Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Нојабр 2013

Нүмунә сәбр

Кашифул-Ғита Ислам мәктәби вә шиә аләминин бөјүк алим, фәгиһләриндән олуб. Онун шаҝирдләри арасында фәгиһ вә алимләр чох олуб. Минләрлә инсан Фитр бајрамы намазыны һәзрәт Әлинин (ә) һәрәминин сәһнәсиндә јеринә јетирирди. Чох касыб бир инсан мәрһум Кашифул-Ғитаја јахынлашыб дејир: “Ҹамаатын ҝәтирдији фитрә пулларындан мәнә дә вер, чох еһтијаҹым вар.” Кашифул-Ғита бујурур: “Мән о пулларын һамысыны лазым олан јерә чатдырмышам. Мәндә о пуллардан галмајыб.” Јохсул шәхс бөјүк алимин сөзләриндән бәрк әсәбләшәрәк ағзынын сујуну она тәрәф атыр вә дејир: “Сән ки мәним кими фәгирә көмәк едә билмирсән нәјә ҝөрә орада әјләшмисән?”
Кашифул-Ғита үзүндә вә саггалындакы ағыз сујуну силир. Әбасыны ҝөтүрүб ајаға галхыр, үзүнү намаз гыланлара тутуб бујурур: “Ким мәни чох истәјирсә имканы һәддиндә бу әбаја пул атсын.” Алим намаз гыланларын сырасында дајанараг һәмин јохсул инсан үчүн бөјүк мигдарда пул топлајыр…

Nur-az.com
Дилимизә чевирди: Р. Һүсејнов


5637 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...