Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Ијун 2014

Азәрбајҹанда 5-ҹи һакимијјәт: Мүғәнниләр!

Јол полиси Азәрбајҹанын танынмыш мүғәнниләриндән биринин автомобилини јол вердији ганун позунтусуна ҝөрә сахлајараг "ҹәримә мејданчасы"на апарыб.
Тренд хәбәр верир ки, Азәрбајҹанын танынмыш мүғәнниси Елнарә Хәлилованын идарә етдији "Жееп Wранҝлер" маркалы автомобил јол полиси әмәкдашлары тәрәфиндән сахланылараг мүһафизә олунан дајанаҹаға апарылыб.

Белә ки, пајтахтда гурашдырылмыш мүшаһидә камераларынын јаддашына һәкк олунмуш ҝөрүнтүләрдән дә ҝөрүнүр ки, мүғәнинин пајтахтын күчәләриндә идарә етдији автомобилин өн һиссәсиндәки дөвләт нөмрә нишанын јеринә кустар үсулла һазырланмыш, гејри-стандарт вә үзәриндә мүғәннинин ады јазылмыш лөвһә јапышдырылыб.

Видео ҝөрүнтүлүрдән ҝөрүнүр ки, "ЕЛНАРӘ" лөһвәли автомобили идарә едән мүғәнни Бакынын Әзизбәјов һејкәли јахынлығындакы әразидә јолла һәрәкәтдә оларкән јол һәрәкәти гајдаларыны позур, даһа сонра мүшаһидә камераларына әл дә едәрәк "салам" ҝөндәрир. Лакин бир нечә дәгигәдән сонра мүғәннинин автомобили јол полиси әмәкдашлары тәрәфиндән пајтахтын "Азнефт" мејданы әразисиндә сахланылыр. Полис тәрәфиндән фактла бағлы јериндәҹә фотоматериал һазырланыр вә јол верилмиш ганун позунтусуна ҝөрә сүрүҹү барәсиндә инзибати протокол тәртиб едилир.
Дахили Ишләр Назирлијинин (ДИН) Бакы шәһәр Баш Полис Идарәсинин Дөвләт Јол Полиси Идарәсиндән Тренд-ә билдирибләр ки, ҝөрүнтүләрдәки 2013-ҹү ил моделли "Жееп Wранҝлер" маркалы, 99 ФБ 078 дөвләт нөмрә нишанлы автомобил 2 ҝүн әввәл јол полиси әмәкдашлары тәрәфиндән сахланылыб. Автомобил Бакы шәһәри, Бинәгәди рајонунда гејдијјатда олан Хәлилова Елнарә Сабит гызынын адынадыр вә һазырда Идарәнин мүһафизә олунан дајанаҹағында сахланылыр.
Идарәнин Иҹтимаи гурумларла әлагә бөлмәсинин рәиси, полис полковник-лејтенанты Вагиф Әсәдов мәсәлә илә бағлы Тренд-ә билдириб ки, кимлијиндән асылы олмајараг сүрүҹүләрин белә әмәллләри јолверилмәздир: "Автомобилин дөвләт нөмрә нишанынын ҝизләдилмәси вә јахуд јериндән чыхарылыб өн шүшәнин үзәриндә апарылмасы ганунвериҹилијин тәләбинин позулмасы демәкдир. Нәглијјат васитәси мүтләг дөвләт нөмрә нишанлары илә идарә едилмәлидир вә бүтүн һалларда, һава шәраитиндән асылы олмајараг, нөмрәнин ҝөрүнмәси тәмин едилмәлидир. Әкс һалда кимлијиндән асылы олмајараг ганунвериҹилијин бу тәләбләрини позан шәхсләрә гаршы мүвафиг ҹәза тәдбирләри ҝөрүлүр. Бу һалда да кадрлардан ҝөрүндүјү кими Елнарә ханым Хәлилова автомобилин дөвләт нөмрә нишанын үзәрини кустар үсулла һазырланмыш вә үзәриндә өз ады јазылмыш лөвһә илә өртүб. Белә һаллар јолверилмәздир. Мәһз она ҝөрә дә һәмин автомобил сахланылараг мүвәггәти мүһафизә олунан дајанаҹаға јерләшдирилиб".
Мәсәлә илә әлагәдар Елнарә Хәлилованын өзүнүн мүнасибәтини өјрәнмәк истәсәк дә, мүғәнни телефон зәнҝләринә ҹаваб вермәјиб.


5160 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...