Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Апрел 2019

Чарәсизлик

Әксәр инсанлар Аллаһы јалныз о заман чағырырлар ки, заһирдә һеч бир башга ниҹат васитәси галмыр
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

"Дарда галан кимсә јалвардығы заман она ҹаваб верән, шәри совушдуран вә сизи јер үзүнүн варисләри едән кимдир? Һеч Аллаһла јанашы башга бир мәбудму вар? Сиз неҹә дә аз дүшүнүрсүнүз?" (Нәмл, 62).

Изаһ: Дуанын бир сыра гајдалары вә шәтләри вардыр ки, онлара диггәт етмәк зәруридир. Онлардан бири будур ки, инсан өзүнү чарәсиз вә Аллаһа мөһтаҹ ҝөрсүн. Еһтијаҹынын арадан галхмасы үчүн кимсәни Она шәрик гошмасын. Башга сөзлә, Аллаһы проблемләрини арадан галдыран јеҝанә варлыг олараг ҝөрсүн вә Онун сонсуз гүдрәтинә инансын. Әксәр инсанлар Аллаһы јалныз о заман чағырырлар ки, заһирдә һеч бир башга ниҹат васитәси галмыр. Амма мөмин даим өзүнү Аллаһдан гејрисиндән там еһтијаҹсыз билир. Тәбии сәбәб вә васитәләри јалныз Аллаһын ирадәсиндән асылы ҝөрүр вә онлара көнүл верир. Аллаһ, јухарыдакы ајәдә Өз тәклијинин нишанәләриндән бирини чарәсиз вә дарда галанларын дуасына ҹаваб вермәк һесаб едир.

Һәдис: İмам Садиг (ә): “Дуа гајдаларына риајәт ет. ... Дуа, бүтүн заһири вә батини мәсәләләрин һамысыны Аллаһа һәвалә етмәкдир. ... Әҝәр дуа гајдаларына риајәт етмәсән гәбул олунмасыны ҝөзләмә.” (Мисбаһуш-шәриә, сәһ. 132).


4096 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...