Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Ијул 2019

Истәр түрк ол, истәр фарс... (Инсан олмајандан сонра)

"Түрк гүруру" мөвсусунда бир хәбәр јајмышдылар. Түркијәдә күчәләрдә түркләрдән сорушублар ки әҝәр Азәрбајҹандан Түркијәјә гачгынлар ҝәлсә онларла неҹә рәфтар едәрсиниз? Ҹамаат да дејиб ки, онлар бизим гардашымыздыр, биз гардашыг. Онлара јахшы бахарыг, бағрымыза басарыг. Мараглы тәрәфи одур ки, бу суалы, бу сорғуну она ҝөрә кечирибләр ки, Суријадан гачгынлар Түркијәјә пәнаһ ҝәтириб, дејиләнә ҝөрә түркләр дә онлары говурлар. Биз шовнист, милләтпрәст дејилик. Бир диндар кимлијини дашыјан инсан үчүн, мүсәлманлыға иддиалы оланлара ҝөрә бүтүн инсанлар Аллаһ гатында бәрабәрһүгуглудур. Мүбарәк һәдисдә бујурулдуғу кими, әрәбин әҹәмдән һеч бир үстүнлүјү јохдур, тәгвадан башга. Гуран да Аллаһ үчүн ән јахшы инсанларын тәгвалы инсанлар олдуғуну бујурур. 

Бизим ҹамаат арасында да зүлмкар исанлара "инсан" демәзләр, јахуд дејәрләр ки, филанкәсин инсанијјәти өлүб. Хүсусән дә мүасир дүнјада бу гәдәр һүгугун заһирдә горундуғу бир дүнјада ән чох јајылан сөзләрдән бири – инсанлығын өлмәсидир. Бунун нүмунәсини Ниҝеријада, Јәмәндә, Суријада чох ҝөрдүк.
Ҝәлдик сөзүҝедән мәсәләјә. Демәли, дејилир ки, түркләр суријалылары хошламыр вә онларын Түркијәдә булунмасындан нараһат олублар. Әҝәр хәбәр доғрудурса, түрк адына бир тәхрибат дејилсә, доғрусу чох пис хәбәрдир. Башга вахт "нә мутлу түркүм дејәнә" дејиб түркү өз танрысындан да пак билмәјә ҹан атырлар. Инди исә түркләрдән белә бир јарашмаз һәрәкәт ҝөрүрүк. Һалбуки суријалыларын вәтәниндән дидәрҝин дүшмәсинә сәбәб оланларын башында дајананлардан бири дә мәһз Түркијә президенти Рәҹәб Тәјјибдир. О заман да түркләр күчәләрә төкүлүб "гардашым, сән өз өлкәнә бах, Суријада нә ишин вар " демәмишди. Бура артыг сөзүн битдији, инсанлығын өлдүјү јердир. 

Пантүркләр бәјәнмәсәләр дә буну мүтләг јазмалыјыг. Бәјәнмәдијиниз, милләтпәрәстликдә иттиһам етдијиниз Иран Ислам Республикасынын фарс әсилли лидери олан мәрһум Имам Хомејни дејәрди ки, бизим дөвләт бүтүн дүнја мәзлумларыны һимајә едир. Елә инди дә өлкә рәһбәрлији бу дәјәрләри дөвләтиндә рәмз, дилиндә шүар едиб. Һәгигәтән дә баҹардыглары гәдәр о заманлар Гарабағ мүһарибәсиндә Азәрбајҹана, инди дә Сурија, Ираг, Фәләстин кими дөвләтләрә өз јардымыны әсирҝәмирләр.

Тәкидлә чатдырмаг истәдијимиз бир мәсәлә дә будур ки, бу ҹүр түркләрә ҝәрәк һеч бир јурдундан дидәрҝин дүшмүш инсан бундан сонра инанмасын. Јахшы бир фүрсәт олуб ки, Азәрбајҹанда јашајан инсанлар бу инсанларын ич үзүнү таныјыб. Дүздүр, дардүшүнҹәлиләр буну түркүн гүруру адыјла реклам едибләр. Амма биз дәлилли-сүбутлу данышырыг. Дәлилимиз дә будур ки, түркләр суријалылары она ҝөрә говур, өлкәләриндә ҝөрмәк истәмир ки, онлар түркләрин һәр һалда истәр пулуна, истәр јемәјинә бир мәнада шәрик олублар. Белә олан һалда исә шәрик олан һәр кимдирсә түркијәлинин хошуна ҝәлмәјәҹәк. Бу, азәрбајҹанлы олса белә. Она ҝөрә дә бу ҹүр адамларын сахта гардашлыг иддиаларына инанмамалыјыг. Бүтүн дүнјада бүтүн инсанларын һүгугларынын горунмалы олдуғу дејилдији бир һалда, милләтләрә заһирән фәрг гојулмадығы һалда түркләр, бөјүк еһтималла заһирән мүсәлман олан түркләр белә бир чиркин иш ҝөрүбләр. Демәли, түрк, фарс, әрәб, рус олмагла дејил. Әсас одур ки, инсан оласан. Инсан олмајандан сонра түрк, фарс олдун нә јазар. Чүнки Аллаһ миллијјәти инсанлара хас едиб, инсан олмајанын милли кимлији дә олмаз.


1854 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...