Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Март 2019

ИМАН НӘ ВАХТ НИҸАТВЕРИҸИДИР?

Инсан сон нәфәсәдәк иманыны горуја билсә ниҹатвериҹи гүввәјә малик олан иман ону хилас едә биләр.
Мараглыдыр ки, иман неҹә әлдә олунур? Бәзиләри белә һесаб едирләр ки, иман јалныз инанмагдан ибарәтдир. Ҝуја Аллаһа инанан инсан бүтүн ҝүнаһлара батса белә, беһиштә ҝедәсидир. Бу фикирдә оланлар Мүрҹиә ады илә мәшһурдур. Хәвариҹ адланан диҝәр бир груп исә бу фикирдәдир ки, бөјүк ҝүнаһа јол верән мөмин кафир олур. Әли (ә) мәшһур һәкәмијјәт мәсәләсини гәбул етдији үчүн хәвариҹ о Һәзрәти (ә) вә онун тәрәфдарларынын гәтли барәдә һөкм чыхармышдылар.

Амма Әһли-бејт имамларынын нәзәринҹә бу бахышларын һеч бири дүзҝүн дејил. Јәни инсан нә тәкҹә гәлбиндәки иманла беһиштә ҝедә биләр, нә дә бир бөјүк ҝүнаһа јол вермәклә имандан хариҹ олар. Бәли, өмрүнүн сон нәфәсинәдәк иманыны горумуш шәхс гијамәт сәһнәсиндә ҝүнаһларынын ҹәзасыны алдыгдан сонра шәфаәтә наил оларса беһиштә ҝедә биләр.

Инсан сон нәфәсәдәк иманыны горуја билсә ниҹатвериҹи гүввәјә малик олан иман ону хилас едә биләр. Амма унутмаг олмаз ки, инсан һәр дәфә ҝүнаһ етдикдә онун иманы зәифләјир вә дүнјадан иманлы ҝетмәк еһтималы азалыр: «Аллаһын ајәләрини јалан һесаб едиб онлары мәсхәрәјә гојмагла пислик едәнләрин агибәти лап пис олду» . 
Әһли-бејтин нәзәринҹә, Аллаһ-тәала бөјүк ҝүнаһа јол вермиш мөминә төвбә үчүн мөһләт верир. Төвбә етмәјән мөмин бәрзәх дүнјасында ҝүнаһы гәдәр ҹәзаландырылыр, иманыны горуја билмишсә, гијамәтдә ниҹат тапыр.


5984 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...