Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Јанвар 2019

Аллаһын мөминләрә мәхсус рәһмәти

Аллаһ бәндәләринә рәһм едән, һәтта Она итаәт етмәсәләр дә онлара рузи верән Рәһмандыр
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"О, Өз мәрһәмәтини истәдији кәсә мәхсус едир. Аллаһ бөјүк лүтф саһибидир." (Али-Имран, 74).

Изаһ: Гејд олундуғу кими Аллаһын рәһмәт сүфрәси дүнјанын бүтүн мәхлугаты үчүн ачылмыш, һамыны гидаландырыр вә фајдаландырыр. Амма ејни заманда Аллаһын мөминләрә вә илаһи өвлијалара мәхсус хүсуси лүтф вә рәһмәти дә вардыр. Бу рәһмәтин бариз нүмунәләри кими даһа чох ибадәт вә бәндәликдә уғур газанмағы, Әһли-бејт (ә) вилајәтини, ахирәт мүкафатына наил олмағы вә с. ҝөстәрмәк олар. Бу рәһмәтин мөминләрә мәхсус олмасына сәбәб одур ки, онлар илаһи рәһмәтдән доғру јолда истифадә етмиш вә буна ҝөрә дә илаһи рәһмәт вә лүтфә наил олмаг үчүн даһа чох габилијјәт вә истедада маликдирләр. Башга сөзлә, мәһз кафирләр илаһи немәтләрин гаршылығында нашүкүрлүк етмәклә Аллаһын лүтф гапыларыны өз үзләринә бағлајыр вә даһа чох немәтдән мәһрум олурлар.

Һәдис: İмам Һәсән Әсҝәри (ә): “Аллаһ бәндәләринә рәһм едән, һәтта Она итаәт етмәсәләр дә онлара рузи верән Рәһмандыр. О һәм дә Рәһимдир. Чүнки мөминләрин ибадәтләрини јүнҝүлләшдирмишдир.” (Имам Һәсән Әсҝәријә (ә) иснад олунан тәфсир, сәһ. 34, һәдис: 12).


4600 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...