Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Август 2019

Ермәниләр "әјиләрәк" ДГ-да сечки кечирир, Елман Нәсиров һакимијјәти башыашағы едир

Әслиндә Елман Нәсировун тәмсил етдији һакимијјәтә Гарабағын ишғалда галмасы сәрф едир.
ЈАП депутаты Елман Нәсиров демишкән, ермәниләр артыг Дағлыг Гарабағда гондарма сечкиләрини "әјилә-әјилә" кечирирләр, ишғал олунмуш әразиләрдә әјиләрәк асфалт чәкәндән сонра Пашинјан да әјиләрәк Ирәвандан ДГ-а гәдәр ҝәлиб сечкиләрлә бағлы фәалијјәтә башлајыб. ДГ-да сечки исә о демәкдир ки, Ермәнистан Гарабағы нәинки гајтармаг фикриндә дејил, әксинә Пашинјан ордакы сечкиләрдә иштирак едән адамларына дәстәк олмаг фикринә дүшүб. Рус рәсмиләри дә ордан һајгырыр ки, Русија Гарабағда мүһарибәнин башламасына иҹазә вермәјәҹәк. Ҝүја лап елә мүһарибә едән вар иди. Биз әлимизи әлимизин үстүнә гојуб отурмушуг. Јазыг Дуҝиндир ки, сәһәр-ахшам Гарабағы ишғал едәнләрин сијасәтинин пис олдуғуну, јахшы нәтиҹә вермәјәҹәјини дејир. О јазыға јазыб демәк лазымдыр ки, һөрмәтли Дуҝин, валлаһ боғазыны наһаг јыртырсан. Билдик, анладыг, тәгдир етдик ки, сиз бу мүһарибәдә Азәрбајҹан тәрәфиндәсиниз. Амма биз Азәрбајҹанда нә едирик? Бизим консертләримизи Зара өз ҝәлишијлә "бәзәјир", ҹамаатымыз, өз касыб гоншусуна әл тутмаға әринән инсанларымыз пул вериб билет алыб јәһуди Еминин ҝәтирдији ермәни Зараја, русијалы позғун мүғәнниләрә тамаша едирләр.
Һә, ермәниләрин әјиләрәк иш ҝөрмәсини Елман Нәсиров адлы депутатымыз өзүнүн докторлуг диссертасијасында кәшф еләмишди. Ермәниләр Гарабағда башларыны әјәрәк ҝәздикләри һалда Елман Нәсиров да бурада, Азәрбајҹанда игтидарын да, халгын да башыны ашағы едир.

Демәли, ағыл дәрјасы олан депутат кечән дәфә дебатда дејирди вә дедикҹә дә батырды... Дејирди ки, Азәрбајҹан мүһарибәјә башласа Русија тез ермәниләрә дејәҹәк ки, тез олун парламенти топлајын, Гарабағы сизә верирәм. Сонра да ермәниләрә көмәк едиб Азәрбајҹаны тәкләјәҹәкләр. Демәли, бу адам ачыг-ашкар АЗТВ-нин әсрләрдир чәкдији зәһмәтләри јерә вурур, дејир ки, Азәрбајҹан игтидары һеч дә мүстәгил дејил, бирбаша Русијаја табедир. Онда белә бир фикир јараныр ки, Азәрбајҹан игтидарынын мүстәгил сијасәт јүрүтмәмәси ҹәһәннәмә, үстәлик, хариҹи сијасәти ХИН башчысы Елмар Мәммәдјаровун Азәрбајҹан дилиндә данышмасындан да даһа пис ҝүндәдир. Чүнки јахшы олсајды инди Русија, БМТ, АБШ, үмумијјәтлә бүтүн дүнја тәкҹә сәнәдләр, кағызлар, гәтнамәләр үзәриндә дејил, танклар, топлар үзәриндә Азәрбајҹана арха-дајаг оларды. 

Әслиндә Елман Нәсировун тәмсил етдији һакимијјәтә Гарабағын ишғалда галмасы сәрф едир. Биринҹиси мүхалифәт мөвзусуна ҝөрә, икинҹиси дә халг барәсиндә. Мүхалифәт мөвзусу одур ки, игтидар нә гәдәр ки, Гарабағ ишғалдадыр, Әли Кәримлини, Ҹәмил Һәсәнлини, Илгар Мәммәдову, Авропадакы мүһаҹирләри "ермәни" чыхара билир. Дејир ки, биз Гарабағ проблемини һәлл етмәк истәјирик, мүхалифәт исә ермәниләрә ишләјир. Халг да нә вахтса безиб һаггыны тәләб етмәк истәјәндә игтидар онун зәиф дамарыны тутур, дејир ки, Гарабағын ишғалдан азад олунмасына чох аз бир мүддәт галыб. Бунунла да ҝүндәм дәјишир. Бир нечә јетим, касыб баласыны да ермәнинин ҝүлләсинин габағына атыб өлдүрүр, сонра чәлимсиз, арыг, ҹылыз, пулсуз, парасыз атасына вериб дејирләр ки, вәтән сағ олсун. Халгын беләҹә бир неч ајлыг да башы гатылыр бу ҹүр шејләрә. Бизим игтидара бу ҹүмлә һәмишә, һәр мәнада көмәк олур: Азәрбајҹан Гарабағын ишғалына һеч заман барышмајаҹаг. Гараҝүруһчуларын гара ҝүнә галмаларынын ачыг-ашкар дәлили будур.


1402 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...