Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Март 2019

Кичик зиндандан бөјүк зиндана

Гуран бујурур ки, бир халг өз агибәтини дәјишмәјәнә гәдәр Аллаһ онун агибәтини дәјишмәз.
Һаҹы Тале Бағырзадә - Аллаһ гапысыны ачсын – бундан габаг азадлыға чыхаркән демишди ки, мән кичик зиндандан бөјүк зиндана чыхмышам. Һаҹы Тале дин-иман әһлидир, илаһијјатчы-алимдир, о ҝөзәл билир ки, һәдисләрдә дә бујурулдуғу кими дүнја мөминә зиндандыр. Бу һәдис һазыркы залым мәмурлар тәрәфиндән бир даһа өз тәсдигини тапмагдадыр. Амма етираф етмәк лазымдыр ки, о заман бәзи ағзыҝөјчәкләр Һаҹы Талени гараҝүруһчулугда гынамышдылар. Ҝүја онлар демәк истәјирдиләр ки, нә үчүн дин бу гәдәр үмидсиз, пассив бахыр һәјата. Нә үчүн диндарлара руһаниләр тәрәфиндән дүнјанын зиндан олмасы ашыланыр. Нәһајәт, нә үчүн Һаҹы Тале Аллаһына шүкүр етмәк әвәзинә азадлығы бөјүк зиндана бәнзәдир. Әввәла бунун ҹавабында бирҹә буну демәк кифајәт едәр ки, бу ағзыҝөјчәкләр азадлығы, өлкәни зиндана чевирәнләрә бир сөз демәјә өзләриндә ҹүрәт тапа билмәјән адамлардыр. О заман демәк лазым иди ки, бу өлкәни ким бу ҝүнә гојуб ки, 33 јашлы бир вәтәндаш, ҝәнҹ өлкәни зиндана бәнзәдир. 

Бу јахынларда даһа бир нәфәр дә Азәрбајҹаны зиндана бәнзәтди. Әли Инсанов да чыхан кими, елә чох да узаглашмамыш, дүз зинданын гапысында мүсаһибә вериб деди ки, кичик зиндандан бөјүк зиндана чыхырам. Ејнијлә Һаҹы Таленин ишләтдији сөзләри ишләтмишди. Демәли бу тәк диндар, руһани иши дејил. Әли Инсанов ки нә Ирана јахын дејил, нә руһани дејил, нә дә ҝәнҹ дејил. Үстәлик илләрлә Сәһијјә назири ишләјиб. О да бу гәнаәтә ҝәлиб ки, кичик зиндандан бөјүк зиндана чыхыб. 

Доғрудур, Нардаран һадисәләриндә тәгсирли билинәнләрин бојнуна гојмаға чалышдылар ки, сиз Ирана ишләјирсиниз, Иранын адамысыныз. Амма индијәдәк нә Һаҹы Тале Ирандан мәдәд уммајыб, нә дә онун биринҹи мүавини – һәбсдән чыхан Елчин Гасымов, Һаҹы Елман, Һаҹы Зүлфүгар Ирана тәшәккүр етмәјибләр. Һәрчәнд Ирана тәшәккүр етмиш олсајдылар белә бу пис сајылмамалы иди. Чүнки Иран Азәрбајҹанла дост-гардаш өлкәдир. Мәсәлән, хәбәрләрдә охудуг ки, Биләсувар ҝөмрүк-кечид мәнтәгәсиндә ики өлкәнин Сәрһәд Гошунларынын рәһбәри бирҝә мәҹлис кечириб, новруз бајрамы мүнасибәтилә әјләнибләр. Мәрасимдә һәр ики өлкәнин биринҹи шәхсләринин портрети асылмыш, чыхышлары динләнилмишдир. Даһа сонра хатирә шәкилләри чәкилмишдир. Бундан башга индијәдәк һеч бир рәсми мәмурумуз Иран дөвләти вә онун бөјүкләринин әлејһинә бир кәлмә дә демәјиб. Садәҹә бу ҹүр достлуг мәрасимләрини, үмумијјәтлә ики өлкәнин достлуғуну нәдәнсә нә АЗТВ нә дә диҝәр каналлар вә сајтлар ишыгландырмыр, чүнки бу ишдә мараглы дејилләр. Бәс Әли Инсанов нә едир? Ачыг-ашкар бәјанат верир, һөкүмәтә мејдан охујур, Илһам Әлијевә бармаг силкәләјиб дејир ки, мәни Илһам Әлијев мәҹбуријјәт гаршысында галыб азад етди. О, АБШ вә Гәрбдән горхду. Јәни долајы јолла Әли Инсанов бир нөв АБШ-а вә Авропаја миннәтдар олду. Мәлум мәсәләдир ки, Азәрбајҹан кими кичик, зәиф, азад сијасәти олмајан бир өлкәдә ким һансы дөвләтин адыны чәкир, һансы дөвләтлә мараглары үст-үстә дүшүр онун аҝенти һесаб едилир. Мәсәлән, Һаҹы Талени Иран "аҝенти" едән онун Иранда тәһсил алмасы, мәзһәбинин Иран бөјүкләринин мәзһәбијлә ејни олмасыдыр. Әли Инсанов исә ачыг-ашкар АБШ вә Авропанын адамы олмасыны дилә ҝәтирмәјә чалышыр. Нәтиҹә исә будур ки, өлкәни демәк олар ки, һәм руһанијјәтә һәм дә Гәрбин, АБШ-ын адамларына зиндан етмәји гаршысына мәгсәд гојан мәмурлар мөвҹуддур.

Бир мәсәләни дә гејд етмәк јеринә дүшәрди. Үмид едирик ки, Һаҹы Тале кими Әли Инсанов да ҝөзәл билир ки, Гәрб, АБШ – бу ҝүн она Әли Инсанов – сәрф етдији үчүн онун далында дурмаға чалышыр. Сабаһ бәлкә Әли Инсановун өзүндән суи-истифадә едиб үстүндән "крес" гојаҹаглар. АБШ вә Гәрбин демократијасыны биз Јәмәндә, Суријада, Фәләстиндә "ҝөрүрүк." Әҝәр оналара архаланыб өлкәјә демократија ҝәтирмәк истәјирсә галсын. Онсуз да һазырда Илһам Әлијев дә русун адамы һесаб едилир. Нә гәдәр АБШ, Гәрблә арасы јахшы ҝөрүнсә дә нәһајәтдә русун адамындан башга бир шејә охшамыр. 

Инсафән, Әли Инсановун бир сөзү чох хош олду. Деди ки, АБШ вә Гәрб мәним ајағымдакы гандаллары ачды, халг исә голумдакы гандаллары ачмалыдыр. Јәни, бир нөв демәк истәјиб ки, мән халга архаланырам. Азәрбајҹан халгы өзү мәни дәстәкләјәҹәк. Азәрбајҹандакы дәјишикликдә АБШ вә Гәрбә, онун демократија нағылларына инанмырыг вә мөһтаҹ дејилик. Нә едәҹәксә халг етсин. Бу јердә исә Әли Инсанов ҝәрәк Һаҹы Тале илә ҝөрүшүб онун фикрини өјрәнәрди. Чүнки Һаҹы Тале Аллаһа тәвәккүл едир вә Аллаһа тәвәккүл едән халгын онун архасында дураҹағына инаныр. Әли Инсанов Гәрбин вә АБШ-ын дејил, Һаҹы Тале кими Аллаһын месажыны чатдырмалыдыр. Гуран бујурур ки, бир халг өз агибәтини дәјишмәјәнә гәдәр Аллаһ онун агибәтини дәјишмәз.


2013 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...