Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Мај 2019

Сејид Һәсән Нәсруллаһ тәһдид етди: Исраил Ливана һүҹум етсә, ону мәһв едәҹәјик

Һизбуллаһ Һәрәкатынын баш катиби Сејид Һәсән Нәсруллаһ дејиб: “Мән гәти сөз верирәм ки, Исраил гүввәләри Ливанын ҹәнубуна дахил олсалар, онлары дүнја телевизија каналларынын камералары гаршысында мәһв едәҹәјик.”

Мүҹаһидләрин хүсусијјәтләри
Ҹүмә ахшамы Һизбуллаһ командирләриндән олмуш Сејид Мустафа Бәдрәддинин шәһадәтинин үчүнҹү илдөнүмү мүнасибәтилә чыхыш едән Һизбуллаһ лидери онун Ислам вә Ливан үчүн чәкдији зәһмәтләрдән, мүҹаһидликләриндән данышыб, онун вә диҝәр мүҹаһидләрин Фәләстин торпагларынын ишғал олунмасына, реҝион халгларынын торпаг вә сәрвәтинин Америка васитәсилә тараҹ едилмәсиндән нараһат олдугларыны дејиб.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ вурғулајыб: “Бу мүҹаһидләр Ислам үммәтинин гејрәтини чәкирдиләр. Сејид Аббас Мусәви һәтта Әфганыстана, Иран сәрһәдләринә вә Ираг ҝетди. Сејид Мустафа Бәдрәддинин ингилабчылыг руһијјәли гејрәтли бир мүҹаһид иди. Онлар Ислам уғрунда чалышмагдан јорулмурдулар. Онлар дүшмәндән горхмурдулар. Американын Ливанда һүзуруна, әрәб дөвләтләринин зәифлијинә вә имканларынн чох аз олмасына бахмајараг, дүшмән гаршысында мүгавимәт ҝөстәрирдиләр. Онларын һеч бири өз ишинә башламаг үчүн имканларын ҝенишләнмәсини ҝөзләмәдиләр.”

Бәзиләри реҝионда мүһарибә јаратмаг ардынҹадыр
Һизбуллаһ лидери сионист режимин һәрәкәтләринә тохунараг дејиб: “Америка вә бәзи өлкәләр, һабелә онларын медиалары реҝионда “Исраил” васитәсилә мүһарибә јаратмаг ардынҹадыр. Онлар бунунла демәк истәјирләр ки, мүһарибәнин сәбәбини арадан галдырын. Онлар Ливан халгы вә дөвләти әлејһинә психоложи мүһарибә јаратмагла, онлардан имтијаз алмаға сәј едирләр.”

Мүгавимәтин өз ракетләриндән әл ҝөтүрмәсини истәјирләр
Сејид Һәсән Нәсруллаһ вурғулајыб: “Гуру сәрһәддә чох стратежи бир јер вардыр, дәниз сәрһәди вә Шебаа тарлалары да ортада вардыр. Һабелә, Ливан вә мүгавимәтин гүдрәти дә ортададыр. Дејирләр ки, әҝәр “Исраилин” сизә һүҹум етмәсини истәмирсинизсә, мүгавимәт ҹәбһәсини мәһв един вә онун ракетләриндән әл ҝөтүрүн.
Мән Ливан халгына дејирәм: Психоложи мүһарибәдә дә дүшмәнин сизә галиб ҝәлмәсинә иҹазә вермәјин. Чүнки сиз ҝүҹлү халгсыныз.”

Исраил мүһарибәни башлаја билмәз
Һизбуллаһ Һәрәкатынын баш катиби даһа сонра дејиб: “Һеч кимин горхмасы лазым дејил. Әҝәр “Исраил” мүһарибәни башламаг истәјирсә, мән дејирәм ки, башласын. “Исраил”дә һамы дејир ки, мүһарибә ҝәрәк сүрәтли вә гәтијјәтли олсун. Һалбуки, онлар белә бир мүһарибәјә башлаја билмәзләр.”

“Исраил” Ливан торпағына дахил ола билмәз
Сејид Һәсән Нәсруллаһ вурғулајыб: “Мүгавимәтин ҝүҹү гуру гүввәләр саһәсиндә дә чох мөһкәмләнмишдир. Әл-Ҹәлили азад едә биләр. Һалбуки, “Исраил” Ливан ҹәнуб торпагларына сохулмаға ҹүрәт едә билмәз. Онлар бу дағларда вә Ливанын ҹәнуб торпагларында нәләрин ҝизләндијини билмирләр.
Ливанын ҹәнубунда 7 кәнд вардыр. Бу кәндләр Ливана аиддир. Амма бу мәсәләни биз дөвләтә зорла гәбул етдирмәмишик. Бизим етигадымыза ҝөрә, бу кәндләр истәр Ливанын олсун, истәрсә дә Фәләстинин јенә дә бизимдир.”

“Исраил” Ливана һүҹум етсә, мәһв олаҹаг
Һизбуллаһ лидери сионист режимини тәһдид едәрәк дејиб: “Исраилли гүввәләр Ливанын ҹәнуб әразиләринә дахил олмаг истәсәләр, онлары дүнја телевизија каналларынын камералары гаршысында мәһв едәҹәјик. “Исраил” ордусунун мусиги групларынын мусиги сәсләндирмәси, Ливана дахил олмасы вә ишғалчылыг дөврү артыг битмишдир.”

Сурија һадисәләри Америка-сионист режим-Әрәбистан мәкри иди
Бизим Сурија мәсәләләри илә бағлы мөвгеимиз дүзҝүн иди. Заман өтдүкҹә бу даһа да ајдын сүбута јетир вә әрәб шәхсијјәтләри дә буну тәсдиг едирләр.
Сурија һадисәләри Америка-Исраил-Әрәбистанын мәкирли планы иди, Суријадакы демократија вә сечкиләрә һеч аидијјаты јох иди. Онлар Суријаја һөкумәт етмәк вә демократијаны ҝенишләндирмәк үчүн кими сечдиләр? ИШИД-и! ИШИД Сурија әразисинин 40 фаизини, Ирагын јарысынын неҹә ишғал едә билди вә һәтта Кәрбәла дарвазаларына чатды? Кимләр она мадди дәстәк верди вә медиа дәстәји ҝөстәрди? Американын пулу вә Әрәбистанын фикри ИШИД тәфәккүрүнү Суријаја ҝөндәрди. ИШИД үзвләринин чоху әрәбистанлы террорчулар иди. Клинтон да ИШИД-ин онлар тәрәфиндән јардылдығыны етираф етди. Һәмчинин америкалы ҝенерал Уесли Кларк ҸНН каналында деди ки, ИШИД-и бизим достларымыз вә мүттәфигләримиз тәсис етдиләр, биз Һизбуллаһ гаршысында дајана билмәрик вә ИШИД васитәсилә онларла дөјүшмәлијик.
Сејид Һәсән Нәсруллаһ Ираг дөвләтинә дә диггәтли олмағы төвсијә едәрәк дејиб: “Трамп өз сечки вәдләрини һәјата кечирмәк ардынҹадыр. О сечки тәблиғатында демишди ки, Ирагын нефти Американын олмалыдыр. Неҹә ки, инди Әрәбистанын нефтини өз әлинә алмышдыр, онлары сағыр вә бу мәсәлә һәр ҝүн давам етмәкдәдир.”

ИШИД мәһв олуб, амма ИШИД тәфәккүрү мәһв олмајыб
Һизбуллаһ рәһбәри чыхышынын давамында ИШИД мәфкурәсинин һәлә дә бир тәһдид олараг галмасына тохунараг дејиб: “ИШИД һөкумәти мәһв олмушдур, амма онун тәфәккүрү вә һәр ҝүн мүхтәлиф јерләрдә бомба гојан, террор төрәдән үзвләри һәлә дә галыр. Сурија вә Ираг ИШИД-лә мүбаризә апармаг үчүн әмәкдашлыг етмәлидир вә бу зәрури бир мәсәләдир.
İШИД тәфәккүрү вә Шри-Ланкада баш верән партлајышларын архасында ким дајаныр? Бүтүн бу тәфәккүрүн архасында Әрәбистан дајанымышдыр. Бу ҹинајәтләрә ҝөрә онун кичик амилләрини дејил, Әрәбистаны мүһакимә етмәлијик. Бу ҹинајәтләрин әсас мәсулу Америка вә Әрәбистандыр.”

Ҹинајәткарлар коалисијасы илә мүбаризә апармаг лазымдыр
Сејид Һәсән Нәсруллаһ дејиб: “Биз Әрәбистан вә Америка арасындакы ҹинајәткар мүгавилә илә гаршылашмышыг вә онунла мүбаризә апармалыјыг. БМТ билдирмишдир ки, 250 мин јәмәнли онларын (Америка-Әрәбистан коалисијасы) тәрәфиндән өлдүрүлмүшдүр. Һамы бу мәсәлә гаршысында сүкут едир. Чүнки бу фаҹиәнин архасында Америка вә Әрәбистан дајаныр.
Əрәбистан 37 мәһкуму едам етди. Медиалар буна өтәри јанашдылар, тәкҹә хәбәр вермәк вә писләмәклә онун үстүндән кечдиләр, сакит галдылар вә унутдулар.
Әрәбистанын Кашикчыја гаршы һәрәкәти мисли ҝөрүнмәмиш бир һәрәкәт иди. Лакин һамы сусду. Чүнки дүнја елә олмушдур ки, һәр кимин чох пулу олса, һәр иши едә билир.”

Крал Салмандан хошум ҝәлмир, амма она үрәјим јанды
Һизбуллаһ лидери дејиб: “Трамп өз достлары вә мүттәфигләринә һөрмәт етмәк әвәзинә, онлары тәһгир едир. Мән ачыг дејирәм ки, крал Салмандан хошум ҝәлмир, амма она үрәјим јаныр. Чүнки Трамп һәр ҝүн өзүнүн бир чыхышы илә ону тәһгир едир.
Əрәб иззәти, шүҹаәти, гүдрәти вә гејрәти һарададыр? Трамп онларын рәһбәрини ашағылајыр, онлар исә сусурлар.”


2721 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...