Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Ијул 2019

Бал арысындан алынасы дәрс

Устад Фүруғи

Инсанын әмәлләринин һеч бири онун ҹанындан гыраг дејилдир вә бүтүн әмәлләри онун өзүнә гајыдыр; истәр јахшы әмәл олсун, истәр пис. Өзүмүзә гајытмалы вә әмәлләримизи ислаһ етмәлијик. Имам Әли (ә) бујурур:

كُنْ كَالنَّحْلَةِ إِذَا أَكَلَتْ أَكَلَتْ طَیِّباً وَ إِذَا وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَیِّباً وَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى عُودٍ لَمْ تَكْسِرْهُ

“Бал арысы кими ол. Једикдә пак јемәкләр јејир, мәһсулу пак олур вә будағын үстүнә гондугда ону сындырмыр.” (“Гурәрул-һикәм”, ҹ. 4, сәһ. 595).

Бал арысынын хүсусијјәтләрндән бири будур ки, једикдә, пак-пакизә гидалар сечир вә һәр гиданы јемир. Аләмдәки бу гәдәр гидалар арасындан тәкҹә ән инҹә гида олан нектары сечир. Пак гида једији үчүн вердији мәһсул да пак олур.
Бизим әмәлләримиз бизим истеһсал вә мәһсулумуздур. Әҝәр вүҹуд карханамыза пак мәһсул дахил етсәк, ондан пак мәһсул истеһсал олунаҹаг. Она ҝөрә дә бизә төвсијә олунур ки, бал арысы кими олаг! Бал арысы јахшыдан башга шејин сорағына ҝетмир. Һарада ҝүл варса, о да орададыр. Сиз дә јахшылыгларын сорағына ҝедин, аләмдә Аллаһын бағынын ҝүлләри илә јолдаш олун, Онун дост вә өвлијаларындан башгалары илә отуруб-дурмајын.
Бал арысы будаға гондугда ону сындырмыр. Сизә дә бир немәт верилдикдә, онунла севҝи-мәһәббәтлә давранын. Гәлб сындырмагдан чәкинин.

قلب مؤمن عرش الرحمن

“Мөминин гәлби меһрибан Аллаһын әршидир.” (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 58, сәһ. 39)
Бал арысынын идхал етдикләринин һамысы пакдыр. Сиз дә сәј един ки, ҝөрдүкләриниз, ешитдикләриниз, једикләриниз вә бүтүн идхалатыныз пак олсун, беләликлә ихраҹатыныз да пак олсун, сиздән пак әмәлләр баш версин.
Нектар ҝүлү аҹыдыр, лакин бал арысынын тәбиәти вә һәзм системи илә ујғундур. Беләликлә, чох јүксәк нәтиҹә верир. Инсан да беләдир. Бәзән јахшы вә пак ишләр она хош ҝәлмир, онлара мејли олмур, лакин фитрәт вә варлыг һәгигәти илә ујғун олдуғу үчүн өзүнү она мејилләндирсә, јахшы мәһсул ҝөтүрәр. “Мејлим јохдур” демәк олмаз, өзүнүзү она мејилләндирин. Чүнки јахшы агибәти вардыр.

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

“Бәзән хошламадығыныз бир шеј сизин үчүн хејирлидир.” (“Бәгәрә” сурәси, ајә 216)

Бал арысы сајағы јашасаг, аҹылыглар бизим үчүн ширинлијә, чәтинликләр асанлыға чевриләҹәк.


8354 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...