Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Ијун 2014

Сәләфи лидеринин ИШИД ачыгламасына шәрһ

Билдијиниз кими, Ирагда баш верән һадисәләрлә бағлы актуал.аз сајтына ачыглама верән сәләфи ҹамаатынын лидери Гамәт Сүлејманов ИШИД-ин һәм реҝион, һәм дә Азәрбајҹан үчүн реал тәһлүкә олдуғуну билдириб вә өзүнү онун ән бөјүк дүшмәни адландырыб.
Бурда исә Молла Нәсрәддинин бир сөзү јада дүшүр. Дејир ки, кимин нәји итирсә, ҝәлиб мәндә ахтарыр вә тәсадүфән елә мәндә дә тапылыр. Бу ҝүн дүнјанын һансы бөлҝәсиндә террор акты төрәдилирсә, илк шүбһә Сәләфи групларына јөнәлир вә нәдәнсә доғру да чыхыр. Сөзсүз ки, бүтүн сәләфиләри террорчу, башкәсән кими тәгдим етмәк дүз дејил. Лакин суал будур ки, нә үчүн буҝүнкү башкәсәнләрин һамысы ејни әгидәни бөлүшүрләр? Сәләфилијин јајылдығы бүтүн өлкәләрдә гисмән мөтәдил сәләфиликлә паралел олараг тәкфирчилик, хәвариҹ вә террорчулуг да инкишаф едир. Бу, доғруданмы тәсадүфдүр?!
Әслиндә исә сөзүҝедән терроризмин ҝениш вүсәт тапмасыны мадди вә сијаси дәстәкләрлә јанашы онун елми вә ментал әсаслары илә әлагәләндирмәк вә буну да сәләфилијин тәмин етдијини сөјләмәк олар. Бу ҝүн мүхтәлиф террор груплашмаларынын Ислам ады алтында вә “Аллаһу Әкбәр” бағыртысы илә баш кәсмәси, гәтлиамлар төрәтмәси сөздә террорчулуғу писләјән сәләфи алимләринин күфр, ширк, “Аллаһ дүшмәни” вә саир фәтваларынын нәтиҹәсидир. Сәудијјә Әрәбистанында Мәһәммәд ибн Әбдүлвәһһаб тәрәфиндән јарадылмыш Вәһһаби сәләфилији вә Һиндистанда Шаһ Вәлијуллаһ Деһләви тәрәфиндән јарадылмыш Деобәнди сәләфилији бир адамда бирләшир: Ибн Тејмијјәдә. Бу ики сәләфи голунун “уғурлу” мәһсуллары исә бунлардыр: әл-Гаидә, ән-Нусра, ИШИД, Ҹиһад, Талибан, Сәһабә ордусу, Боко Һарам вә диҝәр онларла террорчу тәшкилат.
Сәләфилик үмуми шәкилдә дејир, тәкҹә демир, һәм дә дөнә-дөнә тәкрарлајыр вә тәблиғат апарыр ки, тәвәссүл едән, зијарәтә ҝедән кафирдир вә саир. Тәкҹә галыр бу "кафир"ләрин гәтлинә фәрман вермәк. Әрәбистан университетләринин бириндән һәр һансы јолла докторлуг дәрәҹәси алмыш бир нәфәр пејда олуб бу фәрманы верәндә исә аләм гарышыр бир-биринә.
ИШИД террорунун ментал базасы һеч шүбһәсиз, сәләфиликдир. Бир вахтлар Суријада дөјүшән террорчулары гардаш адландырмыш Гамәт Сүлејманов һаглы олараг дејир ки, ИШИД үчүн сүнни-шиә фәрги јохдур, өзләри кими дүшүнмәјән һәр кәсә “кафир” дејиб өлдүрүрләр. Инди ҹәнаб Сүлејмановдан сорушуруг: Мәҝәр сиз өзүнүз кими дүшүнмәјәнләрә “кафир” демирсиниз?! Сизин әтрафынызда олан Мәдинә тәләбәләринин Јоутубе порталында јерләшдирилмиш дәрсләринин әксәри елә бу барәдәдир. Онлар ачыг шәкилдә халга гаршы нифрәт ашыламагла, әксәријјәти тәшкил едән шиәләрин етигадларыны сөјмәклә мәшғулдурлар. Бу бахымдан, сәләфи лидеринин ИШИД әлејһинә ачыгламалары сәмимијјәтдән доғмур вә сәләфиләрә јөнәлмиш иҹтимаи-сијаси гынағы дәф етмәјә һесабланыб.
Бу ҝүн Ислам дүнјасынын ән бөјүк проблеми сәләфилик вә вәһһабиликдир. Азәрбајҹанда да һәр һансы мәзһәб гаршыдурмасы јаранаҹағы тәгдирдә бунун мәсулијјәти мәһз сәләфи вә вәһһаби ҹамаатынын үзәринә дүшәҹәк.

Nur-az.com


6090 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...