Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Октјабр 2019

Тале Бағырзадәјә гаршы Језидин етмәдијини биздә етмәјә чалышан језидләрин сәддамвари әмәли

“Мөминләр јалныз Аллаһа вә Пејғәмбәринә иман ҝәтирән, (иман ҝәтирдикдән) сонра һеч бир шәкк-шүбһәјә дүшмәјән, Аллаһ јолунда маллары вә ҹанлары илә вурушанлардыр! Мәһз беләләри (иманларында) садиг оланлардыр!”

Һаҹы Тале Бағырзадә илә киши кими мүбаризә апара билмәјән һакимијјәт артыг сәддамвари әмәлләрә јол вермәјә башламышды. Һәтта мәлун Језидин етмәдији бир иши Сәддам ләнәтликдән илһам алараг етдиләр. Өзү дә бу иши мәһәррәм ајында, дава-далашын һарам олдуғу ајда етдиләр. Демәли, Тале Бағырзадәни Аллаһа сөјкәндикҹә сындыра, режимә бојун әјдирә билмәјәҹәкләрини анлајыб, диҝәр јандан сусдурмаға чалышсалар да ҝөрдүләр ки, баҹармырлар.

Бир мүддәт әввәл ҝүја һаҹынын һәјат јолдашынын ичәри телефон вә карт кечирмәк истәдијини бәһанә едиб ханымына ҹинајәт иши ачмышдылар. Амма телефон да, карт да јанлышлыгла чантада олуб. Затән ағыллы адам ҝөзәл билир ки, белә бир иш баш тута билмәз. Хүсусән дә һаҹынын аиләси тәрәфиндән. Чүнки бу аилә рүшвәт вериб ганунсуз әшјаны ичәри кечирән дејил. Јенә дә һансыса гејри-диндар бир аилә олсајды, јахуд сырадан бир диндар аилә олсајды дүшүнмәк, суји-зәнн етмәк оларды ки, бәлкә рүшвәт вермәк истәјибләр, амма алынмајыб. Чүнки рүшвәт һаллары бу ҹүр вәзијјәтләрдә чох баш верир. Һәтта бу һагда Игбал Ағазадә депутатханада хүсуси олараг данышмышды. Демәли, һәгигәтән дә јанлышлыг олуб. Мәҝәр һаҹы вә онун аиләси билмир ки, һаҹы Талејә гаршы режим амансыздыр. Мәҝәр билмирләр ки, башга чанталары бир дәфә јохлајанда һаҹынын чантасыны әлли дәфә јохлајарлар? Јанлышлыгла олан бир һадисәни бу ҹүр бөјүтмәклә һаҹыјла башга ҹүр мүбаризә апармаға чалышдылар.

Ирагын кечмиш диктатору, Аллаһын ләнәтинә ҝәлмиш Сәддам Ирагын дини лидерләриндән олан Шәһид Сәдрин баҹысы мәрһумә Бинтил-Һуданы шәһид едәндә ондан сорушмушдулар ки, нә үчүн баҹысыны өлдүрдүн? Демишди ки, Кәрбәлада баш верән бир сәһви тәкрарламаг истәмәдим. Мәгсәди Имам Һүсејни (ә) шәһид едән гошунун, јахуд мәлун Језидин ханым Зејнәби (с.ә) өлдүрмәмәси иди. Језидин белә етмәдији Језидлији өлкәдә һакимијјәт етмәк истәдиләр. Сырф буна ҝөрә һаҹынын аиләсинә ҹинајәт иши ачдылар. Амма, Аллаһ Тәала мөминләрин әлијлә бу зүлмү арадан галдырды.

“Һүҹурат” сурәсинин 15-ҹи ајәсиндә бујурулур: “Мөминләр јалныз Аллаһа вә Пејғәмбәринә иман ҝәтирән, (иман ҝәтирдикдән) сонра һеч бир шәкк-шүбһәјә дүшмәјән, Аллаһ јолунда маллары вә ҹанлары илә вурушанлардыр! Мәһз беләләри (иманларында) садиг оланлардыр!” 

Мөминләр үчүн һагг јолунда мүбаризә апармаг үчүн нөвбәти бир фүрсәт әлә дүшмүшдү. Тәбии ки, мөминләр бу сынагдан үзү ағ чыхдылар. Һеч шүбһәсиз ки, мөминләрин даһа да гәзәбләнәҹәјиндән, мүгавимәтиндән горхуб ҹинајәт ишинә хитам вердиләр. Јәмәндә, Суријада, Ирагда, Ливанда мүгавимәт галиб олдуғу кими Азәрбајҹанда да мүгавимәт галибдир. Аллаһ бу ишдә зәһмәти олан һәр кәсдән разы олсун.


1148 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...