Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Март 2019

Әл-Мурагибат китабындан бир јарпаг-Рәҹәб ајынын мүрагибәтләри (1)

Бу ҝүн Аллаһын рәһмәтинин зүһур етдији ҝүндүр.
Рәҹәб ајынын шәрафәтли олмасы

Рәҹәб ајы чох шәрафәтли бир ајдыр. Бунун бир нечә сәбәби вардыр:

1. Һарам (һөрмәти сахланылмасы ваҹиб) ајлардандыр.
2. Дуа етмәк вахтларындандыр, һәтта ҹаһилијјәт дөврүндә дә бу мәсәлә мәшһур олуб вә ҹамаат о дөврдә дуа етмәк үчүн Рәҹәб ајынын ҝәлишини ҝөзләјирди.
3. Рәҹәб ајы Әмирәлмөминин Әлинин (ә) ајыдыр. Неҹә ки, рәвајәтләрә ҝөрә, Шәбан Пејғәмбәрин (с) вә Рамазан Мүтәал Аллаһын ајы сајылмышдыр.
4. Онун биринҹи ҝеҹәси ибадәт едәрәк ојаг галынмасы тәкид олунмуш дөрд ҝеҹәдән биридир.
5. Бу ајын ортасындакы ҝүн барәдә ҝәлмишдир ки, һәмин ҝүн Аллаһын јанында ән севимли ҝүндүр вә “Истифтаһ” (Умму Давуд әмәли дә дејилир.) әмәлинин вахтыдыр. Истифтаһ әмәли барәдә ҝениш сөз ачаҹағыг.
6. Бу ајын ијирми једдинҹи ҝүнү Рәсули-әкрәмин (с) мәбәс ҝүнүдүр. Бу ҝүн Аллаһын рәһмәтинин зүһур етдији ҝүндүр. Елә бир рәһмәт ки, хилгәтин әввәлиндән индијә кими онун мисли ҝөрүнмәмишдир.
Бунлар Рәҹәб ајынын фәзиләтләринин аз бир һиссәсидир вә биз бу шәрәфли ајын бүтүн фәзиләтләрини дәрк етмәјә гадир дејилик.


3608 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...