Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијул 2019

Илһам Әлијевин "Исламы" симпозумларда, конфранслардадыр, әмәлләрдә јох!

Илһам Әлијев Исламын сүтунуну сындырыр, гәлбиндә Аллаһ ешги вә хофу јохдур, амма симпозум тәшкил едир, чыхыш едир вә атасыны тәрифләјир.
Илһам Әлијев "Ислам сивилизасијасы Гафгазда" 2-ҹи Бејнәлхалг Симпозиумунун иштиракчыларына мүраҹиәт үнванлајыб. Амма мүраҹиәтиндә елә нөгтәјә ишарә едиб ки, Исламын руһуна тамамилә зиддир. О дејир: "Улу Өндәр Һејдәр Әлијевин тәшәббүсү илә..." Сонрасы мәлумдур, јазмырыг. Чүнки һәр заман бу кими јерләрдә олдуғу кими бу чыхышда да атасыны тәрифләјир, он милјонлуг бир халгын әвәзиндән данышыб атасыны халгын улу өндәри кими гәләмә верир. Бу исә Исламын руһуна, тәмәл принсипләринә зиддир. Чүнки сән тәәссүбкешлик едиб, тајфабазлыг ҝөстәриб атаны башгаларына зорла улу өндәр, рәһбәр кими сырыја билмәзсән. Инсан атасыны севмәли, рәғбәт ҝөстәрмәлидир. Һәр кәсин атасы она әзиздир. Һәтта ата кафир олса белә мүсәлман балаја онун еһтирамыны уҹа тутмаг ваҹибдир. Илһам Әлијев бу мәнада атасына борҹлудур. Нә гәдәр истәјир атасыны әзизләјә, хош сөзләрлә јад едә биләр. Амма нә дин, нә менталитет имкан вермир ки, инсан өз атасыны – ондан һакимијјәти тәһвил алдығы үчүн – бир мүсәлман халгын улу өндәри кими гәләмә версин. Чүнки һакимијјәти атадан тәһвил алыб, халгы дөјәрәк зорла һакимијјәтдә галмаг да Исламын руһуна зиддир. Әслинә баханда Һејдәр Әлијев өндәр олаҹаг бир шеј дә етмәјиб. Сырадан бир дөвләт башчысы олуб. Јәни Азәрбајҹан мүстәгиллик әлдә едәндән сонра Һејдәр Әлијев Республиканын үчүнҹү президенти олуб. Бурада өндәр ола биләҹәк бир шеј јохдур. Һансы бир дөвләтдә - Азәрбајҹандан башга – өлкәнин үчүнҹү президенти улу өндәр һесаб едилир? Үстә ҝәл, Һејдәр Әлијев өмрүнү коммунист бир һөкүмәтә сәрф едиб. Онун рәһбәрләриндән бири һазырда јашајан вә јашда ондан кичик олан Михаил Горбачовдур. Горбачову, Сталини, Ленини, Брежневи өзүнә рәһбәр билән бир инсан мүсәлман халга улу өндәр, рәһбәр ола биләрми? Һеч вахт. Нә гәдәр ки, биз мүсәлманлар варыг Һејдәр Әлијев кими инсанлары өзүмүзә рәһбәр, улу өндәр кими ҝөрмәјәҹәк вә буна етираз едәҹәјик. 

Әлбәттә, Илһам Әлијев өзү дә ҝөзәл билир ки, Һејдәр Әлијев Ислам дининә аид нә иш ҝөрүбсә буну мүсәлман халгын ҝөзүндән пәрдә асмаг, ҝүја өлкәдә дини дөзүмлүлүјүн олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн едиб. Ахы онун икинҹи дәфә рәһбәрлији совет һөкүмәти дағыландан сонра олуб. Совет һөкүмәти исә коммунист иди вә халгы гәзәбләндирмишди. Советдән галан һәр нә вар идисә силиб атмаг лазым иди. Бунлардан бири дә динсизлик иди. Јохса Һејдәр Әлијев Ислам дининин гајғысына галан бир инсан идисә елә совет вахты коммунизмдән имтина едәрди. Совет ки, Азәрбајҹаны ишғал етмишди. Совет вахты Исламын јајылмасына рәваҹ верәрди.
О да мәлумдур ки, Исламы јашамаг инсанын өз шәхсинә гајыдан мәсәләдир. Нә Һејдәр Әлијев нә Илһам Әлијев Азәрбајҹан халгынын нәзәриндә иманлы, мөмин, намаз гылан бир бәндә кими галмајыб. Ола биләрди ки, онлар дүнјәви бир дөвләт башчысы олмагларыјла јанашы Ислами ритуаллары јашајан бир аилә дә олардылар. Неҹә Әрдоған бүтүн сәһв сијасәтинә, секуларлығына бахмајараг намазларда ҝөрүнүр. Һәмчинин Бәшәр Әсәд вә с. лидерләри мисал ҝөстәрмәк олар.

Илһам Әлијевин, үмумијјәтлә бу аиләнин мүсәлманлығы да, Исламы да симпозумларда, Ислам һәмрәјлији ојунларында вә бу кими бағлы, дөрд дивар арасында олан Исламдыр. Бу да һәгиги Ислам сајылмыр.
İлһам Әлијев һансы Исламдан данышыр ки, өзү намаз гылмыр. Исламын сүтуну намаздыр. Илһам Әлијев Исламын сүтунуну сындырыр, гәлбиндә Аллаһ ешги вә хофу јохдур, амма симпозум тәшкил едир, чыхыш едир вә атасыны тәрифләјир. Бу да әлбәттә Аллаһын бир ҹәзасыдыр ки, Илһам Әлијев кими адамлара бу ҹүр јерләрдә диндән, Исламдан данышмаг гисмәт олмур. О, мәҹбур олуб бу ҹүр јерләрдә атасыны тәрифләјир.

Азәрбајҹанда Ислама ҝәлинҹә, бизим өлкәдә Ислам анҹаг бу ҹүр инсанларын дилиндәдир. Өлкәдә бир Ислами, һарам, риба (сәләмлә) илә ишләмәјән банк тапмаг олмур. Илин бүтүн фәсилләриндә ачыг-сачыглыг баш алыб ҝедир. Өлкәнин телеканаллары шәрәфсизлик, алчаглы тәблиғ едир. Руһаниләр, диндарлар һәбс едилир, инҹидилир. Ашура ҝүнү ушагларын мәсҹидә ҝәлмәси јасагланыр (ејнијлә совет тәфәккүрү). Һиҹаб гадағасы мәктәбләрдә, али тәһсил оҹагларында бу ҝүн дә мөвҹуддур. Һиҹаблы ханылар паспорт ала билмирләр. Бүтүн өлкә боју ләнәтләнмиш шәраб евләри мөвҹуддур. Һалбуки Ислам шәрабы вә бүтүн бу нагисликләри һарам бујуруб. Һәтта бүтүн бунлардан әлавә Илһам Әлијевин аиләси горхмадан, утанмадан ачыг ашкар "ермәни халгыјла јенә отуруб ичәҹәјик" дејә билирләр. Јәни бу аилә өзү илк өнҹә Исламын әлејһинә инсанлардыр. Онларын мәсҹид бәрпа етмәси, минарә тикдирмәси, Ислам ојунлары кечирмәси – бүтүн бунлар ҝөздән пәрдә асмаг үчүндүр. Бүтүн бунлар хариҹи тәшкилатларын тәклифијлә баш верир. Јохса бир адам намаз гылмырса онун дөвләт башчысы олдуғу бир өлкәдә һансы Исламдан данышмаг олар. Илһам Әлијев һәмин һакимијјәтә башчылыг едир ки, Бакы "Ислам мәдәнијјәтинин пајтахы" оланда бир сыра мәсҹидләр дағыдылды. Она ҝөрә дә гәтијјәтлә дејирик ки, Азәрбајҹанда бу һакимијјәт нә гәдәр варса Исламдан әсәр-әламәт галмајаҹаг. Чүнки бу һакимијјәтин Исламы да, дини дә, китабы да анҹаг пулдур.


1783 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...