаҝәлмәз һал мүмкүн гәдәр арадан галхсын.


1289 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...