Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Феврал 2019

Пентагон: Иранлылар електроник мүһарибәдә мүтәхәссисдирләр вә һәкк етмәкдә чох алидирләр

Иранын Америка ордусунун нәзарәт мәркәзләринә нүфуз етмәси вә сон ҝүнләр Америка дронуна нүфуз едәрәк онун мәлуматыны ҝөтүрмәси, һабелә дрону јерә ендирмәси нечә ҝүндүр ки, медиада ҝүнүн мөвзусуна чеврилиб.
Пентагонун сабиг рәсмиси Мајкел Малооф иранлы гүввәләр тәрәфиндән Американын ПУА системинин һәкк олмасына мүнасибәт билдирәрәк иранлылары електроник мүһарибәдә мүтәхәссис адаландырыб.

“Расһа Тодај”-а мүсаһибә верән Пентагонун сабиг рәсмиси Иранын Ираг вә Суријада Американын пилотсуз тәјјарәсини һәкк етмәси илә бағлы јајылан видео илә бағлы дејиб: “Мәнҹә бу видео һәгигидир вә Иранын електроник ҝүҹүнүн јалныз бир һиссәсидир.”
“Иранлыларын бу ПУА-ны өз нәзарәтләри алтына алмасы вә ону енмәјә мәҹбур етмәләри мүмкүндүрмү?” суалына ҹаваб верән М. Малооф дејиб: “Бәли, сөзсүз. Чох ҝүман ки, онлар бу ишдән әлавә о тәјјарәдән бизим ҝөрдүјүмүз мәлуматлара да нүфуз едәрәк ондан истифадә етсинләр вә бу васитә илә өз гүввәләрини һәрәкәт етдирсинләр.”

Мүдафиә Назирлијинин сабиг рәсмиси әлавә едиб: “Иран 2011-ҹи илдән бу технолоҝија вә баҹарыға маликдир. Јәни Американын РГ-170 радара дүшмәјән ПУА-сына нәзарәти әлә кечирдији вахтдан. ҸИА-ја аид бу ПУА Әфганыстандан галхмышды вә Иран сәмасында әмәлијјат һәјата кечирирди. Онлар радара дүшмәјән ПУА-ны ендирмәјә мүвәффәг олдулар. Онлар артыг бу ПУА үзәриндә әкс мүһәндислик етмиш вә онун охшарындан истифадә едирләр. Бундан әлавә Иран сөзүҝедән ПУА-нын чох ҝизли електроник тәҹһизатыны да тапмышлар.”
Малооф етираф едиб: “Иранлылар нечә илдир ки, електроник мүһарибәдә мүтәхәссисдирләр вә һәкк етмәкдә алидирләр, пилотсуз тәјјарәнин системинә нәзарәти әлә кечирмәјә гадирдирләр. Бир иранлы мәнә деди ки, әҝәр биз бу иши даһа мүасир сәвијјәдә һәјата кечирмәји баҹарырыгса, демәли бу иши Амерка вә НАТО-нун һәр нөв ҝәми, тәјјарә дашыјан ҝәми вә радарларына гаршы һәјата кечирмәјә дә гадирик.”
Американын өз ПУА-сыны бомбаламаға мәҹбур олмасына ишарә едән сабиг рәсми дејиб: “О тәјјарәјәјә нәзарәт бизим әлимиздән чыхмышды, үстәлик онун чох мүһүм вә һәссас технолоҝијасы вар иди. Она ҝөрә дә ону партлатмағы даһа ујғун билдик.”

М. Малооф Иранын Америка ПУА-сыны ендирмәсинин видеосуну јајмасына да ишарә едәрәк дејиб: “Мәнҹә, әҝәр онлар бу ишә гадир олмасајдылар, һеч вахт белә бир видеону јајмаздылар. Онлар бу һәрәкәтләри илә бизә месаж верирләр. Әҝәр бу видео һәгиги олмасајды, ону јајмаздылар. Мәнҹә бу видео һәгигидир вә онларын електроник ҝүҹүнүн јалныз бир һиссәсидир.”
Пентагон рәсмиси бу мәсәләнин Америка тәрәфиндән тәкзиб едилмәмәсинә дә ишарә едәрәк дејиб ки, Американын бу хәбәри тәкзиб етмәмәси видеонун һәгиги олмасына ајдын бир сүбутдур.


4455 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...