Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Март 2019

Әл-Мурагибат китабындан бир јарпаг-Рәҹәб ајынын мүрагибәтләри (2)

Рәҹәб ајынын биринҹи ҝеҹәси ибадәт едәрәк ојаг галмаға тәкид олунмуш дөрд ҝеҹәдән биридир
Рәҹәб ајынын биринҹи ҝеҹәси
Бу ајын мүрагибәтләри сырасында салик “һарам ај”ын мәнасына диггәт етмәли вә онун һаггыны танымалыдыр ки, өз һәрәкәт вә дурушунда, һәтта гәлбиндән кечирдикләриндә дә өзүнү ҝөзләсин. Билмәлидир ки, бу үч ај (Рәҹәб, Шәбан вә Рамазан) ибадәт мөвсүмүдүр.
Рәҹәб ајынын биринҹи ҝеҹәси ибадәт едәрәк ојаг галмаға тәкид олунмуш дөрд ҝеҹәдән биридир.

Биринҹи: Тәзә ајы ҝөрдүкдә дуа охумаг
Бу ҝеҹәнин әмәлләриндән бири будур ки, биринҹи ҝеҹә ајы ҝөрдүкдә рәвајәт олунмуш дуаны охусун. Јахшы олар ки, бу дуаны охудугда Шәбан вә Рамазан ајларыны да хатырласын, Аллаһдан истәсин ки, о ики ајда да ибадәт етмәјә лајиг олсун. Дуа вахтларында о ики ајы чох хатырласын, беләликлә дуа васитәсилә онда Шәбан вә Размазан ајларына дахил олмаға һазырлыг јарансын. Јахшы олар ки, иша намазындан сонра Сејидин “Игбал” китабында нәгл етдији дуалары охусун.

Икинҹи: Намаз
“Игбал”да “Ровзәтул-абидин” китабындан бу ҝеҹәјә аид намазлар нәгл олунмушдур. Өзүм кими зәиф кәсләр үчүн бу намазлар арасында ән асан оланыны гејд едирәм.
Аллаһын рәсулундан (с) рәвајәт олунуб ки, һәр ким Рәҹәб ајынын биринҹи ҝеҹәси мәғриб намазындан сонра ијирми рәкәт намаз гылса вә һәр рәкәтдә “Һәмд”дән сонра бир дәфә “Гул һувәллаһ” охусун. Һәр ики рәкәтдән сонра салам охусун. Аллаһын рәсулу (с) бујурду: “Бу намазын савабыны билирсинизми?” Сәһабәләр дедиләр: “Аллаһын рәсулу (с) билир.” Пејғәмбәр (с) бујурду: “Руһул-әмин бу намазы мәнә өјрәтди.” Сонра һәзрәт голларыны чырмалајыб бујурду: “Һәр ким бу намазы гылса, өзү, аиләси, малы вә өвладлары аманда галар, гәбр әзабындан она пәнаһ вериләр, сиратдан һесаб-китабсыз вә илдырым кими кечәр.”
Бу китабда даһа асан бир намаз нәгл олунушдур.
Пејғәмбәр (с) бујурду: “Һәр ким Рәҹәб ајынын биринҹи ҝеҹәси иша намазындан сонра ики рәкәт намаз гылса вә онун биринҹи рәкәтиндә “Һәмд”дән сонра бир дәфә “Әләм нәшрәһ”, үч дәфә “Ихлас” сурәсини охуса, икинҹи рәкәтдә “Һәмд”дән сонра “Әләм нәшрәһ”, “Ихлас” вә “Муәззәтәјн” -јәни “Нас” вә “Фәләг” сурәләринин һәр бирини бир дәфә охуса, намазын саламыны вердикдән сонра отуз дәфә “Ла илаһә илләллаһ” вә отуз дәфә “Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәдин вә али Муһәммәд” десә, онун кечмиш ҝүнаһлары бағышланар, анадан доғулдуғу ҝүн кими ҝүнаһлардан тәмизләнәр.”
“Игбал”да “Әт-Туһфәтул-һәләвани” китабындан бу ајын бүтүн ҝеҹәләри үчүн намаз нәгл олунмушдур. Аллаһын рәсулу (с) бујурду: “Һәр ким Рәҹәб ајында һәр ҝеҹә ики рәкәт олмагла 60 рәкәт намаз гылса; онун һәр рәкәтиндә “Һәмд”дән сонра үч дәфә “Гул ја әјјуһәл-кафирун”, үч дәфә “Гул һувәллаһ” сурәләрини охуса, намазын саламындан сонра әлләрини галдырыб десә:

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ‏ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ آلِهِ‏»

“Ла илаһә илләллаһу вәһдәһу ла шәрикә ләһ. Ләһул-мулку вә ләһул-һәмду јуһји вә јумиту вә һувә һәјјун ла јәмуту бијәдиһил-хәјру вә һувә әла кулли шәјин гәдирун вә иләјһил-мәсир. Вә ла һөвлә вә ла гуввәтә илла биллаһил-әлијјил-әзим. Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәдин ән-нәбијјил-уммијји вә алиһ.”
Сонра әлләрини үзүнә чәксә, Субһан Аллаһ онун дуаларыны гәбул едәр, алтмыш һәҹҹ вә алтмыш үмрәнин саваныбы она верәр.”
Ҝеҹәнин галан һиссәсини ҝеҹә намазынын вахты ҝәлиб чатана кими зикр, тәфәккүр, јахуд өз һалына ујғун мүнаҹатла кечирсин. Ҝеҹә намазы вахты чатдыгда ону јеринә јетирсин, сәккиз рәкәт ҝеҹә намазындан сонра сәҹдәјә ҝетсин вә сәҹдәдә “Игбал” китабында Имам Казимдән (ә) нәгл олунаны охусун. Витр намазындан сонра “Игбал”да ҝәлмиш ики дуаны охусун, икинҹи дуанын һиссәләрини һүзури-гәлб вә мәзмунуна диггәт етмәклә охусун ки, дуада тәкҹә сөзүн тәләффүзү олмасын. Чүнки әҝәр дуада тәкҹә сөзүн тәләффүзү олса вә бу мигдарла кифајәтләнсә, ибадәти һејванларын ибадәти кими олар. Сәј етсин ки, өз дуасында садиг вә доғручу олсун, Мүтәал Аллаһа Онун һүзуру олдуғу бир мәҹлисдә вә дуа мәгамында јалан демәсин. Чүнки бу иш дуа едән кәс үчүн бөјүк тәһлүкәдир. Әҝәр онун һалы Аллаһына дедији мәтләбләри тәсдиг етмирсә, онда өз сөзүндә бәзи мәналары мәҹази олараг гәсд етсин. Буну да едә билмәсә, сөзләри елә тәбир етсин ки, ашкар јалан вә батил иддиа олмасын. Чүнки Аллаһа мәһәббәтин мәнасыны билмәјән кәс, бу дуада неҹә Онунла үнсдән даныша биләр? Јахын олмағын һәгигәтини дәрк етмәјән кәс, неҹә “мәни ҝүнаһ ҝирдабындан чыхарт вә Өзүнә јахын ет, јахынлыг гүлләсинә уҹалт” дејә биләр? Јахуд дуанын бунлар кими диҝәр һиссәләри.


3019 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...